ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 09-07-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 6534

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Ιουλίου έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων Ο.Ε. 2021 , για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων λόγω covid 19, στη ΔΕ Σουφλίου
2. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων Ο.Ε. 2021 , για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων λόγω covid 19, στη ΔΕ Ορφέα
3. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
4. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για "Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας και Αντιπυρικών Ζωνών με Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Σουφλίου 2021"
5. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για " Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας και Αντιπυρικών Ζωνών με Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Τυχερού 2021 "
6. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για " Συντήρηση Αγροτικής Οδοποιίας και Αντιπυρικών Ζωνών με Μίσθωση Μηχανημάτων ΔΕ Ορφέα 2021 "
7. Έγκριση Πρακτικού δικαιολογητικών για την επιλογή αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΟΔΟΣ ΝΙΚΗΣ) ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ