ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 18-2-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 1477

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2021, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13.30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων, σκοπιμότητας και σχεδίου διακήρυξης υλοποίησης της μελέτης: "ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ   ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΤΩΝ"
2.  Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων, σκοπιμότητας και σχεδίου διακήρυξης υλοποίησης της μελέτης: "Μελέτη αναβάθμισης τμημάτων οδικού δικτύου στην ορεινή περιοχή του Δήμου Σουφλίου προς εξυπηρέτηση των οικισμών πλησίον του Τόξου Ρούσας - Μεγάλου Δερείου - Πετρολόφου"
3.  Έγκριση τεύχους τεχνικών δεδομένων, σκοπιμότητας και σχεδίου διακήρυξης υλοποίησης της μελέτης: "ΦΡΑΓΜΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ"
4.  Έγκριση Παράτασης των Συμβάσεων προσωπικού για την κάλυψη έκτακτων αναγκών (Έως 8 {οκτώ} μήνες)
5.  Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2021 (Α' δόση Λειτουργικών έτους 2021)
6.  Αποδοχή Επιχορήγησης Δήμου Σουφλίου
7.  Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 (2η)
8.  Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
9.  Αποδέσμευση Ποσού μετά τη Συσχέτιση Παραστατικών ΠΟΕ
10.  Έγκριση της υπ. αρ. 8/2021 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 1η Αναμόρφωση του ΟΕ 2021
11.  Έγκριση της υπ. αρ. 13/2021 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. "Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας" του Δήμου Σουφλίου
12.  Αναμόρφωση εγκεκριμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2021 που συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου
13.  Έγκριση Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ" ΟΜΑΔΑ Α
14.  Έγκριση Πρακτικών ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ" ΟΜΑΔΑ Β

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ