ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 19-11-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 11771

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤIKΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Νοεμβρίου έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Παράταση Λογαριασμών Ύδρευσης ΔΕ  Σουφλίου
2. Έγκριση Εξειδίκευσης  πίστωσης 2021
3. Έγκριση Πρακτικών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης του με  « Αρ. ΜΕ 139714 » μηχανήματος έργου 
4. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
5. Έγκριση Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
6. Έγκριση Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ  ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
7. Έγκριση Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για το  «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ( Τ.Π.Σ.)  Δήμου  ΣΟΥΦΛΙΟΥ»  
8. Έγκριση  1ης  Παράτασης  Εργασιών του 1ου Υποέργου "Προβολή Προώθηση Συγκριτικών Πλεονεκτημάτων Περιοχή Δήμου Σουφλίου"
9. Έγκριση Παράτασης Ισχύος Προσφορών του έργου «Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Υποδομής Οικισμού Σουφλίου Δήμου Σουφλίου»
10. Μετακίνηση  Δημάρχου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ