ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 26-3-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 2592

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 30η του μηνός Μαρτίου έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 13:30, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για το έργο « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ στην Δ. Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
2. Έγκριση Μελέτης, Όρων και Τρόπου Εκτέλεσης για την Προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
3. Σχέδιο Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 2021 ( 3η )
4. Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους
5. Καθορισμός όρων δημοπρασίας Εκμίσθωσης Δημοτικού Χώρου στο Τυχερό ( Εστιατόριο )
6. Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής στην πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» και έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης
7. Έγκριση της υπ. αρ.20/2021 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Σουφλίου»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ