ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 10-09-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 8419

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 38η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Πρακτικών Διαπραγμάτευσης για  την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με  « Αρ. ΜΕ 139687 » μηχανήματος έργου
2. Έγκριση Πρακτικών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με  « Αρ. ΜΕ 139714 » μηχανήματος έργου
3. Έγκριση Πρακτικών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με  « Αρ. ΕΒΡΟΣ 68040 » μηχανήματος έργου
4. Έγκριση Πρακτικών Διαπραγμάτευσης για τα Πνευματικά Δικαιώματα Καλοκαιρινών Εκδηλώσεων
5. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου
6. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
7. Έγκριση της υπ. αρ.47/2021   απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την  έγκριση  της 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021
8. Έγκριση της υπ. αρ.45/2021   απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με Έγκριση Ισολογισμού 6ης διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020)
9. Έγκριση ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  για την Υπηρεσία  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο) του Δήμου Σουφλίου»
10. Έγκριση  Δαπανών του Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ