ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΣΟΥΦΛΙ, 30-9-2015
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 18911
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ» τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων και των λοιπών εγκαταστάσεων του Δήμου Σουφλίου κατά τη διάρκεια του έτους 2015 .

Ο Δήμαρχος Σουφλίου

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
• του Ν. 3463/06, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
• τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
• του ΠΔ 270/1981 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ».
• της 11389/8-3-1993 (ΦΕΚ 185/ Β΄/ 23-3-93) κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (ΕΚΠΟΤΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει .
• Ν. 4257/14 Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών.
• Ν. 4281/2014 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις.
• Την εγγεγραμμένη πίστωση 57.000,00 στον Κ.Α. 30.6661.001 στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου οικον. έτους 2015.
• Την αριθμ. 150/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί διάθεσης πίστωσης και την έγκριση των τευχών δημοπράτησης. .
• την 51/2015 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του δήμου

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ

Την Τετάρτη 7-10-2015 και από ώρα 10:00 έως 10:30π.μ. στο δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Προμηθειών του έτους 2015, που ορίστηκε με την με αρ. 16/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου, θα γίνει Πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δ.Ε. ΣΟΥΦΛΙΟΥ» προϋπολογισμού 57.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α.).
Η προμήθεια διαιρείται σε τρεις ομάδες:

ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ποσά σε ευρώ) ΦΠΑ 23% (ποσά σε ευρώ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (ποσά σε Ευρώ)
ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 35.301,46 8.119,34 43.420,80
ΟΜΑΔΑ Β ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ (ΘΕΡΜΟ) 4.950,00 1.138,50 6.088,50
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ 6.090,00 1.400,70 7.490,70
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ 46.341,46 10.658,54 57.000,00

 

 

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα σχετική με την κατασκευή, εμπορία και διάθεση ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ.
Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορές για περισσότερες της μιας ή για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ)
Για τη λήψη οποιασδήποτε πρόσθετης πληροφορίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Σουφλίου, Δ.Ε. Σουφλίου, στα τηλέφωνα 2554350130,-131.

Σουφλί , 30/9/2015
Ο Δήμαρχος

Ευάγγελος Πουλιλιός