ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 2/10/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 8623

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  6η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 12.30 μ.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Έγκριση Πρακτικού Διαπραγμάτευσης και Ανάθεση για τις υπηρεσίες «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ» ΚΑΙ «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (FIRE DETECTION) ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΕΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

2. Έγκριση Πρακτικών Αποσφράγισης & Ελέγχου  Δικαιολογητικών Κατακύρωσης  του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΤΥΧΕΡΟΥ-ΘΥΜΑΡΙΑΣ»
3. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 (10η)
4. Έγκριση  Δαπανών του Δήμου
5. Συγκρότηση Επιτροπής  Υλοποίησης της Μελέτης με τίτλο "Ενεργειακή Επιθεώρηση και Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σουφλίου"
6. Έγκριση της υπ. αρ. 37/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με έγκριση ισολογισμού (1 Ιανουαρίου 2019 έως 31 Δεκεμβρίου 2019)
7. Διαγραφές Οφειλών
8. Προσχέδιο Προϋπολογισμου 2021
9. Προέλεγχος και Σύνταξη Έκθεσης Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης έτους 2019 του Δήμου και Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για Έγκριση
10. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη Δημιουργία Πράσινου Σημείου Δήμου Σουφλίου 
11. Έγκριση Πρακτικών  Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου (ΞΕΝΩΝΑΣ  ΘΡΑΣΣΑ) &  Επανακαθορισμός Όρων Εκμίσθωσης 
12. Χαρακτηρισμός ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ & Απευθείας Ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος (ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΛΕΥΚΙΜΗΣ 1/10/2020) 
13. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Θέμα Κατάσχεσης ΑΠ)
14. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Κατάθεση προτάσεων επί  Αγωγή Χρέους της Γ. Σ.) 
15. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Κατάθεση προτάσεων επί  Αγωγή Χρέους του  Τ. Γ. ) 
16. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Κατάθεση προτάσεων επί  Αγωγή Χρέους της Γ. Σ.)
17. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης (Σύνταξη Υπομνημάτων) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ