ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 26/08/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                            Αρ.Πρωτ.: 7129

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                            

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (κεκλεισμένων των θυρών) την 31η του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


Δημούτσης Αθανάσιος

 

Α/Α ΘΕΜΑ  
  Αιτήσεις – Ερωτήσεις – Ενημερώσεις
1 Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών
2 Έγκριση Τροποποίησης ( 7η ) Τεχνικού Προγράμματος 2020
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
3 Έγκριση (9ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020
Εισηγητής :κ. Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 
4 Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γ΄ Δόση 2020 )
Εισηγητής : Δημούτσης Αθανάσιος – Πρόεδρος ΔΣ 
5 Έγκριση Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο " Μελέτη Φέροντος Οργανισμού και Εγκαταστάσεων για την Aποκατάσταση Eπανάχρηση Kτιρίων Συγκροτήματος ΤΖΙΒΡΕ "
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
6 Έγκριση Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο " Επικαιροποίηση Μελέτης Αποχέτευσης Ομβρίων Αντιπλημμυρικών Έργων για την προστασία της πόλης του Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
7 Έγκριση Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο " Ενεργειακή Επιθεώρηση και Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σουφλίου"
Εισηγητής : Γουρίδης Αθανάσιος – Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
8 Έγκριση Πρωτοκόλλου Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών – κ. Δαρούσης Δημήτριος