ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 15-4-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 3460

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 19η του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1.  Έγκριση Πρακτικού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»
2.  Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης των εργασιών του έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ   ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ: ΜΙΚΡΟ ΔΕΡΕΙΟ-ΡΟΥΣΣΑ-ΓΟΝΙΚΟ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΠΌ 03 ΕΩΣ 06-04-2020. ΤΜΗΜΑ: ΡΟΥΣΣΑ – ΓΟΝΙΚΟ»
3.  Έγκριση Παράτασης Σύμβασης σχετικά με «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» (ΤΜΗΜΑ 3) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ» (FIRE DETECTION) ΤΟΥ INTERREG 2014-2020 ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ λόγω περιορισμών του CONVID 
4.  Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Κοινοχρήστου Χώρου στο Σουφλί
5.  Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Κοινοχρήστου Χώρου στο Σουφλί (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ )
6.  Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου Λαγυνών
7.  Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου Μαυροκκλησίου ( Σχολικό Κορύμβου )
8.  Διαγραφές Οφειλών από Χρηματικούς Καταλόγους 
9.  Έγκριση Εισήγησης προς το ΔΣ της Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Α΄ τριμήνου Δήμου Σουφλίου έτους 2021
10.  Έγκριση της υπ. αρ.21/2021 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2021
11.  Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε. στα πλαίσια εφαρμογής του ΠΕΣΔΑ ΑΜΘ με τίτλο '' Λειτουργική Αναβάθμιση Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του Υποστηρικτικές Ενέργειες Δήμου Σουφλίου

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ