ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 14-4-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 3459

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.

Μετάθεση για τεχνικούς λόγους της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισής τους, για την προμήθεια «Προμήθεια Καυσίμων κίνησης-θέρμανσης & λιπαντικών Δήμου Σουφλίου και των Νομικών Προσώπων για τα έτη 2021 και 2022» λόγω Τεχνικής Αδυναμίας Λειτουργίας των υποσυστημάτων ΕΣΗΣΗΣ, ΚΗΜΔΗΣ & της Πύλης ΠΡΟΜΗΘΕΥΣ.
(Θα πρέπει να επισπευστεί η διαδικασία λόγω στενών χρ. περιθωρίων για τη συνέχιση των διαδικασιών του διαγωνισμού)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ