ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 14/10/2020
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 9448

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Α/Α ΘΕΜΑ
1.

Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2019 Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Νικόλαος Πιστόλας-Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών.

2.

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2019 Δήμου Σουφλίου
Εισηγητής: Νικόλαος Πιστόλας-Προϊστάμενος Δ/νσης Διοικητικών & Οικονομικών.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος