Αποφάσεις Δ.Σ. 2013

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ ΑΔΑ
1 Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου ΒΕΙ6Ω15-ΥΓΠ
2 Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής ΒΕΙ6Ω15-ΟΨ5
3 Εκλογή Μελών   Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΕΙ6Ω15-ΕΦΡ
4 Έγκριση Μετακίνησης Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου και Δημόσιων Υπηρεσιών στο κτίριο της Δ.Ο.Υ   Σουφλίου  ΒΕΝΚΩ15-Β1Φ
5 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
6 Απόφαση Διατήρησης στη Θεσσαλονίκη της 383 Μοίρας Πυροσβεστικών Αεροσκαφών ΒΕΥΑΩ15-Ν1Ε
7 Έγκριση (1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΕΔΓΩ15-5ΩΧ
8 Συγκρότηση   Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων του Δήμου για το έτος 2013 ΒΕΥΤΩ15-ΥΙΒ
9 Συγκρότηση   Επιτροπής Εκτίμησης της Αξίας των προς Εκποίηση, Εκμίσθωση, Μίσθωση Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2013 ΒΕΥ8Ω15-Ω0Χ
10 Συγκρότηση Eπιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου για το έτος 2013 ΒΕΤΒΩ15-ΣΚΩ
11 Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης   Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80 (έως 2.934,70 €) ΒΕΤΨΩ15-Κ6Ρ
12 Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80( άνω των 2.934,70 €) ΒΕΤΨΩ15-ΥΟ9
13 Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου ΒΕΤΨΩ15-ΗΕΛ
14 Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών του Ν.3316/2005  ΒΕΤΨΩ15-Α5Φ
15 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων  ΒΕΥΣΩ15-8Σ0
16 Συγκρότηση Επιτροπής Καταρτισμού Ετησίου Μητρώου Αρρένων ΒΕΥΤΩ15-ΘΛΖ
17 Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων ΒΕΥΣΩ15-Χ3Μ
18 Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγισμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν. 3463/2006 ΒΕΥΣΩ15-ΥΦΜ
19 Συγκρότηση Επιτροπών Μαθητικής Εστίας ΒΕΥ8Ω15-Ζ6Γ
20 Έγκριση Οφειλών Δήμου Σουφλίου ( ΠΟΕ ) ΒΕΤ6Ω15-ΨΡ3
21 Έγκριση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα ΒΕΤ6Ω15-81Β
22 Έγκριση Διενέργειας όλων των Προμηθειών του Δήμου Σουφλίου έτους 2013 ΒΛ93Ω15-ΡΒ4
23 Αποδοχή Παραίτησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΟΠΑΠ & Ορισμός Νέων ΒΕΥΤΩ15-500
24 Αποδοχή Παραίτησης Μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΚΟΕΔΗΣ & Ορισμός Νέων ΒΕΥΤΩ15-83Ρ
25 Αποδοχή Παραίτησης Μελών Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών ( Αθμιας κ Βθμιας) & Ορισμός Νέων Μελών ΒΕΥ2Ω15-Φ6Ο
26 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου '' Εξωτερικό Υδραγωγείο Λαγυνών " ΒΕΤ6Ω15-Τ65
27 Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου '' Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Αμυγδαλεώνα Τυχερού και στη θέση Κάμπος Λαβάρων " ΒΕΤ6Ω15-ΟΥ8
28 Έγκριση Παράτασης του έργου " Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ν. Τομπαϊδη Δ.Δ. Τυχερού" ΒΛΩΨΩ15-ΕΛΖ
29 Πρόσληψη Προσωπικού με ημερομίσθιο, βάση τις διατάξεις της περ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012 ΒΕΔΓΩ15-20Ο
30 Έγκριση Πρόσληψης Εργαζομένων με 8μηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΒΙΗ5Ω15-0Σ8
31 Λήψη Απόφασης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών ΒΕΔ5Ω15-ΩΣ7
32 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για προσωπικό καθαριότητας- ύδρευσης και   ηλεκτροφωτισμού ΒΙΗ5Ω15-Β2Υ
33 Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (A΄ Δόση 2013 ) ΒΕΥ2Ω15-3Α3
34 Κατανομή Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης ΒΕΥΣΩ15-Ε53
35 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΛ4ΡΩ15-ΛΞΕ
36 Έγκριση Παράτασης Τελών Σϋνδεσης Αποχέτευσης ΒΕΧΩΩ15-ΚΦ3
37 Λήψη Απόφασης για Ορισμό Μελών Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας ΒΕΥΖΩ15-6ΗΞ
38 Απευθείας Ανάθεση Προμήθειας Τροφίμων ΙΝΕΔΙΒΙΜ ( Μαθητικής Εστίας ) ΒΕΥΑΩ15-7Κ5
39 Έγκριση της 57/2012 Απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ  ΒΕΥΘΩ15-Π2Α
40 Έγκριση Mίσθωσης Ακινήτου στο Σουφλί ΒΕΔ5Ω15-Δ0Γ
41 Έγκριση Δαπανών Φιλοξενίας  
42 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου   
43 Καθορισμός   ειδικοτήτων συμβάσεων μίσθωσης έργου ΒΕΥΘΩ15-ΚΩ1
44 Έγκριση Παράτασης Αποπληρωμής Τέλους  ΒΛΩΧΩ15-ΘΙΜ
45 Έγκριση Ψηφίσματος για τη συνέχιση λειτουργίας ΚΔΑΠ  ΒΕΔ3Ω15-4Ν0
46 Έγκριση Δωρεάς Ακινήτου στο Σουφλί  
47 Έγκριση Ψηφίσματος για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι ΒΕΔ3Ω15-ΣΓ7
48 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
49 Έγκριση Ψηφίσματος για τη Υποβάθμιση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου & EΣΥ Σουφλίου  
50 Έγκριση (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΕΑΛΩ15-2ΔΦ
51 Έγκριση Διενέργειας των Προμηθειών του Δήμου Σουφλίου έτους 2013 ( 2η ) ΒΕΔΖΩ15-ΙΚΧ
52 Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Δαπάνες Δεξιώσεων και Εθνικών ή Τοπικών Εορτών " ΒΛΩΒΩ15-84Π
53 Έγκριση   Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Εκτυπώσεις, Εκδόσεις, Βιβλιοδεσίες " ΒΕΖΡΩ15-ΖΛΓ
54 Έγκριση Διενέργειας & Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού"  
55 Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Ειδών Σημαιοστολισμού & Φωτογραφήσεων " ΒΛΩΒΩ15-ΧΥ6
56 Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Ταχυδρομικά Τέλη "  
57 Έγκριση Διενέργειας & Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας "Λοιπού Υλικού " ΒΛ4ΙΩ15-8ΦΥ
58 Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Εντύπων Πολλαπλών Εκτυπώσεων" ΒΕΖΡΩ15-ΧΟΖ
59 Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Λοιπών Ειδών Υγιεινής & Καθαριότητας" ΒΕΖΚΩ15-ΑΗ4
60 Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Πινακίδων Οδικής Σήμανσης" ΒΕΖΡΩ15-6ΥΔ
61 Έγκριση της Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Ανταλλακτικών Φωτοτυπικών " ΒΕΖΖΩ15-ΡΝΩ
62 Έγκριση Διενέργειας & Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας "Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού- Λήψη Νέων Εκδόσεων"  
63 Έγκριση Διενέργειας & Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας " Γάλακτος" ΒΛ4ΙΩ15-Ψ1Ω
64 Συμψηφισμός οφειλών   Koινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου προς το Δημόσιο & τα Ασφαλιστικά Ταμεία ΒΕΖΖΩ15-ΗΦΠ
65 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΛ4ΡΩ15-ΚΣ1
66 Έγκριση Απολογισμών Σχολείων Οικονομικού Έτους 2012 ΒΕΔ3Ω15-ΙΚΕ
67 Εγκριση της υπ. αρ. 24/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ με θέμα την   Ψήφιση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ   Οικονομικού Έτους 2013 ΒΕΔΘΩ15-ΗΕΥ
68 Εγκριση της υπ. αρ. 23/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ  ΒΕΔΘΩ15-ΘΧΓ
69 Έγκριση πρόσληψης και καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του ΚΕΚΟΠΑΠ ΒΕ26Ω15-0ΙΚ
70 Έγκριση της υπ. αρ. 20/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ  ΒΕΔ3Ω15-ΤΜΑ
71 Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου   
72 Έγκριση Εκμίσθωσης χώρου στη Λευκίμη  ΒΕ26Ω15-ΝΝ3
73 Παραχώρηση χώρου στην Προβατώνα για το ΕΚΑΒ  ΒΕΔ5Ω15-Χ40
74 Κατανομή Πιστώσεων για κάλυψη δαπανών θέρμανσης ΒΕΔΘΩ15-Θ1Κ
75 Τροποποίηση της υπ. αρ. 48/2012 Απόφασης ΔΣ ( Ιππικός Όμιλος ) ΒΕ54Ω15-ΝΥΖ
76 Παραλαβή & Έγκριση Τοπογραφικής Μελέτης Αποτύπωσης Ζώνης Ανατολικά της Περιμετρικής Οδού Σουφλίου  ΒΕΝΓΩ15-9Υ7
77 Αίτηση Άδειας Επέμβασης στο υπ. αρ. τεμ. 718 του Αγροκτήματος Μεγάλου Δερείου ΒΕΑ3Ω15-49Π
78 Έγκριση 2ου ΑΠΕ   του έργου '' Βελτίωση Υποδομών Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου " ΒΕΑ3Ω15-Ω3Σ
79 Αποδοχή & Παραλαβή της μελέτης " Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( Μ.Π.Ε.) για την άρση Προσχώσεων του Ρέματος { Σιδηρόπορτα} στην Τ.Κ. Πρωτοκκλησίου της Δημ. Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου" ΒΕ54Ω15-1Υ9
80 Ορισμός εκπροσώπου δήμου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων κ.λ.π.) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΒΕΔ3Ω15-Υ0Ρ
81 Έγκριση Επιχορήγησης Αθλ. Συλλόγων ΒΕΖΙΩ15-ΡΜΔ
82 Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Αιμοδοτών Σουφλίου ΒΕΑΛΩ15-ΟΕΩ
83 Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Αιμοδοτών Δ.Ε. Ορφέα ΒΕΖΙΩ15-ΝΥΨ
84 Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών ΒΛΩΒΩ15-ΦΛ1
85 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου  7Κ0ΜΩ15-62Ε
86 Εγκριση της υπ. αρ. 29/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ με θέμα την   Ψήφιση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ   Οικονομικού Έτους 2013 ΒΕΔ5Ω15-8ΩΡ
87 Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης και Τρόπου Εκτέλεσης καθώς και αποδοχής των όρων ένταξης   σχετικά με " Προμήθεια Εξοπλισμού Φιλαρμονικής Δήμου Σουφλίου "  ΒΛ10Ω15-ΧΜΔ
88 Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου " Σήμανση Μνημείων και Αξιοθέατων Περιοχής Δήμου Σουφλίου "  ΒΙΚΖΩ15-ΣΚΓ
89 Έγκριση της Μελέτης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου " Νέος Κεντρικός Διανομέας Ύδρευσης Τυχερού "   
90 Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2013 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου ( ΚΟ.Ε.ΔΗ.Σ. )  ΒΕΝΥΩ15-Θ2Κ
91 Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή της χρηματοδότησης του Προγράμματος Π.Δ.Ε. Νεολαίας ΒΕΝΓΩ15-ΕΤΟ
92 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
93 Έγκριση (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΕΖΧΩ15-8ΔΟ
94 Έγκριση Τροποποίησηs ΟΕΥ Δήμου Σουφλίου   
95 Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Αθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Έτους 2012 ΒΕΝ3Ω15-69Ν
96 Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Βθμιας Εκπαίδευσης Οικονομικού Έτους 2012 ΒΕΝ3Ω15-ΟΦ5
97 Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Β΄ Δόση 2013 ) ΒΕ5ΠΩ15-ΝΙΞ
98 Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης του Δημ. Σχολείου Τοπικής Κοινότητας Μαυροκκλησίου στο Σύλλογο Μαυροκκλησιωτών Αλεξ/πολης ΒΕΝΚΩ15-Θ45
99 Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 4ο Τρίμηνο 2012 ) ΒΕΧ7Ω15-6ΣΞ
100 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΛ4ΡΩ15-67Φ
101 Έγκριση Απολογισμού Ο.Ε. 2012 του ΚΕΚΟΠΑΠ   Δήμου Σουφλίου ΒΕΝΤΩ15-4Ω8
102 Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου του ΚΕΚΟΠΑΠ  
103 Καθορισμός Θέσεων Αμμοληψίας Δήμου Σουφλίου  ΒΛ4ΞΩ15-ΤΣ9
104 Έγκριση ΑΠΕ του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (Χ.Α.Δ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ ΤΥΧΕΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΟΣ ΛΑΒΑΡΩΝ " ΒΕΧΟΩ15-3ΜΞ
105 Έγκριση Παραλαβής Μελέτης " Τοπογραφική Αποτύπωση Συνδετήριας Οδού Μεγάλου Δερείου- Σιδηρώ" ΒΛ45Ω15-04Ξ
106 Έγκριση Άρσης Διακοπής Εργασιών για το έργο " Ανάπλαση Νέας Οδού Από Αδριανουπόλεως Έως Αγίου Αθανασίου"    ΒΕΖΨΩ15-ΚΟΩ
107 Έγκριση ΑΠΕ του έργου "Ανάδειξη - Προβολή Παραδοσικών Στοιχείων Πόλης Σουφλίου"   
108 Έγκριση ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση Οδού Σύνδεσης Οικισμών Γονικού, Ουρανίων, Κισσού, Άνω Μικρακίου"  ΒΙΗΗΩ15-ΤΟ6
109 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου " Ύδρευση Δ.Δ.   Δαδιάς Δήμου Σουφλίου " ΒΕΖΨΩ15-Β4Ξ
110 Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου " Ύδρευση Δ.Δ. Λαγυνών Δήμου Σουφλίου " ΒΕΖΨΩ15-ΡΨ8
111 Έγκριση Υποβολής Πρότασης για το έργο " Φράγματος Υδροληψίας και Εξωτερικού Υδραγωγείου Σιδηρούς" ΒΛ4ΩΩ15-ΩΤΓ
112 Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης ΄΄ Γεωτεχνική- Έρευνα - Αξιολόγηση Φράγματος Υδροληψίας   Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου΄΄ ΒΕΖΕΩ15-Ι44
113 Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης ΄΄Γεωλογική Μελέτη Φράγματος Υδροληψίας και Εξωτερικού Υδραγωγείου Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου΄΄ ΒΕΖΕΩ15-Χ8Ο
114 Χαρακτηρισμός Στάσεων για τη Μετακίνηση των Μαθητών στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Σουφλίου ΒΕΖΙΩ15-3ΝΜ
115 Έγκριση Προσωρινής Αλλαγής Κυκλοφορίας σε Δρόμους του Σουφλίου  ΒΕΝ3Ω15-Δ6Ρ
116 Έγκριση Μετακίνησης Πιάτσας ΤΑΧΙ ΒΕΝΔΩ15-4Σ6
117 Έγκριση Εκμίσθωσης Μηχανημάτων Ιατρικού Εξοπλισμού Δημοτικής Ενότητας Τυχερού ΒΕΝ3Ω15-5ΧΑ
118 Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Σουφλίου ΒΛ9ΝΩ15-ΙΘΧ
119 Έγκριση Διενέργειας των Προμηθειών του Δήμου Σουφλίου έτους 2013 (3η ) ΒΛΩ9Ω15-Ε1Β
120 Έγκριση Παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης με ΟΑΕΔ για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή Σουφλίου  ΒΕΖΨΩ15-86Δ
121 Έγκριση Σχεδίου κανονιστικής Απόφασης της Ε.Π.Ζ. του Δήμου Σουφλίου με την οποία προσδιορίζονται οι όροι και οι ώρες λειτουργίας μουσικών οργάνων στα καταστήματα των άρθρων 37, 38, 39 Αιβ/857/1983 Υγειονομικής Διάταξης  ΒΛ9ΛΩ15-ΚΧΩ
122 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στην Λεμονίδου Μαρίνα του Γεωργίου κάτοικο Δημοτικής Κοινότητας Τυχερού της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου ΒΕΖ1Ω15-ΝΧΙ
123 Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών  ΒΛ9ΩΩ15-ΒΡ3
124 Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου ΩΛΩ8Ω15-ΞΤ8
125 Τροποποίηση της   υπ. αρ. 82/2013 Απόφασης ΔΣ  ΒΛΩΡΩ15-ΡΕ7
126 Έγκριση Επιχορήγησης Αθλ. Συλλόγου ΑΣ ΕΒΡΟΣ Σουφλίου ( Βόλεϊ ) ΒΕΖΘΩ15-ΝΛΒ
127 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
128 Ενημέρωση για τις απαιτήσεις κ. Ψειρίδη  
129 Έγκριση Τροποποίησης της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013  ΒΕΖΧΩ15-ΔΩ6
130 Πρόσληψη Καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Σουφλίου  
131 Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας γι τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης ΒΛΞ8Ω15-94Ε
132 Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρων για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας γι τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης ΒΛ0ΖΩ15-Σ7Ζ
133 Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 1ο Τρίμηνο 2013 ) ΒΕΖΕΩ15-ΙΧΧ
134 Ενίσχυση Δημότη στο Σουφλί λόγω πυρκαγιάς ΒΛ4ΣΩ15-7Υ5
135 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΛ4ΜΩ15-ΣΥΓ
136 Παραλαβή & Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης του έργου " Φράγμα Υδροληψίας και έργα εξωτερικού υδραγωγείου Σιδηρούς " ΒΛ4ΨΩ15-0ΑΕ
137 Έγκριση Δαπάνης για οριστική ηλεκτροδότηση ΚΑΠΗ Σουφλίου ΒΛΩΤΩ15-ΞΑΒ
138 Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας "Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης & Λιπαντικών έτους 2013 Δήμου Σουφλίου" &   καθορισμός του τρόπου Εκτέλεσης ΒΕΖ0Ω15-0ΜΔ
139 Έγκριση 2ου ΑΠΕ   του έργου '' Βελτίωση Υποδομών Αθμιας   Εκπαίδευσης Σουφλίου "    ΒΕΖΤΩ15-Θ0Σ
140 Έγκριση 2ου ΑΠΕ   του έργου '' Εξωτερικό Υδραγωγείο Λαγυνών "    ΒΕΖΘΩ15-ΤΨ8
141 Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης και Τρόπου Εκτέλεσης καθώς και αποδοχή των όρων ένταξης του έργου " Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Σουφλίου " ΒΛ4ΣΩ15-ΖΤΑ
142 Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης και Τρόπου Εκτέλεσης καθώς και αποδοχή των όρων ένταξης του έργου " Βελτίωση Υποδομών Κέντρου Ενημέρωσης Σουφλίου & Περιβάλλοντος Χώρου " ΒΛ1ΟΩ15-60Ψ
143 Έγκριση Παύση Λειτουργίας Ενεργών Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων ( ΧΑΔΑ )  
144 Προτάσεις Μεταφοράς του ΚΤΕΛ Σουφλίου  
145 Έγκριση παραχώρησης Χρήσης Χώρου Περιστεράκη (Μικρό Δέρειο) στην Ι.Μ. Διδυμοτείχου 6ΛΔΘΩ15-ΑΑΠ
146 Αποδοχή Παραχώρησης Αυτοκινήτου από την ΚΟΕΔΗΣ ΒΛΩΡΩ15-ΔΒΥ
147 Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών  
148 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου  702ΖΩ15-ΗΙΓ
149 Έγκριση Ανανέωσης-Παράτασης Σύμβασης (Με COSMOTE ) & Tροποποίηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης Σταθμού Κινητής Τηλεφωνίας ( Λευκίμη ) ΒΛ92Ω15-Δ6Χ
150 Έγκριση Παράτασης   Σύμβασης (Με COSMOTE ) Κεραίας Κινητής Τηλεφωνίας ( Λαγυνά ) ΒΛΩΧΩ15-00Λ
151 Εναρξη Εργασιών του έργου " Εξωραϊσμός Νοτίας Εισόδου Πόλης Σουφλίου" ΒΛΓΦΩ15-Χ6Σ
152 Εγκριση της υπ. αρ. 45/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ με θέμα την   1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ   Οικονομικού Έτους 2013 ΒΛ49Ω15-ΥΜΧ
153 Εγκριση της υπ. αρ. 59/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ με θέμα την   Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου   του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης & Παιδείας» Δήμου Σουφλίου για την υποβολή αίτησης-προσφοράς και την υπογραφή σύμβασης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ΒΛ40Ω15-2Υ6
154 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
155 Έγκριση (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΙΦΙΩ15-ΡΣΜ
156 Αποδοχή Παραίτησης Σχολικού Αγροτεμαχίου  ΒΛ4ΚΩ15-46Ε
157 Διαγραφή Παραστατικών από την Οικονομική Διαχείρηση ΒΛΛΩΩ15-5ΡΔ
158 Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης Μηχανήματος ( Τσάπας ) του Δήμου Σουφλίου στον ΤΟΕΒ Τυχερού  ΒΛ40Ω15-ΕΝΟ
159 Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 1590/1986 ( ΦΕΚ 49 Α) ΒΕΖΖΩ15-ΛΗΟ
160 Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΛ13Ω15-ΛΜ7
161 Τροποποίηση και συμπλήρωση της 48/2011 προγενέστερης απόφασης του Δ.Σ. Σουφλίου σχετικά με τη συγκρότηση ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας ΒΛ49Ω15-ΒΔΣ
162 Σύσταση & Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 4 του 3979/2011 ΒΛ49Ω15-ΤΛΒ
163 Ορισμός μελών ΣΕΜ   Δήμου Σουφλίου 2013-2014 ΒΛΠΠΩ15-ΘΥΝ
164 Ορισμός Μελών Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουφλίου ΒΛ4ΡΩ15-ΛΞ1
165 Έγκριση Άρσης Κυκλοφορίας Οχημάτων του Δήμου Σουφλίου  
166 Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων ( 2012 ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΒΛ4ΞΩ15-ΡΙΠ
167 Εξέταση Ένστασης κατά του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΑΠΤΔ του έργου " Βελτίωση οδού σύνδεσης Οικισμών Γονικού, Ουρανίων, Κισσού, Άνω Μικρακίου"  ΒΛΩΒΩ15-5ΗΠ
168 Έγκριση Κατασκευής Ανοικτού Γηπέδου ποδοσφαίρου σε τμήμα του 395 τεμ. Αγροκτήματος Σιδηρούς και παραχώρηση του τμήματος από την Δ/νση Πολιτικής Γης  
169 Έγκριση Χορήγησης Παράτασης Εκτέλεσης του έργου " Ανάπλαση Νέας Οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου" ΒΛΩΡΩ15-Τ0Ρ
170 Ματαίωση του διαγωνισμού " Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης & Λιπαντικών 2013 " της 28-2-2013 ΒΛ4ΜΩ15-Ε59
171 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου για τη στέγαση του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου ΒΛΠΠΩ15-7Γ8
172 Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου ΒΛ9ΝΩ15-ΩΦ2
173 Επικύρωση Πρακτικού Συμβιβασμού επί αγωγής της κας Σοφίας Χατζησάββα σχετικά με το Ξενοδοχείο "Θράσσα"  
174 Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών  
175 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου   
176 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΟΥ ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ ΒΙΡ2Ω15-9ΒΝ
177 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
178 Έγκριση (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013- Αποδοχής Ποσού &   Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΛ17Ω15-Λ2Ι
179 Ψήφισμα για οφειλές του Τέλους Παρεπιδημούντων & οποιασδήποτε άλλης οφειλής ΒΛΩ3Ω15-Λ27
180 Ορισμός Εκπροσώπου ( Με Αναπληρωτή ) για τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος ΒΛΩ9Ω15-ΦΩ6
181 Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης έτους 2013 ΒΛ9ΨΩ15-ΦΟΙ
182 Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Χρωμάτων 2013 ΒΛ9ΨΩ15-1ΙΥ
183 Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – Λοιπών Μηχανημάτων Δήμου Σουφλίου 2013 ΒΛ9ΙΩ15-Ζ2Ο
184 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου για τη στέγαση του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής Δήμου Σουφλίου ΒΛΩΥΩ15-ΩΡ2
185 Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης Δημοτικού Ακινήτου για τη στέγαση του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεολαίας Τυχερού Δήμου Σουφλίου ΒΛΩΥΩ15-6ΜΣ
186 Έγκριση της υπ. αρ. 5/2013 Απόφασης της ΚΟΕΔΗΣ με θέμα την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΕΔΗΣ ΒΛΩΥΩ15-Μ94
187 Εγκριση της υπ. αρ. 72/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ με θέμα την   2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΕΚΟΠΑΠ   Οικονομικού Έτους 2013 ΒΛΩΡΩ15-Λ23
188 Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου '' Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτού Δήμου Σουφλίου "  ΒΛΛΡΩ15-70Ψ
189 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου " Ανάπλαση Νέας Οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου"     
190 Ενημέρωση για τη Διακοπή Εργασιών του Έργου '' Ανάπλαση Νέας Οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου" ΒΛ1ΙΩ15-ΚΗ7
191 Εγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων με θέμα " Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Οδού Ν. Τομπαϊδη Δ.Δ. Τυχερού "  
192 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου  7ΥΩΓΩ15-Ν5Μ
193 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
194 Γνωμοδότηση για τη διέλευση του αγωγού TAP από την περιοχή μας ΒΛΛ1Ω15-7ΜΠ
195 Έγκριση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Σουφλίου έτους 2013 ΒΛΓΨΩ15-84Ν
196 Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γ΄ Δόση 2013 ) ΒΛ9ΛΩ15-Τ2Φ
197 Λήψη απόφασης για τη χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κα. Δεληπούλιου Δέσποινα του Αθανασίου, κατοίκου Σουφλίου ΒΛ9ΛΩ15-6Ο5
198 Λήψη απόφασης για ανανέωση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Τσαντσαράκη Χρήστο του Διαμαντή, κατοίκου Λϋρας ΒΛ9ΙΩ15-ΓΜΞ
199 Επιστροφή Χρημάτων ως Αχρεωστήτως Εισπραχθέντα  
200 Διαγραφές Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΙΨΕΩ15-ΔΝΨ
201 Έγκριση 2ου ΑΠΕ   του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτού Δήμου Σουφλίου" ΒΛ10Ω15-Γ8Ω
202 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου '' Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Σουφλίου " 7ΡΣΔΩ15-Υ5Θ
203 Έγκριση 1ου ΑΠΤΔ & 1ης Σ.Σ.   του έργου '' Βελτίωση Οδού Σύνδεσης Οικισμών Γονικού, Ουρανίων, Κισσού, Άνω Μικρακίου "  
204 Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης του έργου "Κατασκευή Αναβαθμών σε Ρέματα Πρώτης και Δεύτερης Τάξης στη Λεκάνη Απορροής Ερυθροπόταμου Ανάντη του Μικρού Δερείου"  
205 Έγκριση Παράτασης του έργου "Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγ. Αθανασίου Λαβάρων " ΒΙΨΗΩ15-ΚΥΤ
206 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου και συνοδών στο Κάρτζαλι της Βουλγαρίας, στις 19 Σεπτεμβρίου.  
207 Έγκριση Συμμετοχής στο Κοινοτικό Πρόγραμμα "Μαύρη Θάλασσα" και υπογραφής συμφωνητικού με τον επικεφαλής εταίρο  
208 Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας ΑΠΕ στο κλειστό Γυμναστήριο Σουφλίου & στο κλειστό Γυμναστήριο Τυχερού  
209 Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίου στο Σουφλί ΒΛ9ΔΩ15-4ΚΣ
210 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση Δημόσιας Έκτασης στην περιοχή Λύρας για εγκατάσταση πρόχειρου Ποιμνιοστασίου ΒΛ9ΛΩ15-Ξ56
211 Γνωμοδότηση για την παραχώρηση Δημόσιας Έκτασης στην περιοχή Μεγάλου Δερείου για εγκατάσταση πρόχειρου Ποιμνιοστασίου  ΒΛ9ΛΩ15-Π4Ω
212 Έγκριση της υπ. αρ. 73/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ, σύμφωνα με το Ν. 103/75 ΒΛ9ΛΩ15-Η0Γ
213 Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών  ΒΛΓΩΩ15-ΣΔ8
214 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου  Ω51ΠΩ15-33Χ
215 Έγκριση (6ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΛ17Ω15-960
216 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
217 Έγκριση Τροποποίησης   της υπ. αρ. 125/2012 & της υπ. αρ. 126/2012 αποφάσεων του ΔΣ  
218 Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας "Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης έτους 2013 Δήμου Σουφλίου" & Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης ΒΙ63Ω15-Θ79
219 Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας "Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης & Λιπαντικών έτους 2014 Δήμου Σουφλίου" &   Καθορισμός του Τρόπου Εκτέλεσης ΒΜ07Ω15-ΧΧΑ
220 Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου '' Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Λευκίμης Δήμου Σουφλίου"  ΒΛ1ΔΩ15-6ΔΡ
221 Έγκριση Επιχορήγησης "Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΣ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"   
222 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
223 Έγκριση ( 7ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΛΓΥΩ15-ΧΘΤ
224 Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Κυριακής ΒΛ1ΦΩ15-Η5Φ
225 Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Μαυροκκλησίου ΒΛ1ΦΩ15-ΑΙΑ
226 Παραχώρηση αίθουσας παλιού Γυμνασίου στο σύλλογο ΕΛΠΙΔΑ  ΒΛΞ8Ω15-904
227 Εκποίηση Kινητών Πραγμάτων- Mηχανημάτων του Δήμου Σουφλίου  673ΚΩ15-Γ14
228 Έγκριση ορισμού Ελεγκτών-Εκκαθαριστών για τον Διαχειριστικό Έλεγχο της ΔΕΥΑΣ, Χρήσης 2009, 2010 & 2011 ΒΙΨΨΩ15-ΖΣ3
229 Λειτουργικά Έξοδα ΚΕΦ Σουφλίου  
230 Διαγραφές Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΛ1ΤΩ15-6ΣΙ
231 Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 2ο Τρίμηνο 2013 )  ΒΛ16Ω15-Κ7Γ
232 Απόφαση Αναπροσαρμογής ή μη των Τελών για το 2014 ΒΛ1ΦΩ15-1ΕΓ
233 Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας γι τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης  
234 Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας γι τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης  
235 “ Έκφραση γνώμης προς τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου” ΒΛΓ1Ω15-ΖΩΦ
236 Έγκριση Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΒΛ1ΦΩ15-ΑΣΣ
237 Έγκριση Παράτασης του έργου " Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ν. Τομπαϊδη Δ.Δ. Τυχερού" ΒΛ10Ω15-ΦΙ
238 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου '' Αποκατάσταση μεταβυζαντινού ναού Αγίου Αθανασίου Λαβάρων " ΒΙΨΗΩ15-ΥΓ2
239 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου  ΩΞΟΗΩ15-7ΧΨ
240 Παραχώρηση Δημοτικής Αίθουσας   στο σύλλογο Μαυροκκλησιωτών Αλεξανδρούπολης ΒΙΨ9Ω15-12Ω
241 Έγκριση Απολογισμού Δήμου Σουφλίου Οικ. Έτους   2012 ΒΛ13Ω15-3ΙΔ
242 Έγκριση   Ισολογισμού & Αποτελεσμάτων Χρήσης   Οικ. Έτους 2012 Δήμου Σουφλίου ΒΛ13Ω15-ΕΗΔ
243 Αποχαρακτηρισμός Πιστώσεων ΣΑΤΑ & Έγκριση Πληρωμής Δαπάνών του Δήμου Σουφλίου ΒΙΗΦΩ15-ΖΗΜ
244 Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου ΠΚΤΜΝΕ   του έργου '' ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ " ΒΛ1ΦΩ15-57Ο
245 Άρση Διακοπής Εργασιών & Έγκριση Παράτασης του έργου " Ανάπλαση Νέας Οδού Από Αδριανουπόλεως - Αγ. Αθανασίου" ΒΛ1ΤΩ15-ΕΣΜ
246 Αποδοχή Δωρεάς Οικοπέδου Ιδιοκτησίας κ. Τσιλιγκίρη Ηλία στο Σουφλί  
247 Έγκριση Μεταφοράς Περιπτέρου στη ορισθείσα θέση "Γκαργκάνα " στο Σουφλί ΒΙΗΗΩ15-ΒΥΗ
248 Ορισμός υπολόγου διαχειριστή του Δήμου Σουφλίου στην Τράπεζα Πειραιώς και Εξουσιοδότηση Υπογραφών ΒΙΡ2Ω15-ΔΥΚ
249 Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου '' Βελτίωση Τοπικών Οδών Σιδηροχωρίου Δήμου Σουφλίου"  ΒΛΓΒΩ15-3Ο1
250 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
251 Εξέταση Αίτησης Δημοτικών Συμβούλων   
252 Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014  
253 Έγκριση ( 8ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΛΓΦΩ15-ΟΓΥ
254 Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του Έργου « Κατασκευή Εργατικών κατοικιών Τυχερού»  
255 Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Τοπικής Κοινότητας Λαβάρων ΒΙ6ΜΩ15-Χ99
256 Έγκριση Παράτασης Μίσθωσης Ακινήτου Τοπικής Κοινότητας Λαβάρων ΒΙΨΓΩ15-ΝΞΓ
257 Έγκριση Αποδοχής Κτιριακών Εγκαταστάσεων του ΣΤΡΑΤΟΥ  
258 Έγκριση Μερικής Τροποποίησης της υπ. αρ. 115/2013 προγενέστερης απόφασης του ΔΣ ΒΛ10Ω15-ΗΙΑ
259 Έγκριση Διαβαθμικής Σύμβασης Συνεργασίας με την Περιφέρεια AMΘ για το Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σουφλίου  
260 Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου " Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ν. Τομπαϊδη Δ.Δ. Τυχερού" ΒΛ1ΔΩ15-ΥΞΛ
261 Έγκριση Άδειας Επέμβασης όσον αφορά το Δασοτεχνικό Έργο " Άρση Προσχώσεων του Ρέματος Σιδηρόπορτα " που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πρωτοκκλησίου του Δήμου Σουφλίου σε Δημόσια Δασική Έκταση ΒΙ6ΝΩ15-6ΝΛ
262 Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου ΒΖΗΞΩ15-96Ξ
263 Ψήφιση   Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2014 & Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης ΒΙ6ΑΩ15-ΠΩΔ
264 Αποδοχή Παραίτησης Αντιπροέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, λόγω της Ανεξαρτητοποίησης του κ. Δέδογλου Σπύρου από την παράταξη "Συνεργασία-Ανάπτυξη-Συνοχή Δήμου Σουφλίου" ΒΙ6ΑΩ15-Π1Γ
265 Εκλογή νέου Αντιπροέδρου Δημ. Συμβουλίου Σουφλίου ΒΙ6ΑΩ15-Ν5Ε
266 Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Τροφίμων Δήμου Σουφλίου_ Ν.Π.Δ.Δ. & Μαθητικής Εστίας ΒΙΨΨΩ15-Υ01
267 Έγκριση Τροποποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου ΒΙΡΔΩ15-ΕΡ9
268 Επικαιροποίηση της Μελέτης με τίτλο '' Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου''     
269 Έγκριση Παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΝΑΠΗΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΖΙΒΡΕ ΣΤΟ ΣΟΥΦΛΙ ΩΣ ΟΙΚΟΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ» ΒΙΡ3Ω15-ΤΞΒ
270 Έγκριση Ενίσχυσης Δημότη με υλικά λόγω εκτάκτου συμβάντος στο Μεγάλο Δέρειο ΒΙΚΣΩ15-993
271 Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις  
272 Αποδοχή Επιχορήγησης Π.Δ.Ε. 2013  
273 Αποδοχή Πίστωσης ποσού για την υλοποίηση Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ( Α τρίμηνο 2013 ) ΒΛΓ1Ω15-3ΩΩ
274 Έγκριση ( 9ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013 & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  ΒΙΡΧΩ15-ΨΗΚ
275 Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ΄ Δόση 2013 ) ΒΛΓΞΩ15-59Η
276 Επιχορήγηση Δαπανών Πετρελαίου Θέρμανσης Σχολείων ΒΙΨΠΩ15-ΥΥΑ
277 Γνωμοδότηση για Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Π/θμιας Εκπαίδευσης & Δ/θμιαςγια το σχολικό έτος 2014-2015 ΒΙΞ4Ω15-6ΤΙ
278 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. ΒΙΡΥΩ15-Ω42
279 Έγκριση Οφειλών Δήμου Σουφλίου ( ΠΟΕ )  
280 Έγκριση της υπ. αρ. 105/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2013 ΒΛΓΦΩ15-ΡΨ7
281 Έγκριση της υπ. αρ. 106/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την Τροποποίηση Ο.Ε.Υ. ΒΛΓΦΩ15-ΝΣΨ
282 Έγκριση της υπ. αρ. 107/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με καταβολή εφάπαξ βοηθήματος του Ν. 103/75 ΒΛΓΦΩ15-Σ89
283 Έγκριση της υπ. αρ. 109/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ΒΛΓ1Ω15-Ν2Ο
284 Έγκριση της υπ. αρ. 110/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την έγκριση ΟΠΔ έτους 2013 ΒΛΓΦΩ15-Ε6Ρ
285 Έγκριση της υπ. αρ. 114/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την επανέγκριση Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2014 ΒΛΓΥΩ15-Χ7Ξ
286 Έγκριση της υπ. αρ. 115/2013 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την έγκριση ΟΠΔ έτους 2014 ΒΛΓΥΩ15-Ν91
287 Παραχώρηση χρήσης Εγκαταστάσεων Δήμου Σουφλίου για Αναλογικό Σήμα ( DIGEA ) ΒΙΚΑΩ15-Η1Α
288 Μεταφορά Προσωπικού από την καταργηθείσα ΔΕΥΑ Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου  ΨΞΔΟΩ15-ΣΕ9
289 Παράταση Τέλους Σύνδεσης Αποχέτευσης ΒΙΨ4Ω15-ΙΧ6
290 Διαγραφές Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους  ΒΙΞ4Ω15-ΗΔΒ
291 Διοργάνωση Εκδηλώσεων Εορτών ( Χριστουγέννων ) ΒΙ6ΝΩ15-ΑΔ8
292 Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας γι τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης  71ΟΙΩ15-4ΕΝ
293 Καθορισμός Αμοιβής δικηγόρου για το χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας γι τα συμφέροντα του Δήμου, απαιτούμενου εξειδικευμένης γνώσης  7ΧΝΣΩ15-Υ3Ρ
294 Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων του Δήμου για το έτος 2014 ΒΙΚΤΩ15-Λ7Ι
295 Εξέταση Αίτησης Δημότη ΒΙΨΨΩ15-953
296 Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών στον Κουγιουμτζή Χρήστο κάτοικο Τοπικής Κοινότητας Κορνοφωλιάς του Δήμου Σουφλίου  ΒΛΓ1Ω15-ΒΣ8
297 Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Δήμου Σουφλίου   
298 Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στην Τοπική Κοινότητα Λυκόφωτος   
299 Έγκριση Παράτασης του έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στη θέση Μέγα Ρέμα του Δήμου Σουφλίου" ΒΙ63Ω15-Α4Ο
300 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση Τοπικών Οδών Σιδηροχωρίου Δήμου Σουφλίου"  ΒΛΓΞΩ15-4Δ1
301 Επικαιροποίηση Μελέτης του έργου "Σήμανση Αξιοθέατων & Μνημείων Δήμου Σουφλίου" ΒΙΚΖΩ15-ΥΙΘ
302 Επικαιροποίηση Μελέτης του έργου ¨ Βελτίωση υποδομών Κέντρου Ενημέρωσης Σουφλίου και περιβάλλοντα χώρου" ΒΙ6ΑΩ15-3ΔΓ

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.