ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 18/5/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Αρ.Πρωτ.: 3856

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                          1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                         2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Mαϊου έτους 2020, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 12.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  Εξειδίκευση Πίστωσης 2020
2  Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Κοινοχρήστου Χώρου στο Σουφλί
3  Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Κοινοχρήστου Χώρου στο Σουφλί
4  Παράταση των ήδη προσληφθέντων ατόμων οκτάμηνης απασχόλησης με σύμβαση
5  Έγκριση της υπ. αρ. 8/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη 1η Αναμόρφωση ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2020
6  Έγκριση της υπ. αρ. 17/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη Έγκριση της αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας» του Δήμου Σουφλίου
7  Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Εξέτασης Αιτήματος για Αντικατάσταση Τύπου Οχήματος «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΑΔΙΑΣ-ΛΕΥΚΙΜΗΣ-ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΥΠΟΥ pick-up 4Χ4 – ΤΜΗΜΑ 2»
8 Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την « Λειτουργία & Συντήρηση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Σουφλίου_ Υπολοίπου Έτους 2020 »
9 Ανάκληση της αριθ. 62/2020 απόφασης της Ο.Ε. και εκ νέου έγκριση επιτροπής διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟY ΤΥΧΕΡΟΥ - ΘΥΜΑΡΙΑΣ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ