ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 29/12/2020
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 12814

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΑ θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  

Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης Προμήθειας για " Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση Εργασιών για τη Συντήρηση και Επισκευή των Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Σουφλίου 2020 "
( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

2.

Έγκριση Μελέτης, καθορισμός Όρων και Τρόπου εκτέλεσης για " Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης - θέρμανσης και Λιπαντικών, 2 ( δύο ) ετών 2021 & 2022 του Δήμου Σουφλίου και τα Νομικά Πρόσωπα αυτού"

( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

3.

Επιστροφή Παγίας Προκαταβολής & Απαλλαγή Υπολόγου

( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. Περιθωρίων)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ