ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                     Σουφλί 16/12/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                               
Αρ.Πρωτ.: 12325

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 16η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Έχοντας υπόψη επίσης :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,

- την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκύκλιο 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

- την με αριθ. Εγκύκλιο 60249 /22-9-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

- την με αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899),

 
καλείστε να συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της υπηρεσίας e : Presence.gov.gr, (https://www.epresence.gov.gr),


στις 22/12/2020, ημέρα TΡΙΤΗ και ώρα 20:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :

 

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση Τροποποίησης Τεχνικού (10η) Προγράμματος
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο "Περιφερειακά Έργα Βελτίωσης Ύδρευσης Λευκίμμης & Προβατώνα Δήμου Σουφλίου"
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση (12ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
ΘΕΜΑ 4ο: Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Δ΄ Δόση 2020) 
ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου Κοινότητας Λαγυνών 
ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου Κοινότητας Μαυροκκλησίου 
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Σουφλίου ( Ορεινά ) 
ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στο Τυχερό ( ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ.) 
ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση δωρεάν Παραχώρησης Χρήσης Χώρου στo Δημοτικό Κατάστημα Λευκίμης 
ΘΕΜΑ 10ο:  Συγκρότηση Επιτροπών ( 2 ) παραλαβής έργων για το έτος 2021 
ΘΕΜΑ 11ο:  Συγκρότηση Επιτροπής του αρθ 7 του Π.Δ 270/81 Επιτροπή Εκτίμησης των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Σουφλίου 
ΘΕΜΑ 12ο:   Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021 
ΘΕΜΑ 13ο:   Συγκρότηση Επιτροπών Μαθητικής Εστίας του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021 
ΘΕΜΑ 14ο:   Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών ( παρ 11β , αρθ 221 Ν.4412/2016 ) του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021
ΘΕΜΑ 15ο:   Επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών ( παρ 11δ , αρθ 221 Ν.4412/2016 ) του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021 
ΘΕΜΑ 16ο:  Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021
ΘΕΜΑ 17ο:  Συγκρότηση Επιτροπής για το σφράγισμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021 
ΘΕΜΑ 18ο:  Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2021

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος