ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 08-10-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 9429

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ  θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης της Προμήθειας με τίτλο "Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών για τη Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Σουφλίου 2021" (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρονικών περιθωρίων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)
2. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2021 (Κατανομή Λειτουργικών Γ Δόση) (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ