Αποφάσεις Δ.Σ. 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΔΑ

1

Ορισμός 3/μελούς Επιτροπής για την παραλαβή κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ. ΒΙ.Μ. ), πρώην Ενικό Ίδρυμα Νεότητας

Β44ΓΩ15-ΩΞΛ

2

Υποβολή Πρότασης στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ( ΕΣΠΑ 2007 - 2013 ) με τίτλο Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σουφλίου Έβρου

ΒΟΖΙΩ15-ΥΣΚ

3

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

4

Συγκρότηση   Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μίσθωσης, Εκμίσθωσης και Εκποίησης Κινητών και Ακινήτων του Δήμου για το έτος 2012

ΒΟΖ0Ω15-ΦΣΨ

5

Συγκρότηση   Επιτροπής Εκτίμησης της Αξίας των προς Εκποίηση ή Εκμίσθωση Κινητών και Ακινήτων Πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2012

ΒΟΖ0Ω15-Α3Ο

6

Συγκρότηση Eπιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών - Αξιολόγησης των Προσφορών του Διαγωνισμού Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου για το έτος 2012

ΒΟΖΤΩ15-9ΦΧ

7

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης των Προσφορών Απευθείας Αναθέσεων Προμηθειών (ΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου για το έτος 2012

ΒΟΖΤΩ15-Ε17

8

Συγκρότηση Eπιτροπών Παραλαβής Προμηθειών ( ΕΚΠΟΤΑ) του Δήμου για το έτος 2012

ΒΟΖΤΩ15-Α56

9

Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης   Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80 (έως 2.934,70 €)

ΒΟΖΧΩ15-23Ζ

10

Ορισμός Μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Πρωτοκόλλου Παραλαβής Εργασιών – Μεταφορών & Υπηρεσιών του 28/80( άνω των 2.934,70 €)

ΒΟΖΧΩ15-ΣΥ5

11

Συγκρότηση Επιτροπής συντήρησης και επισκευής των οχημάτων του Δήμου

Β4Π7Ω15-ΖΤΔ

12

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμών του Ν.3316/2005

Β4Π7Ω15-ΙΡΟ

13

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων

ΒΟΖ0Ω15-ΜΧ4

14

Συγκρότηση Επιτροπής Καταρτισμού Ετησίου Μητρώου Αρρένων

ΒΟΖ0Ω15-ΨΨ7

15

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων

ΒΟΖΓΩ15-ΕΗΚ

16

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγισμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν. 3463/2006

ΒΟΖΧΩ15-ΠΙ8

17

Μεταφορά Προσωπικού από την καταργηθείσα ΔΕΥΑ Σουφλίου στο Δήμο Σουφλίου

ΒΟΖΧΩ15-Η08

18

Έγκριση για την Αποπληρωμή Οφειλών των Υπαλλήλων των Επιχειρήσεων και των Ανωνύμων Εταιρειών Δήμου Σουφλίου

 

19

Έγκριση Πρόσληψης Εγαζομένων με 8μηνη σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Β44ΝΩ15-ΞΗΓ

20

Λήψη Απόφασης για Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 2 μηνών

ΒΕΔΖΩ15-40Ψ

21

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας για προσωπικό καθαριότητας- ύδρευσης και   ηλεκτροφωτισμού

Β40ΖΩ15-1ΒΑ

22

Έγκριση Προϋπολογισμού 2012 του ΚEKOΠΑΠ

ΒΟΖ0Ω15-ΝΥΦ

23

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

24

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Σουφλίου στο Ο.Τ. 266

Β4Π7Ω15-ΥΕΜ

25

Έγκριση Παράτασης του έργου "Εξωραϊσμός Νοτίας Εισόδου Πόλης Σουφλίου"

Β4Π7Ω15-35Ο

26

Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή του έργου ENERGY NET " Ενεργειακό θεματικό δίκτυο ΟΤΑ της Ελληνοβουλγαρικής Διασυνοριακής Περιοχής"

Β4ΛΤΩ15-ΗΒΨ

27

Έγκριση Επικαιροποιημένης Μελέτης "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΟΝΙΚΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΩΝ, ΚΙΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΜΙΚΡΑΚΙΟΥ"

Β4ΩΖΩ15-16Φ

28

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτού Δήμου Σουφλίου"

ΒΟΖΙΩ15-Κ9Ν

29

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνας Δήμου Σουφλίου"

ΒΟΖΙΩ15-ΛΤΖ

30

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου "Πλατεία Δημαρχείου Σουφλίου"

Β4Π7Ω15-9ΔΧ

31

Εγκριση Δαπάνης Ηλεκτροδότησης του Νοτίου Κόμβου Σουφλίου

Β4Π7Ω15-Π5Φ

32

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου

Β4ΘΓΩ15-7ΔΨ

33

Έγκριση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα

Β4ΒΠΩ15-Ν07

34

Ορισμός εκπροσώπου δήμου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων κ.λ.π.) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

ΒΟΖ0Ω15-Δ30

35

Έγκριση Αίτησης για Παραχώρηση Αυτοκινήτων από την ΠΕΔ στο Δήμο

Β417Ω15-ΧΩΟ

36

Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με σκοπό την υποβολή προς έγκριση-υλοποίηση Τοπικού Ολοκληρωμένου Προγράμματος Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων

 

37

Έγκριση Δαπάνης Ποσού 503 € για τη μόνιμη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος στο ΚΑΠΗ Σουφλίου

 

38

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

39

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 1η) & Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012

Β49ΚΩ15-ΦΘΒ

40

Γνωμοδότηση για τις μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Σχολικού   Έτους 2012-2013

ΒΟΖΖΩ15-Υ05

41

Έγκριση Προϋπολογισμού Οικον. Έτους 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου ( ΚΟ.Ε.ΔΗ.Σ. )

Β4Π7Ω15-ΣΘΨ

42

Εγκριση Οφειλών Προηγουμένων Ετών του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου

Β4Σ6Ω15-ΥΥΩ

43

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

44

Έγκριση Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων ( 2011 ) Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Β41ΙΩ15-9ΘΧ

45

Έγκριση για την Αποπληρωμή Οφειλών των Υπαλλήλων των Επιχειρήσεων

Β41ΙΩ15-85Υ

46

Έγκριση Έκτακτης Επιχορήγησης Σχολικών Επιτροπών Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης

Β4ΒΠΩ15-2ΥΔ

47

Έγκριση Επιχορήγησης Αθλ. Συλλόγου " ΑΣ ΕΒΡΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

Β44ΓΩ15-6ΗΣ

48

Έγκριση Επιχορήγησης Ιππικού Ομίλου Τυχερού

Β44ΓΩ15-ΩΓ3

49

Έγκριση Ενίσχυσης Δημότη με υλικά λόγω εκτάκτου συμβάντος στο Σουφλί

 

50

Σύσταση & Λειτουργία της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου σύμφωνα με το άρθρο 45, παρ. 4 του 3979/2011

Β4ΩΡΩ15-Ρ7Μ

51

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στις τριμελείς επιτροπές για την έκδοση βεβαιώσεων σε παραγωγούς του Δήμου Σουφλίου

Β41ΔΩ15-ΞΣΡ

52

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών για το 2012-2013

Β440Ω15-ΗΦΔ

53

Έγκριση Καταβολής Εισφοράς βάση Προγραμματικής Σύμβασης, στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Έβρου

Β4ΘΕΩ15-945

54

Oρισμός εκπροσώπων του Δήμου στο Κέντρο Πρόληψης και Ενημέρωσης κατά των Ναρκωτικών Ν. Έβρου

Β440Ω15-95Ψ

55

Εξέταση Αίτησης κας Καπετανίδου Αθηνάς

Β491Ω15-82Χ

56

Εξέταση Αίτησης Συλλόγου Φροντίδα

 

57

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Οικισμού Λυκόφωτος Δήμου Σουφλίου

Β4ΩΔΩ15-ΥΧ0

58

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Σουφλίου

ΒΣΨ2Ω15-1Ν0

59

Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης Ανταλλαγής Ακινήτου ( Σχετικά με την αρ. 301/2011 απόφαση ΔΣ για ανταλλαγή εκτάσεων με ιδιώτη στον Αναδασμό Σουφλίου)

 

60

Γνωμοδότηση για την κατασκευή του έργου " Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού Αρδάνιο-Ορμένιο : τμήμα Αρδάνιο - Μάνδρα" σε Δημόσιες Εκτάσεις

Β4Ω2Ω15-7ΞΛ

61

Έγκριση Εκδηλώσεων της Επετείου 25ης Μαρτίου 2012

Β417Ω15-ΙΝ8

62

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α΄ Δόση 2012 )

Β4ΒΒΩ15-Γ57

63

Αποψίλωση του Δήμου Σουφλίου από Δημ. Υπηρεσίες ( ΕΥΔΕ, Δ.Ο.Υ. , ΙΚΑ κ.α. )

 

64

Αξιοποίηση Τουριστικών Υποδομών Δήμου Σουφλίου                

 

65

Ύψος Φορολογικών – Ασφαλιστικών προστίμων στο Δήμο Σουφλίου και παραβάσεις που αντιστοιχούν

 

66

Συνδέσεις με το Δίκτυο Αποχέτευσης

 

67

Αστυνόμευση Δήμου Σουφλίου

 

68

Κατασκευή Στρατιωτικής Τάφρου στο Αγρόκτημα Σουφλίου

 

69

Υπηρεσιακά αυτοκίνητα Δήμου Σουφλίου – αρ. κυκλοφορίας και οδηγοί αυτών

 

70

Αγροτικοί Δρόμοι Τυχερού και εκμετάλλευση ξυλείας αναχώματος από εταιρεία

 

71

Ύδρευση Δημ. Ενότητας Τυχερού

 

72

Λειτουργία Κολυμβητηρίου και Βιβλιοθήκης Τυχερού

 

73

Λειτουργία Γυμναστηρίου και Νηπιαγωγείου Τυχερού

 

74

Αρδευτικό Αγροκτήματος Τυχερού

 

75

Υδρεύσεις Ρούσας και Σιδηρούς

 

76

Λειτουργία Δημοτικών Κοινοτήτων

 

77

Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή του έργου " Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Σουφλίου Έβρου " ( ΜΟΔ )

Β4Θ9Ω15-5Θ5

78

Αποδοχή Δωρεάς Παραχώρησης Δύο Αυτοκινήτων από την ΠΕΔ ΑΜΘ

Β41ΩΩ15-ΕΥΠ

79

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

80

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 2η) & Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012

Β4ΛΧΩ15-ΟΧΞ

81

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β4Ω3Ω15-ΒΤΑ

82

Έγκριση Πληρωμής Οφειλών 2012 ( 1-1-2012 έως 29-2-2012 ) Μαθητικής Εστίας

Β4ΩΔΩ15-ΚΞΝ

83

Έγκριση Πληρωμής Τιμολογίων Μαθητικής Εστίας & χαρακτηρισμός ως κατεπείγων ( 1-3-2012 έως 30-6-2012 )

Β495Ω15-Χ1Ψ

84

Έγκριση Τιμολογιακής Πολιτικής, κοστολογίου - διαμονής - διατροφής μαθητών, Εκπαιδευτικών ομάδων, εκπαιδευτικών - επισκεπτών ΚΠΕ Σουφλίου στη Μαθητική Εστία Σουφλίου

Β4Ω2Ω15-ΙΘ0

85

Έγκριση Τροφείων Μαθητών/τριών της Μαθητικής Εστίας Σουφλίου

Β4ΩΝΩ15-ΧΙΘ

86

Συγκρότηση Επιτροπών Μαθητικής Εστίας

Β49ΨΩ15-ΞΡΠ

87

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης έτους 2012

Β4ΩΗΩ15-Δ6Π

88

Έγκριση Απόσυρσης Οχημάτων του Δήμου Σουφλίου και πληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

 

89

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 4ο Τρίμηνο 2011 )

Β41ΒΩ15-ΖΜ9

90

Έγκριση Δαπάνης Καταπολέμησης Κουνουπιών

Β499Ω15-ΘΛ8

91

Έγκριση Συμμετοχής ως Συνδιοργανωτή του Δήμου Σουφλίου στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικού Πολιτισμού - Δημιουργία Διαβαλκανικού Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού

Β4ΘΗΩ15-744

92

Έγκριση Ενίσχυσης Δημoτών με υλικά λόγω εκτάκτων συμβάντων

 

93

Δαπάνες Εορτών  

Β417Ω15-8ΡΑ

94

Έγκριση Οριογραμμών Υδραυλικής Μελέτης Διαβολορέματος Δαδιάς

Β4ΓΗΩ15-ΧΙΤ

95

Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου "κατασκευή δικτύου ύδρευσης οδού Τομπαϊδη" Δημοτικής Ενότητας Τυχερού

Β492Ω15-Τ3Ι

96

Έγκριση ολοκλήρωσης του έργου Αγροτική Οδοποιία 2010 Τυχερού

Β492Ω15-ΖΣ6

97

Έγκριση Μελέτης   & Τρόπου Δημοπράτησης του έργου "Ανάπλαση Κεντρικής Οδού Σουφλίου "

ΒΝΑΖΩ15-9ΜΖ

98

Έγκριση Παράτασης του έργου "Εξωραϊσμός Νοτίας Εισόδου Πόλης Σουφλίου"

 

99

Μετακίνηση Περιπτέρων

ΒΕΑΓΩ15-ΤΓ5

100

Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης Μουσείου Δαδιάς

Β41ΩΩ15-Χ0Σ

101

Έγκριση Δημοπράτησης Δημοτικού Χώρου ( Κέντρο Ενημέρωσης )

 

102

Έγκριση Νέων Τευχών Δημοπράτησης και Όρων Διακήρυξης του έργου"Αποκατάσταση και Επανάχρηση Κτιρίου Αναπηνιστηρίου ΕργοστασίουΤζίβρε στο Σουφλί ως Οικομουσείου Προβιομηχανικής & Βιομηχανικής Κληρονομιάς Δήμου Σουφλίου"

Β4ΩΧΩ15-0ΛΚ

103

Oρισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2734/1999 ( Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις )

Β4ΩΚΩ15-ΤΔΛ

104

Εξόφληση Συμβάσεων   Έργου ΔΕΥΑΣ

Β4Ω2Ω15-ΖΟΗ

105

Έγκριση Δαπανών Μετακίνησης & Φιλοξενίας Υπαλλήλων του ΟΣΕ

 

106

Έγκριση   Απολογισμού Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α΄θμιας Εκπαίδευσης & Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής B' θμιαςγια το 2011

Β4ΩΖΩ15-Γ1Ψ

107

Έγκριση   Απολογισμών Σχολείων για το 2011

Β49ΘΩ15-Ξ18

108

Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με επωνυμία και διακριτικό τίτλο « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» για την υποβολή προς χρηματοδότηση του Σχεδίου με τίτλο : «Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στο Δήμο Σουφλίου», στο πλαίσιο της Δράσης 7 : Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 : Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013.

Β491Ω15-Φ4Ξ

109

Αποδοχή των όρων της υπ. αρ. πρωτ. 1796/21.03.2012 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης 75) της ΕΔΑ Περιφέρειας ΑΜΘ, υποβολή αίτησης-φακέλου για την επιβεβαίωση της διαχειριστικής επάρκειας της υπό σύστασης Αναπτυξιακής Σύμπραξης « ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» και δέσμευση για έγκριση του Εγχειριδίου Διαδικασιών.

Β491Ω15-ΒΙ2

110

Έγκριση της υπ. αρ. 10/2012 Απόφασης της ΚΟΕΔΗΣ με θέμα την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΕΔΗΣ

Β434Ω15-Ο8Β

111

Έγκριση υποβολής αίτησης έκτακτης χρηματοδότησης για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών

 

112

Έγκριση προβολής & προώθησης πλεονεκτημάτων περιοχής Δήμου Σουφλίου

Β416Ω15-ΦΩΚ

113

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

114

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 3η) & Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012

Β40ΖΩ15-ΑΜ4

115

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 1ο Τρίμηνο 2012 )

Β41ΒΩ15-2Ρ6

116

Kαθορισμός χώρου και ημερομηνίας για τη διεξαγωγή συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2011

 

117

Καθορισμός Εδρών ΤΑΧΙ _ ΑΓΟΡΑΙΩΝ του Δήμου Σουφλίου στην Περιφ. Ενότητα Έβρου

Β4ΛΒΩ15-ΓΓΓ

118

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

119

Αναπροσαρμογή Τελών Ύδρευσης

ΒΛΩ8Ω15-ΟΘΔ

120

Έγκριση Διαγραφών Στοιχείων επί της Απογραφής 1-1-2011 (Διορθώσεις επί του Ισολογισμού της 31-12-2010 του πρώην Δήμου Τυχερού )

Β4ΓΥΩ15-ΠΒΤ

121

Έγκρισης Παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης στον κ. Δελή Χασάν Αμέτ του Αλή στη Ρούσσα

Β4ΘΠΩ15-ΒΒΩ

122

Έγκρισης Παραχώρησης Δημόσιας Έκτασης στην κα. Πασιά Ζεϊνέπ του Χασάν στη Ρούσσα

Β4ΘΠΩ15-ΔΩΩ

123

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για σύσταση κλιμακίου ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος Περ. Ενότητας Έβρου

Β4ΛΞΩ15-ΥΘΜ

124

Ανάκληση ή μη της επιστολής αποποίησης των εκκαθαριστών των Α.Ε ( Α.Ε. Κατασκευαστική Τυχερού και ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου ) του Δήμου Σουφλίου

Β4Λ0Ω15-Ψ61

125

Έγκριση Μεταφοράς Υποχρεώσεων στο Δήμο Σουφλίου των Α.Ε ( Α.Ε. Κατασκευαστική Τυχερού και ΣΟΕΔΗΣ Σουφλίου ) προς το Δημόσιο - Ασφαλιστικά Ταμεία και των δεδουλευμένων αποδοχών του μεταφερόμενου & απολυόμενου προσωπικού τους σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 ( άρθρο 10 - _Παρ. 15 )

ΒΕΦΙΩ15-Κ2Γ

126

Συμψηφισμός οφειλών Δήμου προς το Δημόσιο & τα Ασφαλιστικά Ταμεία σύμφωνα με το Ν. 3756/2009

Β436Ω15-Η0Υ

127

Έγκριση Μελέτης   - Τρόπου Δημοπράτησης για "Διαμόρφωση περιπτέρου ενημέρωσης Σουφλίου - περιβάλλοντα χώρου και εξοπλισμός λειτουργίας" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Β416Ω15-ΠΥΚ

128

Έγκριση Μελέτης   - Τρόπου Δημοπράτησης για "Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων περιοχής Δήμου Σουφλίου" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Β416Ω15-ΔΡΟ

129

Έγκριση Μελέτης   - Τρόπου Δημοπράτησης για "Συντήρηση- εξοπλισμός Δημοτικής Βιβλιοθήκης Σουφλίου" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Β416Ω15-ΕΔ4

130

Έγκριση Μελέτης   - Τρόπου Δημοπράτησης για "Ανάπλαση Ιστορικού Κέντρου Σουφλίου" και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Β416Ω15-Ο8Β

131

Έγκριση Μελέτης   - Τρόπου Δημοπράτησης για "Αναβάθμιση Περιοχών Φυσικού Κάλλους & Θέσεων Ανάπαυσης Αναψυχής- Θέας" Δήμου Σουφλίου και πρόταση κατάθεσης φακέλου στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER”

Β4ΘΘΩ15-6Θ3

132

Έγκριση Μελέτης Βάσης   για " Μελέτη Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής & Λειτουργικής Αναβάθμισης και Ανάδειξης Οικισμού Σουφλίου”

Β416Ω15-ΥΣΣ

133

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα " Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007 - 2013 (ΠΑΑ)" (άξονα 4: Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER” ) " Προμήθεια Εξοπλισμού Φιλαρμονικής Δήμου Σουφλίου "

Β416Ω15-ΘΩΒ

134

Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή του έργου "Ηλεκτρονική Καταγραφή Οφειλών ΠΟΕ για την ΣΑΕ 039 ΓΓΜΘ"

 

135

Διαδημοτική Συνεργασία με το Δήμο Διδυμοτείχου ( Ελέγχου Μελέτης Αναστήλωσης Κτιρίου )

 

136

Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης "Ανάδειξη Προβολή Παραδοσιακών Στοιχείων Πόλης Σουφλίου"

Β4Λ1Ω15-830

137

Έγκριση Παράτασης του έργου "Βελτίωση Υποδομών Αθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β4ΛΨΩ15-ΔΓΕ

138

Έγκριση Παράτασης του έργου "Βελτίωση Υποδομών Βθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β4ΛΒΩ15-ΚΙΖ

139

Έγκριση Παραλαβής Μελέτης του έργου "Ανάπλαση Νέας Οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου"

Β4Λ1Ω15-ΒΕ5

140

Έγκριση Παραλαβής Μελέτης του έργου "Εξωραϊσμός Νότιας Εισόδου Πόλης Σουφλίου"

Β4ΛΗΩ15-ΚΥΚ

141

Έγκριση Παραλαβής Μελέτης του έργου "Εξωραϊσμός Βόρειας Εισόδου Πόλης Σουφλίου"

Β4ΛΗΩ15-ΞΒΖ

142

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Χρωμάτων "

Β4ΛΡΩ15-ΧΜΚ

143

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Αντλητικών Συγκροτημάτων "

Β4ΛΓΩ15-ΤΣ2

144

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Θραυστού Υλικού "

Β4ΛΡΩ15-2ΩΖ

145

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού "

Β4ΛΡΩ15-1ΥΝ

146

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Υλικών Συντήρησης "

Β425Ω15-ΑΞ7

147

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Ανταλλακτικών Ύδρευσης"

Β4ΛΤΩ15-4ΛΖ

148

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Φυτοπαθολογικού Υλικού"

Β4ΛΥΩ15-ΑΝ7

149

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Προμηθευτές " Προμήθεια Σπόρων & Δενδρυλλίων "

Β4ΛΥΩ15-Π68

150

Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης "Ανταποκριτής ΟΑΕΔ"

Β4ΘΥΩ15-2Ψ0

151

Έγκριση   Απολογισμών Σχολείων για το 2011

Β4ΛΑΩ15-Θ5Ε

152

Δαπάνες Φιλοξενίας

Β43ΚΩ15-ΔΩ9

153

Μετακίνηση Δημάρχου

Β43ΚΩ15-Ε13

154

Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Βελτίωση Υποδομών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β4ΛΓΩ15-9ΚΙ

155

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 4η) & Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012, η οποία είναι απαραίτητη λόγω της αποδοχής ποσού 76.600,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας

Β4Θ1Ω15-ΞΧΨ

156

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Εκμίσθωσης Δημ. Ξενώνα ΚΟΥΚΟΥΛΙ στο Σουφλί

Β4Γ5Ω15-ΖΜΣ

157

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

158

Έγκριση Ψηφίσματος για τη λειτουργία Εργαστηρίων του ΕΟΠΥΥ

 

159

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β41ΡΩ15-ΧΛΘ

160

Έγκριση Απόφασης ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την υλοποίηση δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής"

 

161

Καθορισμός ειδικοτήτων για την απασχόληση προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ. Ορισμένου Χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα

Β40ΖΩ15-9ΒΙ

162

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

163

Ορισμός Υπολόγου Διαχειριστή του έργου " Dimitrovgrad to ACCESS"

Β4ΘΕΩ15-Β06

164

Έγκριση Aπευθείας Ανάθεσης Ομάδων έργου ΕΣΠΑ

 

165

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Ακινήτου στην Ταύρη

ΒΕΤΒΩ15-ΧΤΓ

166

Έγκριση Καταγγελίας Μίσθωσης Εμπορικού Ακινήτου στο Τυχερό ( Εργατικές Κατοικίες )

Β4Θ1Ω15-Ο4Φ

167

Έγκριση Εκμίσθωσης Ακινήτου Πνύκας Σουφλίου

Β4ΣΩΩ15-ΔΧΤ

168

Ονοματοδοσία Πλατείας στο Τυχερό

Β4ΣΩΩ15-3ΝΥ

169

Μετακίνηση Δημάρχου

 

170

Έγκριση   Απολογισμού Σχολείου Αμορίου για το 2011

Β41ΡΩ15-8ΞΒ

171

Δαπάνες Εορτών  

Β4ΤΧΩ15-65Τ

172

Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Β41ΔΩ15-ΝΧΡ

173

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Αναδόχους για την " Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων 2012 Δήμου Σουφλίου "

Β4ΜΒΩ15-6ΓΝ

174

Έγκριση δαπάνης ηχητικής κάλυψης εκδηλώσεων

 

175

Έγκριση Οριογραμμών Ρέματος στην περιοχή Σιδηρόπορτα Πρωτοκκλησίου

Β4ΓΗΩ15-Π25

176

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

177

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για τη συρρίκνωση των Υπηρεσιών του Δήμου Σουφλίου

 

178

Yπόμνημα Διαμαρτυρίας Σωματείου Εργαζομένων Κέντρου Υγείας Σουφλίου

 

179

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 5η) - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 & Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών

Β43ΕΩ15-61Ο

180

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 2ο Τρίμηνο 2012 )

Β4ΙΖΩ15-ΔΣ3

181

Έγκριση ή μη του ισολογισμού, έκθεσης πεπραγμένων και αποτελεσμάτων χρήσης της Πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου, έτους 2010

Β4ΓΥΩ15-Ν2Ι

182

Έγκριση ή μη του ισολογισμού, έκθεσης πεπραγμένων και αποτελεσμάτων χρήσης της Πρώην   Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ορφέα, έτους 2010

Β4ΓΥΩ15-2ΞΦ

183

Έγκριση ή μη του ισολογισμού, έκθεσης πεπραγμένων και αποτελεσμάτων χρήσης της Πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔήμουΤυχερού, έτους 2010

Β4ΓΥΩ15-Ε6Μ

184

Έγκριση Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου

Β4Γ6Ω15-ΥΨ0

185

Πρόσληψη Προσωπικού με ημερομίσθιο, βάση τις διατάξεις της περ. κ΄ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012

Β4ΘΡΩ15-ΑΜΚ

186

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β4ΓΗΩ15-ΥΤ5

187

Έγκριση 2ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου "ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Τ. Δ. ΚΟΡΝΟΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

Β4ΤΖΩ15-ΡΧΖ

188

Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

Β4ΤΖΩ15-Γ5Κ

189

Εγκριση Παράτασης εκτέλεσης του έργου " Βελτίωση Υποδομών Βθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β4ΤΖΩ15-Π1Ξ

190

Εγκριση Παράτασης εκτέλεσης του έργου " Βελτίωση Υποδομών Aθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β4ΓΥΩ15-ΡΑ8

191

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Σουφλίου Ο.Τ. 262 Α

Β4Σ6Ω15-92Φ

192

Κατάθεση πρότασης στην πρόσκληαη 64 του Επιχειρ. Προγράμματος Διοικητικής Μεταρρύθμισης

 

193

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης σε Αναδόχους για την " Μίσθωση Μηχανημάτων Έργου 2012 Δήμου Σουφλίου "

Β4ΜΒΩ15-Κ14

194

Δαπάνες Εορτών  

 

195

Έγκριση Σύμβασης με τον ΤΟΕΒ Κορνοφωλιάς για κάλυψη αναγκών υδροδότησης της πόλης του Σουφλίου και Πληρωμή Υποχρεώσεων Παρελθοντικών Ετών

Β4ΜΟΩ15-9ΣΙ

196

Έγκριση Εκμίσθωσης Τμήματος Αγροτεμαχίου Αγρόκτηματος Τυχερού για Εγκατάσταση Kτηνοτροφικής Μονάδας

Β4ΓΑΩ15-ΘΥΙ

197

Χαρακτηρισμός Οικίας Τερζούδη ως Μουσειακό Χώρο

 

198

Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλης Σουφλίου Ο.Τ. 87 ( ΣΟΑ )

 

199

Παραχώρηση Χώρου στο Σουφλί για τα ΣΟΑ

 

200

Παραχώρηση Χώρου Δημ. Σχολείου Κυριακής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Κυριακής

Β4ΤΖΩ15-Η5Ρ

201

Παραχώρηση Χώρου Δημ. Σχολείου Κυριακής στον Πολιτιστικό Moρφωτικό Σύλλογο Κυριακής

Β4ΤΖΩ15-2ΦΛ

202

Επανεξέταση αίτησης της κας Καπετανίδου Αθηνάς

Β4ΓΥΩ15-Α5Α

203

Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Β4ΓΥΩ15-ΤΦΨ

204

Μετακίνηση Δημάρχου

Β4Μ9Ω15-ΩΤΤ

205

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας για την Μετατροπή των Σχολών Αστυφυλάκων της Θράκης σε Κέντρα Συγκέντρωσης Μεταναστών

 

206

Αντιμετώπιση κλεισίματος Υπηρεσιών στο Δήμο Σουφλίου

 

207

Εγκριση Παράτασης εκτέλεσης του έργου " Βελτίωση Υποδομών Aθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β4ΘΗΩ15-ΧΚ0

208

Τροποποίηση Τεχν. Χαρακτηριστικών Υλικού Επιστρώσεων του έργου " Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Ν. Τομπαϊδη Δ.Δ. Τυχερού"

Β43ΓΩ15-Γ8Ω

209

Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Βελτίωση Υποδομών Aθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου"

Β43ΞΩ15-Ζ06

210

Έγκριση Εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σουφλίου για την έγκριση καταβολής επιδόματος σε μαθητές Αθμιας & Βθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου για το σχολικό έτος 2011-2012

 

211

Έγκριση Ολοκλήρωσης του έργου " Διαμόρφωση Γηπέδου Σιδηρούς "

ΒΕΖ1Ω15-40Υ

212

Έγκριση αλλαγής χώρου λήψης αδρανών υλικών για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση Οδού Σύνδεσης Οικισμών Γονικού_Ουράνια_Κισσός_ Άνω Μικράκιο"

ΒΕΙ7Ω15-75Υ

213

Εκπροσώπηση Δήμου Σουφλίου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία "ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ" για το σχέδιο με τίτλο "Τοπικό Σχέδιο για την Απασχόληση στον Δήμο Σουφλίου", στο πλαίσιο της Δράσης 7 "Τοπικά σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας"( ΤΟΠΣΑ ) της Κατηγορίας Παρέμβασης 1 " Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης" του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 "Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση", του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού", σύμφωνα με τους όρους της υπ. αρ. 1796/21-3-2012 Πρόσκλησης ( Κωδικός Πρόσκλησης 75 ) της ΕΔΑ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.

Β4ΤΖΩ15-0ΔΓ

214

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

215

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 6η) - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 & Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών

Β42ΑΩ15-ΛΔΜ

216

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( B΄ Δόση 2012 )

Β4ΤΝΩ15-ΥΣΨ

217

Έγκριση Διορθώσεων Στοιχείων επί της Απογραφής 1-1-2011

 

218

΄Εγκριση Οφειλών Προηγουμένων Ετών του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου

 

219

Έγκριση Εκμίσθωσης Δημοτικού Σxολείου Κισσαρίου Τοπ. Κοιν. Λαβάρων

Β4Σ6Ω15-ΕΟΣ

220

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

221

Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας των Τελών Σύνδεσης Αποχέτευσης

ΒΕΦΣΩ15-ΑΚΗ

222

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα

Β4Μ9Ω15-ΩΚΣ

223

Δαπάνες Εορτών  

Β4ΣΙΩ15-2Φ5

224

Έγκριση 2ου   ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση Υποδομών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β43ΞΩ15-8ΒΩ

225

Έγκριση 1ου ΑΠΕ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Βελτίωση Υποδομών Aθμιας Εκπαίδευσης Σουφλίου"

Β43ΞΩ15-ΞΓΧ

226

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου « Συντήρηση Κτιρίου Στέγασης Υπηρεσιών Δήμου Σουφλίου»

Β43ΞΩ15-ΡΚΙ

227

Έγκριση Έναρξης & Διενέργειας της Προμήθειας Καυσίμων-Λιπαντικών για το έτος 2013 του Δήμου Σουφλίου

ΒΕΑ1Ω15-ΦΩΗ

228

Έγκριση Aύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου Δημοσυναιτεριστικής ΕΒΡΟΣ ΑΕ

Β43ΡΩ15-ΒΧΙ

229

Έγκριση Aύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου ΔΙΑΜΑΘ

Β4Σ7Ω15-ΔΨΧ

230

Παραλαβή της Μελέτης Eλέγχου Ανομοιόμορφης Ροής για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΝΩ15-ΨΜΒ

231

Παραλαβή   Γεωλογικής Μελέτης   για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΝΩ15-4ΗΖ

232

Αποδοχή Δωρεάς Οικοπέδου επί της οδού Ακροπόλεως στο Σουφλί

ΒΕΥΣΩ15-ΚΙΔ

233

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

234

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 7η) - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 & Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών

Β4ΜΕΩ15-3ΧΘ

235

Λήψη Απόφασης Σχετικά με Έκδοση Γνώμης ΔΣ Σουφλίου των Μεταβολών Σχολικών Μονάδων Αθμιας και Βθμιας Εκπαίδευσης Σχολικού Έτους 2013 - 2014 του Δήμου Σουφλίου

Β42ΖΩ15-ΙΓΘ

236

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης της Προμήθειας " Tροφίμων"

Β4ΣΟΩ15-ΜΩ7

237

Έγκριση Διορθώσεων Στοιχείων επί της Απογραφής ( 1-1-2011 )

Β4Μ6Ω15-Ψ1Κ

238

Έγκριση της υπ. αρ. 16/2012 απόφασης της ΚΟΕΔΗΣ με θέμα την 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΚΟΕΔΗΣ

ΒΕΦΘΩ15-ΤΒΚ

239

Έγκριση ή μη του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Πρώην Κοινωφελούς   Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου ( ΔΗΚΕΔΗΣ), έτους 2011

ΒΕΦΘΩ15-ΨΦΒ

240

Έγκριση ή μη του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Πρώην Κοινωφελούς   Επιχείρησης Δήμου Ορφέα ( ΔΗΚΕΔΟ ), έτους 2011

ΒΕΦΘΩ15-ΖΗ9

241

Έγκριση ή μη του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Πρώην Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυχερού ( ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ), έτους 2011

ΒΕΦΘΩ15-ΛΥ9

242

Έγκριση ή μη του ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σουφλίου ( ΚΟΕΔΗΣ ) , έτους 2011

ΒΕΦΘΩ15-0ΨΓ

243

Δαπάνες Εορτών  

 

244

Έγκριση Διαγραφής Παραστατικών Οικ. Έτους 2011 Δήμου Σουφλίου

Β4Μ6Ω15-ΩΙΒ

245

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

246

Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Τ.Κ. Λυκόφωτος

Β4ΣΞΩ15-2ΧΨ

247

Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Τ.Κ. Κορνοφωλιάς

Β45ΜΩ15-ΙΑ2

248

Έγκριση Εκμισθώσεων Αγροτεμαχίων Περιοχής Σουφλίου

ΒΕΝΚΩ15-5ΛΩ

249

Έγκριση Εκμισθώσεων Αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Τυχερού

ΒΕ26Ω15-9ΙΨ

250

Έκφραση γνώμης προς τον Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης για τον καθορισμό του ανώτατου αριθμού αδειών για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου

Β42ΖΩ15-ΙΕΖ

251

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου "Βελτίωση Οδού Σύνδεσης Οικισμών Γονικού_ Ουρανίων_ Κισσού_Άνω Μικρακίου "

Β4Σ6Ω15-Μ5Υ

252

Παραλαβή της Τοπογραφικής Μελέτης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΝΩ15-ΩΥΥ

253

Παραλαβή της Μελέτης Υδρολογίας για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΝΩ15-ΞΕ0

254

Παραλαβή της Υδραυλικής Μελέτης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΝΩ15-953

255

Παραλαβή της   Περιβαλλοντικής Μελέτης για το έργο   «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΧΩ15-ΑΥΦ

256

Παραλαβή Mελέτης Τευχών Δημοπράτησης Σ.Α.Υ. – Φ.Α.Υ για την Κατασκευή αναβαθμών σε ρέματα πρώτης και δεύτερης τάξης στη λεκάνη απορροής Ερυθροποτάμου ανάντη του Μικρού Δερείου Δήμου Σουφλίου»    

Β42ΧΩ15-ΝΗΒ

257

Έγκριση Μελέτης, Τευχών και Τρόπου Εκτέλεσης για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΑΒΑΘΜΩΝ ΣΕ ΡΕΜΑΤΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΥ ΔΕΡΕΙΟΥ»

Β42ΧΩ15-ΓΛΖ

258

Έγκριση υποβολής πρότασης και συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στην πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007- 2013, Άξονα Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.1. με τίτλο «Strategic Integrated Network for Environmental and River Guard Interactive Activities» και ακρωνύμιο «SINERGIA»

Β42ΧΩ15-ΥΓΘ

259

Έγκριση υποβολής πρότασης και συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στην πρόταση στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκή Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 1, Μέτρο 1.3. με τίτλο   Welfare Health Lead Pilot (ακρωνύμιο WE.HE.L.P.)

Β42ΧΩ15-ΓΞΔ

260

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου

Β4Μ9Ω15-ΥΩ6

261

Εγκριση Απολογισμού   οικ. έτους 2011 Δήμου Σουφλίου

Β4ΣΘΩ15-Ι6Π

262

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2011 Δήμου Σουφλίου

Β4ΣΘΩ15-4ΣΔ

263

Έγκριση Επιμήκυνσης Διάρκειας Αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π. & Δανείων, με περίοδο χάριτος και μείωση επιτοκίου κατά της διάρκεια αυτής

Β4ΜΦΩ15-3Β6

264

Έγκριση Χορήγησης Νέων Αδειών Παραγωγών Λαϊκής Αγοράς

 

265

Έγκριση της υπ. αρ. 39/2012 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ για ορισμό νόμιμου εκπροσώπου και εξουσιοδότηση παραλαβής εγγυητικής επιστολής συμμετοχής της Τράπεζας Πειραιώς για την συμμετοχή στην υλοποίηση της πράξης στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής"

Β4Μ4Ω15-Α0Ω

266

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

267

Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης 2012 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Β4Μ4Ω15-7ΤΒ

268

Έγκριση της υπ. αρ. 51/2012 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με την έγκριση ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οικ. 'Ετους 2011

Β4ΜΡΩ15-ΔΜΠ

269

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γ΄ Δόση 2012 )

Β455Ω15-Ζ24

270

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σουφλίου

ΒΕΙ6Ω15-ΝΜ4

271

Έγκριση Επιστροφής Πρόσθετων Εγγυήσεων του Έργου " Ανάπλαση Νέας Οδού Από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου"

 

272

Έγκριση Συνδρομής USB COSMOTE ( Φλασάκια ) για διασύνδεση των Αγρ. Ιατρείων Κισσαρίου & Ταύρης με το διαδίκτυο ( Ηλεκτρονικές Συνταγογραφήσεις )

Β4ΜΦΩ15-ΕΕ8

273

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης με το ΚΕΚΟΠΑΠ

 

274

Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη μείωση μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου

ΒΕΙ7Ω15-7ΩΘ

275

Δημιουργία Διάβασης Πεζών επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου ( Έμπροσθεν   Δημαρχείου ) στο Σουφλί

ΒΕΦΧΩ15-Ρ0Ε

276

Εξέταση Αίτησης ΚΤΕΛ Ν. Έβρου

ΒΕΦΧΩ15-ΙΤΧ

277

Έγκριση Μίσθωσης Χώρου στην Τ. Κ. Κορνοφωλιάς για Εγκατάσταση Σταθμού Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας

ΒΕΦΧΩ15-22Ζ

278

Δαπάνες Εορτών  

 

279

Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Σουφλίου

 

280

Συζήτηση και Έκδοση απόφασης σχετικά με τη διαμονή των αστυνομικών συνοριακής φύλαξης

 

281

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

282

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 8η) - Tροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012 & Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών

ΒΕΙ6Ω15-ΟΕΠ

283

Συζήτηση και λήψη απόφασης για το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2013

Β4ΜΦΩ15-ΣΟ3

284

Έγκριση Πρόσκλησης για Προτάσεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2007 - 2013

 

285

Έγκριση Αύξησης ή μη Τελών & Δικαιωμάτων έτους 2013

 

286

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως ΔΕΥΑ Σουφλίου από 1-1-2011 έως 15-6-2011

ΒΕΥ8Ω15-569

287

Έγκριση Ισολογισμού Έναρξης Εκκαθάρισης ΔΕΥΑ Σουφλίου από 16-6-2011

ΒΕΥ8Ω15-ΤΑΙ

288

Δωρεά Κινητού Πράγματος ( Λεωφορείου SETRA ) του Δήμου στην 50 Μ/Κ ΤΑΞ

 

289

Ενημέρωση για   Αντιπλημμυρική- Αντιαρματική Τάφρο Ποταμού Έβρου

 

290

Τροποποίηση της υπ. αρ. αποφ. 125/2012 Δημοτικού Συμβουλίου ( Mεταφορά Υποχρεώσεων )

 

291

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης πακέτου Δ για την Προμήθεια " Εξοπλισμού Τμημάτων Ένταξης Σχολικών Μονάδων Δήμου Σουφλίου "

ΒΛ9ΙΩ15-ΤΙΝ

292

Ψήφιση   Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2013

ΒΕΦΙΩ15-Α6Ξ

293

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

294

Έγκριση Προϋπολογισμού 2013 του ΚEKOΠΑΠ

ΒΕΦΔΩ15-ΘΞΡ

295

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης ( 3ο Τρίμηνο 2012 )

ΒΕΦ2Ω15-ΑΔΥ

296

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

ΒΛ4ΗΩ15-Α24

297

Ορισμός Εκπροσώπου ( Με Αναπληρωτή ) για τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

ΒΕΦΣΩ15-1ΟΣ

298

Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης Υδρολογίας "Φράγματος Υδροληψίας Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου"

ΒΕΥ8Ω15-0Ω8

299

Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης ΄΄Τοπογραφική Μελέτη Φράγματος Υδροληψίας και Εξωτερικού Υδραγωγείου Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου΄΄

ΒΕΥ8Ω15-49Ρ

300

Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης ΄΄Υδραυλική Μελέτη Φράγματος Υδροληψίας Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου΄΄

ΒΕΥ8Ω15-ΒΦ2

301

Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης ΄΄Περιβαλλοντική Μελέτη Φράγματος Υδροληψίας και Εξωτερικού Υδραγωγείου Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου΄΄

ΒΕΥ8Ω15-Λ2Π

302

Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης ΄΄Υδραυλική Μελέτη Εξωτερικού Υδραγωγείου Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου΄΄

ΒΕΥ8Ω15-ΧΩΦ

303

Παραλαβή και Έγκριση Μελέτης «Μελέτη Ταχυδιυλιστηρίου Φράγματος Υδροληψίας και Εξωτερικού Υδραγωγείου Σιδηρούς»

ΒΕΥ8Ω15-6Γ4

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.