ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 29/10/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 10401

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  30η του μηνός  Οκτωβρίου  έτους 2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 11.00 π.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω   ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Μετάθεση για Τεχνικούς Λόγους της Καταληκτικής Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του έργου: " Παρεμβάσεις Αστικού Περιεχομένου στην πόλη του Σουφλίου"
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

2.

Μετάθεση για Τεχνικούς Λόγους της Καταληκτικής Ημερομηνίας Αποσφράγισης Προσφορών του έργου: "Ανάπλαση Κέντρου { Πλατεία & οδός Νίκης } Τυχερού Δήμου Σουφλίου"
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

3.

Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης ( Ανταλλαγή Ακινήτων )
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

4.

Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αλεξανδρούπολης (Θέμα Κ. Κ. πρώην εργαζομένου )
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

5.

Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Πενταμελούς Εφετείου Θράκης ( Σύνταξη Προτάσεων σχετικά με Αγωγή Κοινοπραξίας )
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

6.

Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου { ΞΕΝΩΝΑΣ ΘΡΑΣΣΑ }
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

7.

Τροποποίηση της αριθ. 6/2020 απόφασης της Ο.Ε. λόγω παραίτησης μέλους
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

8. Έγκριση Αποδέσμευσης Ποσού ( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ