ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                                                    Σουφλί 22-4-2021
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                                              Αρ.Πρωτ.: 3739

 

 

                                                                                                                             ΠΡΟΣ : Τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                                                                        1. Καλακίκος Παναγιώτης - Δήμαρχος - Πρόεδρος Ο.Ε.
                                                                                                                                        2. Δαρούσης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        3. Τσιαμίτας Θεόδωρος - Αντιδήμαρχος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        4. Γκαϊδατζής Νικόλαος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        5. Πιτιακούδης Μιχαήλ - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        6. Πουλιλιός Ευάγγελος - Μέλος Ο.Ε.
                                                                                                                                        7. Καλιούνης Ιωάννης - Μέλος Ο.Ε.

                                                                                                             

 

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 26η του μηνός Απριλίου έτους 2021 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)

 

 

Α/Α  ΘΕΜΑ
1. Έγκριση Εξειδίκευσης Πιστώσεων για το ΟΕ 2021
2. Έγκριση Επικαιροποίησης Τευχών Δημοπράτησης και καθορισμός των όρων Διενέργειας Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου " Κατασκευή Δικτύου Υδροδότησης στην περιοχή Κατρατζίδες Δαδιάς "
3. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Κοινοχρήστου Χώρου στο Σουφλί ( ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ )
4. Έγκριση Πρακτικών Εκμίσθωσης Κοινοχρήστου Χώρου στο Σουφλί ( ΠΛΑΤΕΙΑ )
5. Έγκριση Δαπανών Παγίας
6. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 63/2021 απόφαση Ο.Ε. που αφορά την υποβολή της πράξης με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» και έγκριση των μελετών στην πρόσκληση ΑΤ03 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
7. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 216/2020 απόφαση Ο.Ε. που αφορά την υποβολή της πράξης με τίτλο «ΓΩΝΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΡΙΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» στην πρόσκληση ΑΤ04 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 31/2021 απόφαση Ο.Ε. που αφορά την υποβολή της πράξης με τίτλο «ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΑΤ09 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ» στην πρόσκληση ΑΤ09 του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ