ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 15/2/2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 1155

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 14.00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Χαρακτηρισμός ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ( ΘΕΟΜΗΝΙΑ _ΕΝΤΟΝΕΣ ΧIΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΝ 14 Φεβρουαρίου 2021 ) για την άμεση αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν σε διάφορες Υποδοµές και Δίκτυα του Δήμου μας, χωρίς την υπαιτιότητα του Δήμου.

( Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω μεγάλων προβλημάτων & στενών χρονικών περιθωρίων)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ