ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 24/7/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Αρ.Πρωτ.: 6074

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                          1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                         2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Ιουλίου έτους 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 11.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης και Ανάθεση για το έργο ¨ Επείγουσες Παρεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Βατότητας της Διαδημοτικής Οδού : Μικρό Δέρειο_Ρούσσα_Γονικό μετά από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα από 3 έως 6 - 4 - 2020 _ ΤΜΗΜΑ Μικρό Δέρειο Ρούσα
2 Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης και Ανάθεση για το έργο ¨ Επείγουσες Παρεμβάσεις για την Αποκατάσταση της Βατότητας της Διαδημοτικής Οδού : Μικρό Δέρειο_Ρούσσα_Γονικό μετά από Έντονα Καιρικά Φαινόμενα από 3 έως 6 - 4 - 2020 _ ΤΜΗΜΑ Ρούσα Γονικό
3. Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων B΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2020
4.  Έγκριση Δαπανών Παγίας
5.  Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την Μεταγραφή Αποδοχής Κληρονομιάς στο Υποθηκοφυλάκειο Σουφλίου σχετικά με Οικόπεδο ( μετά οικίας ) στο Σουφλί
7. Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης της Προμήθειας "Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης & Θέρμανσης"
8. Καθορισμός Όρων Εκμίσθωσης Τμήματος Αγροκτήματος Ταύρης

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ