ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 19/11/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 11280

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την  24η του μηνός  Νοεμβρίου  έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.00 μ.μ. ,  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2020 ( 11η )
2. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης της υπηρεσίας «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2020– 2021»
3.  Έγκριση Πρακτικών Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
4.

Kαθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης Όρων και Τευχών Δημοπράτησης για το έργο " Νέος Κεντρικός Διανομέας Πόσιμου Ύδατος Δ. Κ. Τυχερού Δήμου Σουφλίου "

5. Έγκριση Δαπανών του Δήμου
6. Εισήγηση για αναπροσαρμογή τελών του Ο.Ε. 2021
7. Υποβολή Πρότασης για την " Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού " από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ
8. Υποβολή Πρότασης Επέκτασης του Προγράμματος " FIRE DETECTION" του INTERREG για την "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" του Δήμου Σουφλίου και του Δήμου Χασκόβου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ