ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                Σουφλί 20/7/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αρ.Πρωτ.: 5893

                                                                                    ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                    1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                    2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω στα παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Χαρακτηρισμός ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ & Απευθείας Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος ( Αντικατάσταση Αντλητικού Συγκροτήματος ΦΥΛΑΚΤΟΥ στην περιοχή Ζεστά Νερά )  (Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων)
2.  Χαρακτηρισμός ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ & Απευθείας Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος ( Προμήθεια Εμφιαλωμένων Νερών )
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων )

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ