ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

Σουφλί 12 Οκτωβρίου 2020
Αρ.Πρωτ.: 9145

 

                          

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

Ο Δήμαρχος του Δήμου Σουφλίου

Διακηρύσσει ότι :

 

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση  του δημοτικού ακινήτου «ΞΕΝΩΝΑΣ ΛΙΜΝΗΣ  ΤΥΧΕΡΟΥ Δήμου Σουφλίου» που βρίσκεται στο Τυχερό, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την ημερομηνία έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας , την έκδοση άδειας λειτουργίας του ξενώνα και την υπογραφή του συμφωνητικού, με ελάχιστο μηνιαίο μίσθωμα εκκίνησης το ποσό των 190,00 ευρώ (2.280,00 ευρώ το χρόνο).

Επί του ποσοστού αυτού θα πλειοδοτήσουν οι διαγωνιζόμενοι σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό και οι επόμενες προσφορές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον κατά 10,00 ευρώ ανώτερες της προηγούμενης.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  την 23η του μηνός  Οκτωβρίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 11:00 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου   του Δήμου Σουφλίου, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Η δημοπρασία θα επαναληφθεί εφόσον προβεί άγονη στον ίδιο τόπο, την 30η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2020 ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10:00 έως 11:00, ενώπιον της αρμόδιας  επιτροπής.

Οι αναλυτικοί όροι της σχετικής  διακήρυξης βρίσκονται στο Δημοτικό κατάστημα  από όπου οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να πάρουν πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  (τηλ. 2554350120  & 2554350118).


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ

Σχετικό αρχείο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (Αναλυτική Διακήρυξη)