ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΙΣ 04-11-2020

1. Διακήρυξη (pdf)

2. Τ.Ε.Υ.Δ. (doc)

3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (doc)