ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 08-10-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 9430

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  Έγκριση Πρακτικού ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΡΑΤΖΙΔΕΣ ΔΑΔΙΑΣ»
2.  Έγκριση  Δαπανών του Δήμου
3.  Προέλεγχος και Σύνταξη Έκθεσης Απολογισμού έτους 2020
4.  Προέλεγχος Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2020 του Δήμου και Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για Έγκριση
5.  Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής  για επεκτάσεις  ΦΟΠ  Δήμου Σουφλίου
6.  Καθορισμός Όρων Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Κοινότητας Κορνοφωλιάς
7.  Καθορισμός Όρων Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Κοινότητας Λυκόφωτος
8.  Καθορισμός Όρων Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Κοινότητας Μάνδρας
9.  Καθορισμός Όρων Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση Αγροτεμαχίων Κοινότητας Μικρού Δερείου
10.  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου
11.  Έγκριση Μελέτης, Τρόπου Εκτέλεσης και Όρων Δημοπράτησης για την "Αποκατάσταση Οδοστρωμάτων Εσωτερικού Οδικού Δικτύου Οικισμού Σουφλίου Δήμου Σουφλίου"

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ