Πίνακας Θεμάτων 23ης Συνεδριάσης Δ.Σ. 2021

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

 

Στο Σουφλί και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15-12-2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου περίληψη των αποφάσεων της Τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 (23η ΕΙΔΙΚΗ Συνεδρίαση)

Θέμα / Περίληψη Απόφαση
 ΤΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1ο Θέμα
Έγκριση Προϋπολογισμού  Δήμου Σουφλίου Οικον. Έτους 2022

ΟΜΟΦΩΝΑ

137/2021
2ο Θέμα
Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2022
ΟΜΟΦΩΝΑ
138/2021

Σουφλί 15 Δεκεμβρίου  2021

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Πιτιακούδης Μιχαήλ

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.