ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 09-09-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 8346

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 10η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Έγκριση Διενέργειας Ανάθεσης με τη διαδικασία  της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με  « Αρ. ΜΕ 139687 » μηχανήματος έργου και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)

2. Έγκριση Διενέργειας Ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με «Αρ. ΜΕ 139714» μηχανήματος έργου και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)
3. Έγκριση Διενέργειας Ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με «Αρ. ΕΒΡΟΣ 68040» μηχανήματος έργου και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)
4. Έγκριση Διενέργειας Ανάθεσης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όροι διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των Πνευματικών Δικαιωμάτων Εκδηλώσεων και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για τη διενέργεια της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ