Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2020 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 89/19.10.2021 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 26/10/2021)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ 89/19.10.2021 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (pdf)
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (pdf)
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 (pdf)

Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2019 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 126/22.10.2020 Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 13/11/2020)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ 126/22.10.2020 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (pdf)
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (pdf)
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 (pdf)

 

Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2018 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 183/12.12.2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 24/12/2019)

1. ΑΠΟΦΑΣΗ 183/12.12.2019 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (.pdf)
2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018 (.pdf)
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2018 (.pdf)
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2018 (.pdf)
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 2018 (.pdf)
 
Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2017 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 181/12.12.2019 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 24/12/2019)
 
 
 

 Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2016 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 260/20.12.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 17/01/2017)

 1. ΑΠΟΦΑΣΗ 260/20.12.2017 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (.pdf)
 2. ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 (.pdf)
3. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΑΓΙΩΝ 2016 (.pdf)
5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 2016 (.pdf)
6. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 2016 (.pdf)

 


 Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2015 Δήμου Σουφλίου με την απόφαση 86/16.05.2017 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σουφλίου
(ημερομηνία ανάρτησης 24/05/2017)

 


Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2014 με την απόφαση 154/17.08.2016 του Δημοτικού Συμβουλίου (ημερομηνία ανάρτησης 26/08/2016)


Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2013 με την απόφαση 31/26.02.2015 του Δημοτικού Συμβουλίου

 


 Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2012
με την απόφαση 24215.11.2013 του Δημοτικού Συμβουλίου

 


Έγκριση Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσεως Δήμου Σουφλίου οικονομικού έτους 2011