ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                 ΑΔΑ: ΩΗΝΑΩ15-ΨΣΧ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                                                                  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ                                                                           

                                                                                                                       

                                                                                                                                Σουφλί 17 Μαρτίου 2020
                                                                                                                                Αριθ.πρωτ. 2484

Α Π Ο Φ Α Σ Η - 325-

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 (Αρμοδιότητες Δημάρχου) του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις της από 11.03.2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α’/11.03.2020).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών σε όλη την εδαφική περιφέρεια του Δήμου Σουφλίου (Σουφλί, Τυχερό, Μεγάλο Δέρειο και Ρούσσα) , μέσα στο πλαίσιο των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού, μέχρι νεωτέρας.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ