Προκήρυξη (*.pdf)

Περίληψη Διακήρυξης (*.pdf)

Διακήρυξη και τεχνικές προδιαγραφές (*.pdf)

Έντυπο ΤΕΥΔ (*.doc)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ - κατευθυντήρια οδηγία 15 (*.pdf)

Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ - κατευθυντήρια οδηγία 23 (*.pdf)