ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                Σουφλί 19/8/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                       Αρ.Πρωτ.: 6827

                                                                                    ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                    1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                    2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Αντιπρόεδρος
                                                                                    3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                    7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00 (μεσημέρι), για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων υποβολής των προτάσεων)

 

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΑΡΟΥΣΗΣ