×

Προειδοποίηση

Ενημέρωση: Δεν ήταν δυνατό το άνοιγμα του ιστοχώρου ενημέρωσης #123 "Akeeba Backup Core", URL: https://cdn.akeeba.com/updates/pkgakeebacore.xml

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 06/11/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 10773

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  10η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 μ.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Γ΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2020
2. Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠKΤΜΝΕ του έργου: «ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥΣ ΔHMOY ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
3. Έγκριση Μελέτης, Τρόπου Εκτέλεσης Όρων και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο "Εργασίες Συντήρησης WC Λυκείου Σουφλίου"
4. Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στην ΑΤ 04 πρόσκληση με αρ. 18214/29-9-2020
5. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του ΥΠΟEPΓOΥ  "Οργάνωση Δράσεων Πιστοποίησης και Δημοσιότητας του έργου {Γωνίες Ανακύκλωσης και Εξοπλισμός  Διακριτής Συλλογής στο Δήμο Σουφλίου}" 
6. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του ΥΠΟEPΓOΥ "Οργάνωση Δράσεων Πιστοποίησης και Δημοσιότητας του έργου {Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης και Προμήθεια Κινητού Εξοπλισμού Ανακύκλωσης }"
7. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του ΥΠΟEPΓOΥ "Οργάνωση Δράσεων Πιστοποίησης και Δημοσιότητας του έργου {Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσης τους στο Δήμο Σουφλίου}"
8. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του  ΥΠΟEPΓOΥ "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου του έργου {Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσης τους στο Δήμο Σουφλίου}"
9. Έγκριση της τεχνικής μελέτης του ΥΠΟEPΓOΥ "Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου του έργου { Οργάνωση Δράσεων και Δημοσιότητα }" 
10. Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για " Μελέτη Φέροντος Οργανισμού  και Εγκαταστάσεων για την αποκατάσταση επανάχρηση κτιρίων συγκροτήματος ΤΖΙΒΡΕ " 
11. Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για "Επικαιροποίηση Μελέτης Αποχέτευσης Όμβριων Αντιπλημμυρικών Έργων για την προστασία της πόλης του Σουφλίου"
12. Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για "Ενεργειακή Επιθεώρηση και Μελέτη Ενεργειακής Αναβάθμισης Σχολικών Κτιρίων  του Δήμου  Σουφλίου"
13. Έγκριση Πρακτικών ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΒΟΛΗ-ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» 
14. Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας / Προγραμματικής Συμφωνίας, για την υλοποίηση της προτεινόμενης πράξης "Επιδεικτικά Έργα Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών Κτιρίων Βορείου Έβρου" 
15. Αποδοχή Δωρεάς 
16. Εντολή και πληρεξουσιότητα σε δικηγόρους για να παρασταθούν ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αλεξανδρούπολης κατά τη δικάσιμο της 16ης Νοεμβρίου  

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ