ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                  Σουφλί 26/8/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           Αρ.Πρωτ.: 7130

 

  ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                          1. Καλακίκος Παναγιώτης-Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                         2. Δαρούσης Δημήτριος_Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         3. Τσιαμίτας Θεόδωρος_ Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                         7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση της υπ. αρ. 25/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2020 
2 Έγκριση Δαπανών του Δήμου
3. Έγκριση Παράτασης Χρόνου Ισχύος συμβάσεων Τροφίμων
4. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ/πολης σχετικά με την σύνταξη & κατάθεση προτάσεων
5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την γνωμοδότηση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξ /πολης σχετικά με την Κατάργηση Δίκης
6. Aνάκληση της 139/2020 απόφασης ΟΕ & Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Τρόπου Υλοποίησης της Μελέτης με τίτλο " Μελέτη Φέροντος Οργανισμού και Εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση επανάχρηση κτιρίων συγκροτήματος ΤΖΙΒΡΕ "
7. Aνάκληση της 140/2020 απόφασης ΟΕ & Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Τρόπου Υλοποίησης της Μελέτης με τίτλο " Επικαιροποίηση Μελέτης Αποχέτευσης Ομβρίων Αντιπλημμυρικών Έργων για την προστασία της πόλης του Σουφλίου
8. Έγκριση Τεύχους Τεχνικών Δεδομένων και Τρόπου Υλοποίησης της Μελέτης με τίτλο " Ενεργειακή Επιθεώρηση και Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σουφλίου"

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ