ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 7/12/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 11490

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  11η του μηνός  Δεκεμβρίου έτους 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00 μ.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Σύνταξη Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021 και του πίνακα Στοχοθεσίας  έτους 2021  μετά από τη γνώμη του Παρατηρητηρίου
2. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους  
3. Έγκριση της υπ. αρ.46/2020   απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2020
4.  Έγκριση της υπ. αρ.46/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη 5η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2020
5.  Έγκριση Παράτασης  για την  «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Σουφλίου & ΚΕ.ΚΟ.Π.Α.Π.»
6.  Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου " Εργασίες Συντήρησης WC Λυκείου Σουφλίου "
7. Έγκριση Πρακτικού ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για την " Μελέτη Φέροντος Οργανισμού και Εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση επανάχρηση κτιρίων συγκροτήματος ΤΖΙΒΡΕ "
8.  Έγκριση Πρακτικού   ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  για  την  "  Επικαιροποίηση Μελέτης Αποχέτευσης Όμβριων Αντιπλημμυρικών Έργων για την προστασία της πόλης του Σουφλίου"
9. Έγκριση Πρακτικού ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για την "Ενεργειακή Επιθεώρηση και Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σουφλίου"

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ