ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 28-05-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 4897

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Ιουνίου έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης χρονικής διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ_ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
2. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2021 (Β Δόση λειτουργικών έτους 2021)
3. Έγκριση Εξειδίκευσης για το ΟΕ 2021 Χορήγηση Έκτακτου Χρηματικού Βοηθήματος στα Λαγυνά
4. Έγκριση Εξειδίκευσης για το ΟΕ 2021 Χορήγηση Έκτακτου Χρηματικού Βοηθήματος στη Δαδιά ( 2 Εξειδικεύσεις )
5. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για επεκτάσεις ΦΟΠ Δήμου Σουφλίου 
6. Λήψη απόφασης : α) για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης β) για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου & Σαμοθράκης, γ) για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, δ) για τη συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου στο Μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας , και ε) για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ