Αποφάσεις Δ.Σ. 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΔΑ

1

Αποδοχή Παραίτησης Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου &Εκλογή Νέου Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου

ΒΙΨΗΩ15-Σ4Ι

2

Αποδοχή όρων ένταξης του έργου "Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής του Δήμου Σουφλίου"

ΒΙΞ4Ω15-ΑΚΛ

3

Έγκριση της υπ. αρ. 11/2014 απόφασης της ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ 2014

ΒΙΨΓΩ15-ΟΒΠ

4

Ορισμός εκπροσώπου δήμου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων κ.λ.π.) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής έτους 2014

ΒΙΨΗΩ15-Λ75

5

Έγκριση Παράτασης Λήξης Προθεσμίας Πληρωμής Τέλους Παρεπιδημούντων

ΒΙΥΞΩ15-2Τ4

6

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

7

Γνωμοδότηση επί της Κατασκευής Τάφρου

ΒΙΡΥΩ15-Ρ7Α

8

Αποδοχή Επιχορήγησης για Εξόφληση Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

 

9

Έγκριση ( 1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΒΙΡ8Ω15-ΧΝΤ

10

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού"

 

11

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια χημικού υλικού"

ΒΙΕ7Ω15-ΝΔΙ

12

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια ανταλλακτικών ύδρευσης"

ΒΙΕ7Ω15-ΧΞΒ

13

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια αντλητικών συγκροτημάτων"

 

14

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά με "«Προμήθεια Έτοιμου Σκυροδέματος , Οικοδομικού Υλικού και Ασφαλτομίγματος»"

6ΙΗΡΩ15-27Χ

15

   

16

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 3ο Τρίμηνο 2013 )

ΒΙΨΓΩ15-ΠΙ5

17

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου ( ΚΟ.Ε.ΔΗ.Σ. )

ΒΙΗΔΩ15-ΕΘ3

18

Έγκριση της υπ. αρ. 8/2013 απόφασης της ΚΟΕΔΗΣ σχετικά με την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΕΔΗΣ 2013

ΒΙΨΗΩ15-ΑΑΤ

19

Έγκριση Απολογισμού Ο.Ε. 2013 του ΚΕΚΟΠΑΠ   Δήμου Σουφλίου

ΒΙΨΗΩ15-7ΚΡ

20

Συγκρότηση   Επιτροπής Εκτίμησης της Αξίας των προς Εκποίηση, Εκμίσθωση, Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2014

ΒΙΡΥΩ15-0Ψ4

21

Συγκρότηση Eπιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου για το έτος 2014

ΒΙΡΥΩ15-ΓΜ3

22

Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης   Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80 (έως 2.934,70 €)

ΒΙΡΥΩ15-ΛΕΝ

23

Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80( άνω των 2.934,70 €)

ΒΙΡΥΩ15-1Γ2

24

Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου

ΒΙΨ0Ω15-ΘΣΞ

25

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών του Ν.3316/2005

ΒΙΨ0Ω15-6ΓΟ

26

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων

ΒΙΡΥΩ15-32Μ

27

Συγκρότηση Επιτροπής Καταρτισμού Ετησίου Μητρώου Αρρένων

ΒΙΨΗΩ15-Δ10

28

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

ΒΙΡΥΩ15-ΨΩΚ

29

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγισμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν. 3463/2006

ΒΙΨΗΩ15-17Ε

30

Συγκρότηση Επιτροπών Μαθητικής Εστίας

ΒΙΡΤΩ15-ΘΡΓ

31

Έγκριση Οφειλών Δήμου Σουφλίου ( ΠΟΕ )

ΒΙΨΗΩ15-70Η

32

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΒΙΦΔΩ15-8ΒΖ

33

Έγκριση Ενίσχυσης Δημότη ( Αγριάνη )

ΒΙΚΑΩ15-ΛΝΒ

34

Έγκριση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα

ΒΙΡΔΩ15-Γ9Ο

35

Πρόσληψη Προσωπικού με ημερομίσθιο, βάση τις διατάξεις της περ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012

ΒΙΡΔΩ15-ΚΗ3

36

Έγκριση Πρόσληψης Εργαζομένων με 8μηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΒΙΡΔΩ15-2ΧΔ

37

Εφαρμογή Ολοκληρωμένου Προγράμματος Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

ΒΙΨ0Ω15-6ΓΤ

38

Έγκριση Ανέγερσης Ιστού Εγκατάστασης Εξοπλισμού στη θέση "Υδραγωγείο" για την Δημόσια Τηλεόραση

ΒΙΚΑΩ15-ΜΗΥ

39

Έγκριση Χωροταξικού Προγράμματος

 

40

Έγκριση Υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ψηφιακή Σύγκλιση", ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 : "ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής", Ειδικός Στόχος 2.1 : " Βελτίωση της Καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ-Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα"

ΒΙΡΜΩ15-ΞΕ0

41

Έγκριση Yποβολής πρότασης του Δήμου Σουφλίου με τίτλο "Ενεργειακή Αναβάθμιση & Εξοικονόμηση Ενέργειας Σχολικών Κτιρίων του Δήμου Σουφλίου" προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 1.18 του Άξονα Προιτεραιότητας 1 " Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές_Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής_Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη"

ΒΙΞ4Ω15-ΥΡΤ

42

Έγκριση Τροποποιημένων Οριογραμμών Υδραυλικής Μελέτης Διαβολορέματος Δαδιάς

ΒΙΨ0Ω15-ΜΥΑ

43

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

ΩΗΤΓΩ15-ΔΟ5

44

Έγκριση Λύσης Εκκαθάρισης Ισολογισμού της 12-2-2014 και Αναδοχή Υποχρεώσεων της ΔΕΥΑΣ από το Δήμο Σουφλίου καθώς και της Εισφοράς των στοιχείων του Ενεργητικού της ΔΕΥΑΣ στο   Δήμο Σουφλίου

ΒΙΦΑΩ15-ΑΦΘ

45

Έγκριση Μεταφοράς Υποχρεώσεων στο Δήμο Σουφλίου των Α.Ε ( Α.Ε. Κατασκευαστική Τυχερού και ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου ) των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου & απολυόμενου προσωπικού τους σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 ( άρθρο 10 - _Παρ. 15 )

 

46

Έγκριση Ψηφίσματος Διαμαρτυρίας για την συγχώνευση των Δασαρχείων στις Δ/νσεις Δασών

 

47

Έγκριση Σκοπιμότητας Επιμόρφωσης Εργαζομένων Οδηγών του Δήμου Σουφλίου

ΒΙΦΣΩ15-0ΔΙ

48

Έγκριση του έργου "Τελετουργίες και συμβολική στα έθιμα της φωτιάς : ενότητες στην πολυμορφία" υπό την αιγίδα της Ουνέσκο

 

49

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

50

Έγκριση ( 2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΒΙΗ3Ω15-Κ4Ι

51

Αποδοχή Πίστωσης ποσού για την υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ( Α τρίμηνο 2013 )

ΒΙΚ5Ω15-ΤΝΛ

52

Έγκριση Αλλαγής Χρηματοδοτήσεων Ο.Ε. 2014

ΒΙΞΞΩ15-ΙΘ4

53

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Δόση 2014 )

ΒΙΚ5Ω15-Μ4Σ

54

Έγκριση Απολογισμών Σχολείων Δήμου Σουφλίου

ΒΙΚ5Ω15-ΨΔΜ

55

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Αθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Έτους 2013

ΒΙΞ4Ω15-ΕΡΡ

56

Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Έτους 2013

ΒΙΞ4Ω15-ΧΕΖ

57

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΒΙΗΗΩ15-Ρ7Ξ

58

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2014 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου ( ΚΟ.Ε.ΔΗ.Σ. )

ΒΙΗΦΩ15-06Γ

59

Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Τροφίμων Δήμου Σουφλίου_ Ν.Π.Δ.Δ. & Μαθητικής Εστίας

ΒΙ0ΡΩ15-02Δ

60

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια γραφικής ύλης"

ΒΙΗΔΩ15-ΡΩΗ

61

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια εντύπων και πολλαπλών εκτυπώσεων"

ΒΙΗΔΩ15-ΟΙΓ

62

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και τρόπου εκτέλεσης σχετικά "προμήθεια ειδών υγειινής και καθαριότητας"

ΒΙΗΔΩ15-ΧΧ4

63

Ορισμός Εκπροσώπου ( Με Αναπληρωτή ) για τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

ΒΙΚ5Ω15-Δ9Θ

64

Λήψη Απόφασης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών

ΒΙΙΨΩ15-ΝΓ2

65

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για προσωπικό καθαριότητας- ύδρευσης και   ηλεκτροφωτισμού

ΒΙΦ2Ω15-6Λ5

66

Έγκριση Παράτασης του έργου Ανάπλαση νέας οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου στο Σουφλί

Ω7Μ5Ω15-Φ4Ο

67

Έγκριση Παράτασης του έργου "Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ν. Τομπαΐδη ΔΔ Τυχερού"

ΒΙΦΓΩ15-34Κ

68

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μέγα Ρέμα Δήμου Σουφλίου"

ΒΙΦΓΩ15-ΕΞΗ

69

Έγκριση Παράτασης του έργου "Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης πόλης Σουφλίου"

ΒΙΗΔΩ15-2ΕΥ

70

Έγκριση Συνεργασίας με το ¨"Νέο Βουλγαρικό Πανεπιστήμιο"

 

71

Παραχώρηση Χρήσης του κτιρίου της πρώην Δ.Ο.Υ. Σουφλίου για τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου

ΒΙΗΔΩ15-ΖΧΤ

72

Έγκριση Εκμίσθωσης χώρου ( 42.000,00 τ.μ. ) της Τοπικής Κοινότητας Κορνοφωλιάς

ΒΙΞΕΩ15-52Ω

73

Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών ( 25η Μαρτίου )

 

74

Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου

ΒΙΗ0Ω15-ΥΛΚ

75

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

7ΒΖΖΩ15-Υ2Υ

76

Έγκριση Εκμίσθωσης Ακινήτου ( Οικίας ) Δήμου Σουφλίου

ΒΙΗ5Ω15-ΠΝΞ

77

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

78

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

6ΙΦ0Ω15-ΦΩΡ

79

Έγκριση Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Σουφλίου

ΒΙΗΦΩ15-Η9Ω

80

Έγκριση Σύμβασης & Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας AMΘ και του Δήμου Σουφλίου για την υλοποίηση του έργου " Αναβάθμιση Υποδομών Ανοικτού Γηπέδου Ποδοσφαίρου Σουφλίου "

ΒΥΧΛΩ15-ΚΡ8

81

Έγκριση Σύμβασης & Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, μεταξύ της Περιφέρειας AMΘ και του Δήμου Σουφλίου για την υλοποίηση του έργου " Επισκευή Κτηρίου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο Δημοτικό Σχολείο Ρούσσας "

Ω8ΝΦΩ15-ΓΙΩ

82

Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης του έργου "Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Σουφλίου"

ΒΙΥ1Ω15-Τ7Φ

83

Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης του έργου "Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πόλης Σουφλίου"

ΒΙΗ2Ω15-Ο0Β

84

Έγκριση 2ου ΑΠΕ & 2ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "

ΒΙ0ΡΩ15-Ν6Γ

85

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτών (Πάσχα - Αγ. Γεώργιος )

 

86

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

6Ρ72Ω15-Τ4Β

87

Έγκριση Υποβολής Πρότασης Ένταξης στο έργο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ »

ΒΜΞΙΩ15-ΙΤΔ

88

Έγκριση Δαπάνης για νέα παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, για τη σύνδεση με το δίκτυο που βρίσκεται στην οδό Ανδριανουπόλεως της πόλης του Σουφλίου (290,71 €)

Ω48ΖΩ15-ΓΘΓ

89

Εγκριση Ρύθμισης Οφειλών του Δήμου προς τη ΔΕΗ

 

90

Έγκριση Υπαγωγής Οφειλετών του Δήμου Σουφλίου στις ρυθμίσεις του Ν. 4257/2014

ΩΛ08Ω15-ΣΤ6

91

Ερωτήσεις ΔΣ   - Ενημερώσεις

 

92

Έγκριση ( 3ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

93

Συμψηφισμός Απαιτήσεων του Δημοσίου έναντι των Παρακρατηθέντων Εσόδων του Δήμου Σουφλίου

ΩΩΘΤΩ15-8ΟΜ

94

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (B΄ Δόση 2014 )

Ω9Ζ0Ω15-ΞΟΕ

95

Υπογραφή της «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ Winbank» με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή Εξουσιοδοτήσεων για την Διενέργεια Συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος

ΩΥΩΦΩ15-Ξ2Σ

96

Εξέταση Αίτησης Παραίτησης Μισθωτή Δημοτικού Ακινήτου (Καταστήματος Λαβάρων) & εκ νέου εκμίσθωση

Ω3Ο9Ω15-ΖΔ1

97

Έγκριση Χορήγησης Αδειας Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων Εντός Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος στην κα Πανταζή Κλυταιμνήστρα του Εμμανουήλ

ΩΒ04Ω15-1ΒΩ

98

Έγκριση Ανανέωσης Άδειας Υπαίθριου-Στάσιμου Εμπορίου ( Στάσιμη Καντίνα ) της Κιουτσούκ Αζιζέ του Μεχμέτ στη Ρούσσα

76ΠΟΩ15-Γ74

99

Έγκριση Τροποποίησης της υπ. αρ. 59/2014 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου

7ΣΓ9Ω15-Ω99

100

Έγκριση Παράτασης του έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μέγα Ρέμα του Δήμου Σουφλίου"

ΩΟΟΦΩ15-Π1Λ

101

Έγκριση Παράτασης του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνας"

ΒΜΤΕΩ15-ΓΙΙ

102

Έγκριση Παράτασης του έργου "Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ν. Τομπαΐδη ΔΔ Τυχερού"

6ΘΘΨΩ15-ΝΥ8

103

Έγκριση Παράτασης της μελέτης του έργου "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Τυχερού"

6ΘΙΤΩ15-5Λ4

104

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου "Εξωτερικό Υδραγωγείο Λαγυνών"

 

105

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Αμυγδαλεώνα Τυχερού και κάμπου Λαβάρων"

 

106

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου " Βελτίωση Τοπικών Οδών Σιδηροχωρίου"

7ΣΠΓΩ15-ΡΟ5

107

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου " Βελτίωση Υποδομών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Τυχερού"

 

108

Έγκριση   Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς_Λευκίμης _Σουφλίου για την υλοποίηση του έργου " Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους & βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο Δασικό Σύμπλεγμα Δάσους Δαδιάς_Λευκίμης_Σουφλίου "

6ΠΗΝΩ15-2Α8

109

Έγκριση   Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & υπογραφή της Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς_Λευκίμης _Σουφλίου για την υλοποίηση του έργου "Βελτίωση των συνθηκών υποδομής στον χώρο αναψυχής των Κατραντζήδων Δαδιάς "

62ΠΜΩ15-ΕΗΜ

110

Έγκριση Εκμίσθωσης χώρου ( 43.863,70 τ.μ. ) της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοκκλησίου

ΩΦΥΙΩ15-ΝΜΑ

111

Έγκριση Εκμίσθωσης χώρου ( 43.863,70 τ.μ. ) της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοκκλησίου

ΩΑ5ΤΩ15-ΧΞΣ

112

Έγκριση Εκμίσθωσης χώρου ( 43.863,70 τ.μ. ) της Τοπικής Κοινότητας Πρωτοκκλησίου

77ΛΧΩ15-ΕΟΙ

113

ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΑΠΑΡΤΙΑ

7ΙΖ1Ω15-9ΔΩ

114

Τροποποίηση Προγενέστερης Απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου σχετικά Τέλος Χρήσης Πεζοδρομίων, Κοινοχρήστων Χώρων κ.λ.π.

 

115

Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης του έργου " Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μέγα Ρέμα Δήμου Σουφλίου "

7Υ0ΕΩ15-8ΑΧ

116

Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

117

Έγκριση ( 4ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

627ΕΩ15-ΠΩΗ

118

Εξέταση   Αίτησης Παραχώρησης του χώρου του Δημοτικού Σχολείου στο Τυχερό

Β249Ω15-ΨΕ3

119

Αίτημα Παραχώρησης χώρου των Κατρατζήδων από το Δασαρχείο στο Δήμο Σουφλίου

ΩΛΞΖΩ15-ΘΓ1

120

Παραχώρηση Χρήσης Χώρου της Λίμνης Τυχερού

90ΧΦΩ15-5ΒΞ

121

Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Έβρου με την Επωνυμία " Διγενής Ακρίτας"

9ΕΕ5Ω15-Κ7Ζ

122

Αξιολόγηση Δημοτικών Υπαλλήλων με Ποσοστώσεις σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014

ΩΣ4ΓΩ15-Λ9Ω

123

Έκδοση Ψηφίσματος για ΚΔΑΠ & ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

 

124

Έγκριση της υπ. αρ. 11/2014 απόφασης της ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 1η Αναμόρφωση   ( ορθή επανάληψη ) του ΚΕΚΟΠΑΠ

7Κ1ΨΩ15-ΥΘΔ

125

Έγκριση της υπ. αρ. 22/2014 απόφασης της ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την Έγκριση Δαπάνης Εφάπαξ του Ν. 103/75 στην κα. Χαρμανίδου Άρτεμις

ΩΡ23Ω15-Ζ86

126

Έγκριση της υπ. αρ. 24/2014 απόφασης της ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την Εξουσιοδότηση, την Υπογραφή σύμβασης και την έκδοση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σε πρόγραμμα

Β2ΣΨΩ15-ΧΟΥ

127

Έγκριση της υπ. αρ. 8/2014 απόφασης της ΚΟΕΔΗΣ σχετικά με την   Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΕΔΗΣ 2014

Ω90ΚΩ15-Ζ34

128

Έκδοση Ψηφίσματος για τον Καταρροϊκό Πυρετό & την Ευλογιά

60Φ1Ω15-3ΒΓ

129

Ενίσχυση Δημότη

6ΥΣΕΩ15-Φ0Σ

130

Διαγραφές Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

786ΔΩ15-ΠΣΟ

131

Έγκριση Έκπτωσης Μισθωτού Ακινήτου στα Λαγυνά

 

132

Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης του έργου " Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πόλης Σουφλίου "

ΒΣ4ΟΩ15-Π1Ψ

133

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου " Εσωτερική Οδοποιϊα Τ. Δ. Κορνοφωλιάς"

ΩΗ1ΥΩ15-ΞΘΜ

134

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου " Βελτίωση Βατότητας Δρόμων Πόλης Σουφλίου"

ΨΞ9ΒΩ15-ΝΟΤ

135

Έγκριση Παράτασης της μελέτης του έργου "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Τυχερού Δήμου Σουφλίου"

7Α83Ω15-ΠΕΥ

136

Έγκριση   Παράτασης του έργου « Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Σουφλίου »

751ΚΩ15-ΠΓΓ

137

Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Σουφλίου»

ΩΖΚΤΩ15-Δ2Χ

138

Έγκριση Νέων Τροποποιημένων Οριογραμμών Υδραυλικής Μελέτης Διαβολορέματος Δαδιάς

Ω2ΤΓΩ15-3Ψ6

139

Έγκριση Διάθεσης Πίστωσης για Μετακινήσεις Δημάρχου

 

140

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.

7Β0ΞΩ15-Μ3Χ

141

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

ΒΝΞΕΩ15-ΨΧ5

142

Εκλογή Μελών   Οικονομικής Επιτροπής

6ΗΙΓΩ15-Ζ9Β

143

Εκλογή Μελών   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΒΧΡΡΩ15-ΕΕΟ

144

Ορισμός Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ

ΩΜΩΨΩ15-ΣΟΚ

145

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

146

Έγκριση ( 5ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΩΑΒΟΩ15-ΦΟ8

147

Φιλοξενία του Πατριάρχη Βαρθολομαίου & Ανακήρυξη του σε επίτιμο Δημότη του Δήμου Σουφλίου

797ΜΩ15-ΤΨΡ

148

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 4ο Τρίμηνο 2013 )

60ΞΥΩ15-ΒΟΖ

149

Oρισμός Εκπροσώπου του Δήμου Σουφλίου στην Τράπεζα Πειραιώς

ΡΠΣΩΩ15-6ΜΡ

150

Έγκριση της υπ. αρ.20/2014 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 2η Αναμόρφωση     του ΚΕΚΟΠΑΠ

ΩΡΖ5Ω15-2Κ7

151

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Δόση 2014 )

734ΞΩ15-ΘΕΨ

152

Επιστροφή Χρημάτων ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα

9ΘΤΕΩ15-4ΦΖ

153

Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης Χώρου Πρώην ΚΕΠ   στο Τυχερό

 

154

Παραχώρηση χώρου στην περιοχή Υδραγωγείο Σουφλίου για τοποθέτηση μηχανήματος του συλλόγου "ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ"

7ΑΡΟΩ15-ΙΕ9

155

Έγκριση Αποζημίωσης Δημότη στην Τοπική Κοινότητα Αμορίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα

7183Ω15-ΟΨΡ

156

Έγκριση ή μη Σύναψης Συμβιβασμού του Δήμου Σουφλίου με τη Δ.Ο.Υ. ( ΔΕΣΗΜΕΣ )

 

157

Έγκριση   Δαπανών Εκδηλώσεων Εορτών

6ΕΨΤΩ15-ΥΟΒ

158

Έγκριση Λύσης- Εκκαθάρισης Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου «ΚΟΕΔΗΣ» & Ορισμός Εκκαθαριστών

7ΘΧΟΩ15-Χ22

159

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « KEΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ»

6ΟΔΓΩ15-ΑΛΧ

160

Ορισμός Νέων μελών στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς_Λευκίμης _Σουφλίου

7ΕΦ1Ω15-Α1Π

161

Oρισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ΕΣΠΑ

920ΥΩ15-ΩΦ1

162

Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού (ΕΦΔ) με σκοπό την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών (παρ. 22 άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 )

 

163

Ορισμός εκπροσώπου δήμου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων κ.λ.π.) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

6ΟΒΤΩ15-8Μ8

164

Συγκρότηση   Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων του Δήμου Σουφλίου

6ΖΖΤΩ15-5Ψ8

165

Συγκρότηση   Επιτροπής Εκτίμησης της Αξίας των προς Εκποίηση, Εκμίσθωση, Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου Σουφλίου

ΩΓ5ΘΩ15-Ι3Ω

166

Τροποποίηση της υπ. αρ. 23/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Ορισμό Μελών ( Δημοτικών Συμβούλων ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80 ( άνω των 2.934,70 €) & τροποποίηση της υπ. αρ. 22/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Ορισμό Μελών ( Δημοτικών Συμβούλων ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80 ( έως 2.934,70 €)

7ΚΘ5Ω15-ΘΧ7

167

Ορισμός Μελών της Επιτροπής Παραλαβής Έργων

78ΡΝΩ15-Γ6Θ

168

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

 

169

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουφλίου

ΒΜΩ6Ω15-3ΕΩ

170

Ορισμός Εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση των Α' θμιων & Β΄ θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων Νομού Έβρου

ΒΣΨΩΩ15-Φ20

171

Ορισμός μελών   για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Β3Ο5Ω15-5ΓΚ

172

Ορισμός Εκπροσώπου ( Με Αναπληρωτή ) για τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

67Θ7Ω15-3ΤΜ

173

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου

6ΙΑΗΩ15-ΧΛΙ

174

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β΄θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου

7ΦΜ8Ω15-860

175

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου " Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Σουφλίου "

 

176

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου " Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνος "

70ΩΛΩ15-07Λ

177

Έγκριση μελέτης του έργου "Διαχείριση των διακένων για την αντιπυρική προστασία του δάσους & βελτίωση του ενδιαιτήματος της άγριας πανίδας στο Δασικό Σύμπλεγμα"

 

178

Έγκριση μελέτης του έργου "Βελτίωση των συνθηκών υποδομής στον χώρο αναψυχής των Κατραντζήδων Δαδιάς "

 

179

Έγκριση Δαπάνης για την φιλοξενία του οικουμενικού Πατριάρχη

7Κ5ΓΩ15-ΘΚΓ

180

Ενίσχυση Δημότη

 

181

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

182

Έγκριση ( 6ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

ΩΕ8ΟΩ15-ΨΛΣ

183

Αποδοχή Επιχορήγησης για " Βοηθήματα ένδειας και αντιμετώπιση άμεσων βιοτικών αναγκών λόγω φυσικών καταστροφών "

7ΓΑΦΩ15-09Χ

184

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 1ο Τρίμηνο 2014 )

7Α6ΙΩ15-0ΚΩ

185

Τροποποίηση Συστατικής Πράξης του « ΚΕΚΟΠΑΠ »

 

186

Έγκριση Έκπτωσης Μισθωτών Δημοτικών Ακινήτων

7Υ8ΣΩ15-57Η

187

Έγκριση Παράτασης Εκμίσθωσης Ακινήτου στην Ταύρη

ΨΩΩ8Ω15-992

188

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΨΡΗ4Ω15-8ΓΟ

189

Έγκριση Επέκτασης Δικτύων ΦΟΠ

725ΤΩ15-0ΙΣ

190

Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της « Δημοσυναιτεριστικής Έβρος ΑΕ »

7Ο5ΖΩ15-ΝΥ4

191

Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση & το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας

6Φ6ΓΩ15-4ΚΙ

192

Εκλογή Δύο Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων της μειοψηφίας στην Εκτελεστική Επιτροπή για τη λειτουργία της ως συλλογικού πειθαρχικού οργάνου

Ω1ΘΞΩ15-Γ34

193

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση Δικτύου "ΠΟΛΙΣ"

 

194

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με αναπληρωτές, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

ΩΚ89Ω15-ΝΓ5

195

Ανασυγκρότηση επιτροπής χορήγησης άδειας εγκατάστασης εκδιδομένων επ αμοιβή προσώπων

Ω27ΛΩ15-11Ω

196

Εγκριση Πρακτικού Κλήρωσης Αντικατάστασης Μελών Επιτροπών (Υπαλλήλων)

7Ψ2ΤΩ15-9ΡΣ

197

Έγκριση Χορήγησης Αδειών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών

6ΓΙ3Ω15-Ν26

198

Έγκριση Ανανέωσης Αδειών Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκής Αγοράς Aρμοδιότητας Δήμου Σουφλίου ( που λήγουν στις 31 Οκτωβρίου 2014 )

7ΞΣΣΩ15-9Ε9

199

Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων ( χορήγησης & ανανέωσης παραγωγικών αδειών ) του Δημοτικού Συμβουλίου Σουφλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

785ΓΩ15-32Ρ

200

Καθορισμός Εξόδων Παράστασης του Προέδρου & Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "ΚΕΚΟΠΑΠ"

 

201

Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης και Λιπαντικών, έτους 2015, για το Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα Αυτού

6ΖΩΓΩ15-ΡΔΩ

202

Έγκριση Μελέτης, Καθορισμός Όρων & Τρόπου Εκτέλεσης του έργου « Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Σουφλίου»

 

203

Αποδοχή των όρων ένταξης της πράξης « Διαχείριση Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων Δήμου Σουφλίου »

 

204

Έγκριση 2ηςΠαράτασης του έργου " Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνος "

6Π25Ω15-ΣΘΤ

205

Έγκριση 3ηςΠαράτασης του έργου " Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνος "

7ΕΥΟΩ15-ΣΚ7

206

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής παραλαβής του έργου '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "

7ΓΔΨΩ15-ΒΒΦ

207

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου '' Βελτίωση Υποδομών Αθμιας Εκπαίδευσης   Σουφλίου "  

6ΞΙΩΩ15-246

208

Έγκριση θέσεων Απόθεσης-Επαναχρησιμοποίησης στερεών αποβλήτων από εκσκαφές ( χώματα ) και αποξέσεις φρεζαρισμένου ασφαλτοτάπητα στα πλαίσια υλοποίησης έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Έβρου

 

209

Έγκριση   Παράτασης Εκτέλεσης του έργου « Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Σουφλίου »

ΩΧ2ΘΩ15-17Μ

210

Έγκριση Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στην οδό Ελ. Βενιζέλου της Δημοτικής Κοινότητας Σουφλίου

7ΩΤ4Ω15-0ΡΙ

211

Παραχώρηση χώρου για την στέγαση γραφείων του Εθνικού Κτηματολογίου

7Ι8ΑΩ15-22Ζ

212

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.

6Τ25Ω15-Τ6Ψ

213

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

214

Κατανομή Βοσκοτόπων Δήμου Σουφλίου ( Χρήση & Διαχείριση )

 

215

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ Δόση 2014 )

6Ω62Ω15-ΓΑΓ

216

Αποδοχή Επιχορήγησης Εκτάκτων Αναγκών

ΨΞ5ΥΩ15-8ΙΘ

217

Έγκριση ( 7ης ) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2014 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

6ΕΕ4Ω15-ΛΙ6

218

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 2ο Τρίμηνο 2014 )

Ψ2ΔΡΩ15-ΨΣΝ

219

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 3ο Τρίμηνο 2014 )

ΩΝΦΨΩ15-6ΧΠ

220

Αλλαγή Χρήσης Αυτοκινήτου ( NISSAN MOT IBER SA YSKBVND4000 352084 ) σε κοινό φορτηγό μη ανατρεπόμενο

6ΡΠΝΩ15-ΠΒΣ

221

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

Ρ1ΡΔΩ15-2ΕΑ

222

Λήψη Απόφασης περί αύξησης ή μη δημοτικών τελών και φόρων για το Ο.Ε. 2015

ΩΡ50Ω15-6Η6

223

«Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας δασικού χαρακτήρα έκτασης 1.016,43   τ.μ. στην κα Απτουραχμάν Φατμέ του Χασάν στο αγρόκτημα Μεγάλου Δερείου της Τ.Κ. Μικρού Δερείου για πρόχειρο σταυλικό κατάλυμα»

6ΕΛΘΩ15-ΘΥΠ

224

Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Σουφλίου

700ΠΩ15-ΠΛΦ

225

Έγκριση Εκμίσθωση Αγροτεμαχίου Λαγυνών

7ΕΞ6Ω15-Λ7Δ

226

Έγκριση Δαπάνης Σύνδεσης ΣΜΑ με τη ΔΕΗ

 

227

Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τροφίμων Δήμου Σουφλίου_ Ν.Π.Δ.Δ. & Μαθητικής Εστίας

ΒΥΕ1Ω15-0ΘΞ

228

Έγκριση Τροποποιημένων Οριογραμμών Υδραυλικής Μελέτης Διαβολορέματος Δαδιάς

Ω1ΡΜΩ15-ΓΝΡ

229

Έγκριση Τριμερούς Σύμβασης Συνεργασίας για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Σουφλίου, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. & της Ε.Ε.Α.Α.   Α.Ε. ( Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης )

62Χ7Ω15-5ΑΓ

230

Έγκριση Διμερούς Σύμβασης Συνεργασίας για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Σουφλίου, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

ΩΓ6ΥΩ15-3ΝΔ

231

Έγκριση Διμερούς Σύμβασης Συνεργασίας για τη Διαχείριση Δημοτικών Αποβλήτων Συσκευασίας μεταξύ του Δήμου Σουφλίου, της ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. ( Κ.Υ.Α.)

67ΩΒΩ15-53Ζ

232

Διόρθωση Τετραγωνικών Μέτρων Οικιών & Καταστημάτων Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ

 

233

Φροντίδα & Σίτιση Αλόγων Δήμου Σουφλίου

Ω47ΩΩ15-687

234

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου & Προέδρου Δ.Σ.

 

235

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

236

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2015

ΩΡΔΘΩ15-ΟΘΘ

237

Έγκριση της υπ. αρ. 22/2014 ( ορθή επανάληψη ) απόφασης της ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την   Έγκριση Δαπάνης Εφάπαξ του Ν. 103/75 στην κα. Χαρμανίδου Άρτεμις

750ΛΩ15-ΜΑ4

238

Έγκριση της υπ. αρ. 44/2014 απόφασης της ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά ορισμό νομίμου εκπροσώπου και την Εξουσιοδότηση παραλαβής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την υπογραφή σύμβασης στα πλαίσια δράσης

7Β3ΡΩ15-ΚΧΦ

239

Έγκριση της υπ. αρ. 36/2014 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 3η Αναμόρφωση     του ΚΕΚΟΠΑΠ

783ΤΩ15-Φ69

240

   

241

Έγκριση Προϋπολογισμού Δήμου Σουφλίου Οικον. Έτους 2015

7Θ93Ω15-8Γ0

242

Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σουφλίου Οικον. Έτους 2015

99Ξ7Ω15-Υ3Ν

243

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

244

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

7ΟΞ1Ω15-ΙΩΝ

245

Έγκριση της υπ. αρ. 41/2014 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την ψήφιση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2015

6ΚΝΒΩ15-818

246

Έγκριση της υπ. αρ. 47/2014 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την έγκριση ΟΠΔ έτους 2015

6Ι4ΩΩ15-ΞΕΕ

247

Έγκριση της υπ. αρ. 50/2014 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 4η Αναμόρφωση     του ΚΕΚΟΠΑΠ

62ΞΚΩ15-9Β6

248

Αποχαρακτηρισμός πιστώσεων ΣΑΤΑ 2014

 

249

Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Σουφλίου

 

250

Έγκριση 4ηςΠαράτασης του έργου " Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνος "

77ΧΙΩ15-ΤΒΙ

251

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου " Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνος "

Β5ΙΗΩ15-07Α

252

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΤΥΧΕΡΟΥ» .

 

253

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ».

ΨΗΞ8Ω15-ΦΥΞ

254

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΣ ΛΑΒΑΡΩΝ».

7ΘΠΗΩ15-ΚΕΕ

255

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΦΥΛΑΚΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ».

 

256

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΧΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ».

6Ν64Ω15-ΠΤΕ

257

Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ».

Ω9ΠΓΩ15-94Χ

258

Έγκριση Παράτασης Εκτέλεσης του έργου "ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

ΩΟ47Ω15-ΔΔΠ

259

Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ''

ΩΛΧΒΩ15-4ΞΨ

260

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ».

6ΣΖΤΩ15-ΡΝ9

261

Έγκριση παραχώρησης χώρου στο Σύλλογο Εθελοντών Σουφλίου

 

262

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου & Αιρετών

 

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.