ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 14/10/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 9449

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  20η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ  και ώρα 10.00 π.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου " Αποκατάσταση Βλαβών Δικτύων Υποδομής Οικισμού Σουφλίου Δήμου Σουφλίου"

2. Kαθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης Όρων και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο "Νέος Κεντρικός Διανομέας Πόσιμου Ύδατος Δ. Κ. Τυχερού  Δήμου Σουφλίου"
3. Kαθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών, Τρόπου Εκτέλεσης Όρων Δημοπράτησης για την Προμήθεια "Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών για τη Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων και Μηχανημάτων Δήμου Σουφλίου"
4. Έγκριση της υπ. αρ. 35/2020 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τη 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  ΚΕΚΟΠΑΠ  ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 2020
5. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Κατάθεση προτάσεων επί Αγωγή Χρέους του Δ. Δ.)
6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Κατάθεση προτάσεων επί  Αγωγή Χρέους του Μ. Α. )
7. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Κατάθεση προτάσεων επί Αγωγή Χρέους του Κ. Π. )
8. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Κατάθεση προτάσεων επί Αγωγή Χρέους του Π. Α. ) 
9. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης ( Σύνταξη και Κατάθεση έφεσης και προσδιορισμός επί Αγωγή Χρέους Εργαζομένων Γ. Λ. κ.λ.π.) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ