Διακήρυξη (*.pdf)

Προκήρυξη (*.pdf)

Φύλλο συμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών - Τμήμα 1 (*.docx)

Φύλλο συμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών - Τμήμα 2 (*.docx)

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ) (*.pdf)

Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο προμήθειας (ΕΕΕΠ) (το xml σε zip)

Οδηγίες για Ευρωπαϊκό ενιαίο έγγραφο συμβάσεων (ΕΕΕΣ) (*.pdf)