ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 19-3-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 2432

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23η του μηνός Μαρτίου έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το Ο.Ε. 2021
2. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για την “ Προμήθεια Τροφίμων Δήμου Σουφλίου και ΚΕΚΟΠΑΠ 2021 -2022 ”
3. Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού Έτους 2021 με κάλυψη από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
4. Προγραμματισμός Προσλήψεων Έκτακτου Προσωπικού με σχέση εργασίας Iδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου Έτους 2021 για Υπηρεσίες Ανταποδοτικού Χαρακτήρα
5. Έγκριση Παραλαβής Τοπογραφικής Μελέτης «Επικαιροποίηση Μελέτης Αποχέτευσης Ομβρίων , Αντιπλημμυρικών Έργων για την Προστασία της Πόλης του Σουφλίου»
6. Ανάθεση σε δικηγόρο για την παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θράκης σχετικά με Κατάθεση Έφεσης Υπαλλήλων
7. Έγκριση Παράτασης Συμβατικής Προθεσμίας Εκτέλεσης της Υπηρεσίας « Υποστήριξη Υποβολής Πρότασης ΑΤ08 { Ψηφιακή Σύγκλιση } _ Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ