ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 14-07-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 6720

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Ιουλίου έτους 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων Ο.Ε. 2021, για τη Διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων { ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 } στα πλαίσια πρόληψης και αντιμετώπισης των επιπτώσεων λόγω covid 19
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών)

2. Έγκριση σύναψης συμβάσεων με τι διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας ( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών )
3. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ { ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 } COVID-19 - ΔΕ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών )
4. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών στα πλαίσια πολιτιστικών εκδηλώσεων ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ { ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 } COVID-19 - ΔΕ ΟΡΦΕΑ ( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία για την ολοκλήρωση των διαδικασιών )

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ