Πίνακας Θεμάτων 22ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15-12-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 (22η Συνεδρίαση)

Θέμα / Περίληψη Απόφαση
ΕΚΤΑΚΤΑ ΘΕΜΑΤΑ  
1ο Έκτακτο Θέμα
Επιχορήγηση Αθλητικού Επιμορφωτικού Συλλόγου ΑΚΡΙΤΑΣ - ΔΑΔΙΑΣ
ΟΜΟΦΩΝΑ
117/2021
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση (11ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
ΟΜΟΦΩΝΑ

118/2021
2ο Θέμα
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
119/2021
3ο Θέμα
Έγκριση επέκτασης ωραρίου εργασίας σχολικής καθαρίστριας ΙΔΟΧ μερικής απασχόλησης του Δήμου Σουφλίου

ΟΜΟΦΩΝΑ
120/2021
4ο Θέμα
Λήψη απόφασης περί επιβολής ή μη τελών Δήμου Σουφλίου έτους 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
121/2021
5ο Θέμα
Έγκριση απόδοσης ποσοστού 25% των εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών στην Περιφέρεια Αν.Μακεδονίας & Θράκης
ΑΝΑΒΟΛΗ
122/2021
6ο Θέμα
Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Δ΄ Δόση 2021)
ΟΜΟΦΩΝΑ
123/2021
7ο Θέμα
Συμπληρωματική κατανομή Λειτουργικών Δαπανών προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΟΜΟΦΩΝΑ
124/2021
8ο Θέμα
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σουφλίου στο πρόγραμμα CLLD/Leader της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε

ΟΜΟΦΩΝΑ
125/2021
9ο Θέμα
Συγκρότηση  Επιτροπής του αρθ 1 του Π.Δ. 270/81 (Όργανα διενέργειας δημοπρασιών) που αφορά εκποίηση, εκμίσθωση, αγορά, μίσθωση κινητών και ακινήτων πραγμάτων του  Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
126/2021
10ο Θέμα
Εκλογή Δύο Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη λειτουργία της ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
127/2021
11ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπών  ( 2 ) παραλαβής έργων για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
128/2021
12ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπής του αρθ 7 του Π.Δ 270/81 Επιτροπή Εκτίμησης των ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ
 129/2021

13ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

 130/2021
14ο Θέμα
Συγκρότηση  Επιτροπών Μαθητικής Εστίας του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ
131/2021
15ο Θέμα
Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών (παρ.11β, αρθ 221 Ν.4412/2016 ) του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
132/2021
16ο Θέμα
Επιτροπή παραλαβής παροχής υπηρεσιών  ( παρ 11δ , αρθ 221 Ν.4412/2016 ) του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
133/2021
17ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 221 του  Ν. 4412/2016 του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
134/2021
18ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπής για το σφράγισμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ
135/2021
19ο Θέμα
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Σουφλίου για το έτος 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
 136/2021

Σουφλί 15 Δεκεμβρίου  2021

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.