Υπηρεσίες Δήμου

 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
1. Γραφείο Δημάρχου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
2. Νομική Υπηρεσία Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
3. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
4. Αυτοτελές Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας και Πληροφορικής που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία:Αρμοδιότητες Τμήματος
α) Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
β) Γραφείο Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Διαφάνειας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: Αρμοδιότητες Τμήματος
α) Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
β) Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
γ) Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού  Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού που περιλαμβάνει ειδικότερα τα παρακάτω γραφεία: Αρμοδιότητες Τμήματος
α) Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
β) Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Ισότητας των Φύλων και Πολιτισμού Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
1) Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα:
Α) Γραφείο Τεχνικών Υπηρεσιών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


2) Τμήμα Πολεοδομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα:
Α) Γραφείο Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Πολεοδομικών Εφαρμογών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Ελέγχου Κατασκευών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


3) Τμήμα Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Συντήρησης Υποδομών που περιλαμβάνει:
Α) Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Συντήρησης Υποδομών και Πρασίνου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες: Αρμοδιότητες Διεύθυνσης
1) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, που περιλαμβάνει
Α) Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Ληξιαρχείου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Αλλοδαπών
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Δ) Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Ε) Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


2) Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει:
Α) Γραφείο Προϋπολογισμού
Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Β) Γραφείο Λογιστηρίου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Γ) Γραφείο Προμηθειών Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Δ) Γραφείο Εσόδων και Περιουσίας Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
Ε) Γραφείο Ταμείου Αρμοδιότητες-Επικοινωνία


3) Τμήμα ΚΕΠ Αρμοδιότητες Τμήματος-Επικοινωνία

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στις έδρες των δημοτικών ενοτήτων Ορφέα και Τυχερού και στην έδρα της Τοπικής Κοινότητας Μ.Δερείου εξυπηρετούν τις δημοτικές / τοπικές κοινότητες των ενοτήτων και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΑ ΛΑΒΑΡΑ
1. Γραφείο Κ.Ε.Π. Λαβάρων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
2. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
4. Γραφείο Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών και Κίνησης Οχημάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΤΥΧΕΡΟ
1. Γραφείο Κ.Ε.Π. Τυχερού  Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
2. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
3. Γραφείο Οικονομικών Θεμάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
4. Γραφείο Καθαριότητας, Συντήρησης Υποδομών και Κίνησης Οχημάτων Αρμοδιότητες-Επικοινωνία
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ Μ.ΔΕΡΕΙΟ
1. Γραφείο Διοικητικών Θεμάτων και Εξυπηρέτησης του Πολίτη Αρμοδιότητες-Επικοινωνία

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.