ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 16/12/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 12323

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  22η του μηνός  Δεκεμβρίου  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12.00,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2020
2.  Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 (12η)
3.  Έγκριση Δαπανών Παγίας Δήμου Σουφλίου
4.  Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
5.  Έγκριση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκτέλεσης του έργου "Φράγμα Υδροληψίας και Εξωτερικό Υδραγωγείο Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου"
6.  Έγκριση Ανάθεσης Εκπόνησης Υδραυλικής Μελέτης του έργου " Υδροδότηση Οικισμού Ρούσσας Δήμου Σουφλίου"
7.  Έγκριση Ανάθεσης Εκπόνησης Τοπογραφικής Μελέτης του έργου " Υδροδότηση Οικισμού Ρούσσας Δήμου Σουφλίου "
8.  Έγκριση Ανάθεσης Εκπόνησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου " Υδροδότηση Οικισμού Ρούσσας Δήμου Σουφλίου "
9.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου και του Δήμου Σουφλίου για το έργο «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου» 
10.  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020 Άξονα Προτεραιότητας 2/ ΟΧΕ_2 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ» με τίτλο «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου»
11.  Έγκριση μελέτης, όρων, τρόπου εκτέλεσης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού ναού Αγίου Γεωργίου Σουφλίου»
12.  Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με τίτλο “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ”
13.  Έγκριση μελέτης, όρων, τρόπου εκτέλεσης και τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ”/ 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ»
14.  Έγκριση μελέτης, όρων, τρόπου εκτέλεσης και τευχών δημοπράτησης του έργου: “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ”/ 2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ TΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
15.  ΑΠΟΔΟΧΗ Δωρεάς
16.  Έγκριση της υπ. αρ. 52/2019 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την Έγκριση Προϋπολογισμού & του ΟΠΔ "Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Δήμων και Ν.Π.Δ.Δ. 2021

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ