ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                  Σουφλί, 10-08-2015
Δ Η Μ Ο Σ Σ Ο Υ Φ Λ Ι Ο Υ                                 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 15396

Ταχ. Δ/νση    : Βασ. Γεωργίου 180
Ταχ.Κώδικας  : 68400 Σουφλί
Πληροφορίες :Σιδερά Μαρία
Τηλέφωνο     :25543501301
F A X            :2554350113
Ε- Μail          :Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για την υποβολή προσφορών για την ανάθεση της «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015»

Σας γνωστοποιούμε ότι ο Δήμος Σουφλίου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ – ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015» του Δήμου Σουφλίου.
Η υποβολή των προσφορών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της υπ΄αρ. 2504/24-02-2015 διακήρυξης και την 35/2014 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, από Δευτέρα 10-08-2015 έως και την Τετάρτη 12-08-2015 και ώρα 12:00 στα γραφεία της Δ.Ε. Σουφλίου
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή είναι εκτός από την Οικονομική Προσφορά, η κατάθεση των παρακάτω δικαιολογητικών συμμετοχής:
1) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα του διαγωνισμού
2) Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είστε ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κατά την ημέρα του διαγωνισμού. Το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτών που είναι ασφαλισμένοι σε διαφορετικούς οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και όχι μόνο τους ασφαλισμένους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.).
3) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής σας για το συγκεκριμένο επάγγελμα που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
4) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχετε καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
5) Πιστοποιητικά αρμόδιας Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής από τα οποία να προκύπτει ότι:
 - Δεν τελείτε σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
 - Δεν τελείτε υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, έκδοσης αναγκαστικής εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.
Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 και 5 μπορούν να αντικατασταθούν στην φάση αυτή και από υπεύθυνη δήλωση.

Τηλέφωνο πληροφοριών 255 435 0131 κ. Σιδερά Μαρία

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ