ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 27-08-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 7998

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 37η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Διαγραφές Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους
2. Έγκριση της υπ’ αριθμ.967/27-08.2021 απόφασης Δημάρχου που αφορά τη Χορήγηση Έκτακτης Οικονομικής Ενίσχυσης σε πληγέντες από τις πλημμύρες της 12ης Ιανουαρίου 2021 και της 1ης Φεβρουαρίου 2021 που έλαβαν  χώρα στο Δήμο Σουφλίου
3. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης υψηλής ζώνης πίεσης στην πόλη Σουφλίου»
4. Έγκριση Πρακτικού Διαγωνισμού για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Περιφερειακά έργα βελτίωσης ύδρευσης Λευκίμμης & Προβατώνα Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου»
5. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Σουφλίου υπόλοιπου έτους 2021»
6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου Κοινότητας Μικρού Δερείου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ