ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Σουφλί 14 Αυγούστου 2015

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                          Αριθ. Πρωτ. :15577

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

                                             

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

Διακηρύσσει ότι :

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση :

του Δημοτικού Κυλικείου εντός του Δημοτικού Καταστήματος Σουφλίου, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, αρχίζει από την υπογραφή του συμφωνητικού και με μίσθωμα εκκίνησης το ποσό των (50,00 ) € ( πενήντα ευρώ ) τον μήνα .

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10 π.μ. έως 11.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Σουφλίου και στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής με μίσθωμα εκκίνησης το ποσό των πενήντα ευρώ ( 50 € ) . Η πρώτη προσφορά πρέπει να είναι κατά 5 € τουλάχιστον ανώτερη της τιμής εκκίνησης, ενώ κάθε επόμενη προσφορά κατά 5 € τουλάχιστον ανώτερη της προηγούμενης. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον πλειοδότη και η υποχρέωση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη. Σε περίπτωση άγονου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί μετά από νέα διακήρυξη του Δημάρχου.

Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετέχει κάθε ενδιαφερόμενος, με την κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

(α) να είναι δημότης και κάτοικος Σουφλίου

(β) να προσκομίσει ενώπιον της Αρμοδίας Επιτροπής Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι γνωρίζει τους όρους διακήρυξης, τους οποίους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα, καθώς επίσης και ότι αφού επισκέφθηκε τον προς μίσθωση χώρο έλαβε γνώση των πραγματικών δεδομένων αποδέχεται αυτά χωρίς επιφύλαξη.

(γ) να προσκομίσει εγγυητική επιστολή του Τ.Π.Κ.Δ. ή αναγνωρισμένης τράπεζας ποσού 60 € ( εξήντα ευρώ ), ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία (ποσοστό δέκα τις εκατό 10% του ορίου της πρώτης προσφοράς επί των μισθωμάτων ενός χρόνου). Η εγγυητική αυτή αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη συνολικού ποσού ίσου με το 10 % επί του μισθώματος που επιτεύχθηκε.

(δ) να προσκομίσει βεβαίωση του ιδίου και του εγγυητή του από τον Δήμο Σουφλίου ότι δεν τυγχάνει οφειλέτης του από οποιαδήποτε αιτία .

(ε)να προσκομίσει Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 ότι γνωρίζει πως θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την τήρηση των υγειονομικών/αγορανομικών και λοιπών διατάξεων λειτουργίας του κυλικείου έναντι κάθε αρχής και των καταναλωτών.

(στ) να προσκομίσει φορολογική ενημερότητα του ιδίου και του εγγυητή του από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Οι αναλυτικοί όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό Κατάστημα Σουφλίου από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

                                          ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΛΟΣ

Πράξη στο Δι@ύγεια