Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 11-09-2021 έως 20-09-2021.

 

ΕΝΤΥΠΑ:

1. Ανακοίνωση (pdf)

2. Παράρτημα (doc)

3. Έντυπο αίτησης (doc)

4. Υπεύθυνη δήλωση (doc)