Αποφάσεις Δ.Σ. 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΔΑ

1

Εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου

 

2

Εκλογή Μελών Οικονομικής Επιτροπής

 

3

Εκλογή Μελών Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

 

4

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Μεγάλου Δερείου-Αμυγδαλιά Δήμου Ορφέα"

 

5

Καθορισμός Αυτοτελών Οικισμών Γενικής Απογραφής έτους 2011

 

6

Ορισμός Επιτροπής   για την κατάρτιση και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο Σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

 

7

Ορισμός επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για την εκποίηση ή την εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου

 

8

Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών και καυσίμων για το χρονικό διάστημα 1-1-2011 έως 31-3-2011

 

9

Ορισμός Προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΣ

 

10

Ορισμός Προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ του Δήμου Σουφλίου

 

11

Ορισμός Προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΣΟΕΔΗΣ

 

12

Ορισμός Προσωρινών μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΔΗΣ

 

13

Ορισμός Προσωρινών μελών Σχολικών Επιτροπών

 

14

Ορισμός εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Δημοσυναιτεριστικής Έβρος ΑΕ

 

15

Έγκριση Πρόσληψης 'Eκτακτου Προσωπικού Καθαριότητας

 

16

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Σουφλίου"

 

17

Ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης του έργου "Διαμόρφωση Πλατείας Μουσείου Μετάξης στο Σουφλί"

 

18

Έγκριση Παράτασης για το έργο "Διαμόρφωση Γηπέδου Σιδηρούς Δήμου Σουφλίου"

 

19

Καθορισμός Τρόπου Εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων-λιπαντικών και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού

 

20

Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων για το 2011 και τα επόμενα

 

21

Ορισμός Μελών Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών

 

22

Ορισμός Μελών Eπιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του ΕΚΠΟΤΑ.

 

23

Ορισμός Μελών Eπιτροπών αξιολόγησης προμηθειών του άρθρου 46 παράγρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ

 

24

Ορισμός Μελών Eπιτροπών για την παραλαβή προμηθειών υλικών άρθρου 28 ΕΚΠΟΤΑ.

 

25

Ορισμός μελών επιτροπής συντήρησης-επισκευής και προμήθειας ανταλακτικών -υλικών-οχημάτων του Δήμου

 

26

Έγκριση Δαπανών για τις εκδηλώσεις εορτασμού του Αγίου Αθανασίου στο Δήμο Σουφλίου

 

27

Ορισμός Υπαλλήλου και έγκριση υπερωριών δημοτικού υπαλλήλου για το έτος 2011 για την τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου

 

28

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου ΔΣ και Αντιδημάρχου

 

29

Εξέταση διαφόρων αιτήσεων και εγγράφων

 

30

Προγραμματισμός προσλήψεων για τις άμεσες επείγουσες ανάγκες Δήμου Σουφλίου

 

31

Έγκριση Παράτασης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ Προβατώνας "

 

32

Λήψη απόφασης και έκδοση ψηφίσματος

 

33

Έγκριση   Απολογισμών Ν.Π.Δ.Δ. για το 2010

 

34

Έγκριση   Απολογισμών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης για το 2010

 

35

Συγχώνευση σχολικών επιτροπών της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης

 

36

Ορισμός μελών Σχολικών Επιτροπών Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης

 

37

Ορισμός μελών   για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

38

Διοργάνωση εκδηλώσεων - εορτών

 

39

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Α΄ Δόση 2011 )

 

40

Προσαρμογή χρηματικού υπολοίπου στα πραγματικά χρηματικά διαθέσιμα του καταργούμενου Δήμου Σουφλίου.

 

41

Συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που περιέρχονται στον Δήμο Σουφλίου

 

42

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου των Νέων υπό συγχώνευσης Νομικών Προσώπων

 

43

Συγχώνευση των Κοινωφελών Επιχειρήσεων που περιέρχονται στον Δήμο Σουφλίου

 

44

Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της νέας υπό συγχώνευσης Κοινωφελούς Επιχείρησης

 

45

Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού Διαβούλευσης Δήμου Σουφλίου

 

46

Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σουφλίου

 

47

Καθορισμός λειτουργίας υπηρεσιακών μονάδων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σουφλίου

 

48

Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με αναπληρωτές, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας

 

49

Oρισμός υπολόγου διαχειριστή έργων ΕΣΠΑ

 

50

Λύση και εκκαθάριση των ΔΕΥΑ Σουφλίου και Τυχερού

 

51

Λύση και εκκαθάριση της Α.Ε. « Εταιρεία Κατασκευής Τεχνικών Έργων{ ΤΥΧΕΡΟ } Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ»

 

52

Λύση και εκκαθάριση της ΣΟΕΔΗΣ ( ΔΕΣΗΜΕΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΙ και ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΔΑΔΙΑΣ ).

 

53

Έγκριση 4ου ΑΠΕ για το έργο " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ "

 

54

Έγκριση Παράτασης του έργου "Ανάπλαση νέας οδού από Αδριανουπόλεως έως Αγίου Αθανασίου" στο Σουφλί

 

55

Έγκριση Παράτασης του έργου "Εσωτερική Οδοποιϊα T .Δ. ΦΥΛΑΚΤΟΥ "

 

56

Έγκριση Παράτασης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Οικισμού Τυχερού"

 

57

Έγκριση Παράτασης του έργου "Εσωτερική Οδοποιϊα Δ.Δ. Λύρας"

 

58

Λήψη απόφασης για την αποδοχή συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013 μέτρο 1.1 και υλοποίησης του έργου

 

59

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Ανάπτυξη - Βελτίωση Υποδομών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου Δήμου Σουφλίου»  και υποβολής πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013

 

60

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : « Βελτίωση Υποδομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Ορφέα Δήμου Σουφλίου»   και υποβολής πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013

 

61

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : « Βελτίωση Υποδομών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημοτικής Ενότητας Τυχερού Δήμου Σουφλίου»   και υποβολής πρότασης ένταξης στο ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 2007-2013

 

62

Έγκριση παύσης λειτουργίας ενεργού ΧΑΔΑ στη θέση "Κάμπος" Τ.Κ. Λαβάρων

 

63

Έγκριση παύσης λειτουργίας ενεργού ΧΑΔΑ στη θέση "Αμυγδαλεώνας" Δ.Κ. Τυχερού

 

64

Έγκριση μελέτης και σχεδίου τευχών δημοπράτησης του έργου : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ του Δήμου Σουφλίου ,   στη θέση ΄΄Αμυγδαλεώνας΄΄ Δ.Κ. Τυχερού και στη θέση ΄΄Κάμπος ΄΄ Τ.Κ. Λαβάρων»   και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α , άξονας   προτεραιότητας 4. «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείρισης στερεών αποβλήτων» .  

 

65

Γνωμοδότηση του Δήμου Σουφλίου για θέσεις πυλώνων αναφορικά με το έργο αναβάθμιση υφιστάμενης Γ/Μ 150 κιλοβάτ Αλε/λη-Διδ/χο-Ορεστιάδα

 

66

Καθορισμός πιστωτικού ιδρύματος για έντοκη κατάθεση εσόδων του Δήμου

 

67

Αποδοχή δωρεάς μετοχών της ΔΙΑΜΑΘ και ορισμός ενός συμβολαιογράφου

 

68

Καθορισμός ανωτάτου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των Ο.Τ.Α. που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας

 

69

Συγκρότηση Επιτροπής για τη σφράγισμα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος άρθρο 80 του Ν. 3463/2006

 

70

Εγκριση εγκατάστασης μεταλλικών stands (εφημερίδα FREE PRESS )

 

71

Λήψη Απόφασης για την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης παντός τροχοφόρου στη διασταύρωση Παπαναστασίου και Ανώνυμης οδού έξω από το Ειρηνοδικείο Σουφλίου

 

72

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας

 

73

Έγκριση Δαπάνης Ηλεκτροφωτισμού στη Δαδιά

 

74

Έγκριση για την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε περιοδικά, εφημερίδες και ηλεκτρονικά μέσα

 

75

Εξέταση αίτησης του Δημότη κ. Σαρδανίδη Χρήστου

 

76

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Επιτροπή Οριστικών Διανομών για το 2011-2012

 

77

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου στην Γενική Συνέλευση Δικτύου "ΠΟΛΙΣ"

 

78

Έγκριση Ενίσχυσης Γ΄ Λυκείου Σουφλίου για την εκδρομή

 

79

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

80

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σουφλίου και του Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου για την υποβολή πρότασης με τίτλο " Πρότυπο επιδεικτικό έργο εξοικονόμησης ενέργειας στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου "

 

81

Oρισμός Μελών για την ανασυγκρότηση της Α΄θμιας και Β΄θμιας Επιτροπής Ελέγχου Σταυλισμών & Επιχειρήσεων Επεξεργασίας Ζωϊκών Προϊόντων

 

82

Eπιβολή Δικαιώματος Βοσκής Δήμου Σουφλίου

 

83

Επιβολή Τέλους Χρήσης Μηχανημάτων Δήμου Σουφλίου

 

84

Επιβολή Τέλους Χρήσης Θεάτρου Δήμου Σουφλίου

 

85

Επιβολή Τέλους Χρήσης Πεζοδρομίων, Κοινοχρήστων Χώρων κ.λ.π., Δήμου Σουφλίου

 

86

Επιβολή Τελών Φωτισμού και Καθαριότητας Δήμου Σουφλίου

 

87

Επιβολή Δημοτικού Φόρου

 

88

Καθορισμός Συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ)

 

89

Επιβολή Δικαιώματος Χρήσης Νεκροταφείων Δήμου Σουφλίου

 

90

Επιβολή Τέλους Χρήσης Λαϊκής Δήμου Σουφλίου

 

91

Επιβολή Τελών   Άρδευσης Δήμου Σουφλίου

 

92

Επιβολή Τελών Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Σουφλίου

 

93

Επιβολή Τελών Δήμου Σουφλίου

 

94

Έγκριση Κατανομής ΣΑΤΑ 2011

 

95

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου έτους 2011

4ΑΣΔΩ15-ΩΗΦ 

96

Ορισμός εκπροσώπου δήμου με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή σε επιτροπές (εξέτασης προστίμων, εκτίμησης εν ζωή αξίας των ζώων κ.λ.π.) της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής

4ΑΘΔΩ15-Δ 

97

Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982

 

98

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών ( Ν. 1080/80 )

457ΡΩ15-72Ο

99

Συγκρότηση επιτροπής φιλικού διακανονισμού (ΕΦΔ) με σκοπό την εξώδικη επίλυση των διαφορών ανάμεσα σε προμηθευτές και καταναλωτές ή ενώσεις καταναλωτών (παρ. 22 άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 )

 

100

Ανασυγκρότηση επιτροπής χορήγησης άδειας εγκατάστασης εκδιδομένων επ αμοιβή προσώπων

457ΡΩ15-ΟΤ6

101

Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου " Δαπάνες Κατεδάφισης Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων Κτισμάτων " σύμφωνα με την αρ. 171/2010 Δήμου Ορφέα

 

102

Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου " Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Πρωτοκκλησίου - Αγριάνης " σύμφωνα με την αρ. 175/2010 Δήμου Ορφέα

 

103

Έγκριση 1ου ΑΠΕ   του έργου "Πλακόστρωση Πεζοδρομίων Λαβάρων - Κισσαρίου " σύμφωνα με την αρ. 176/2010 Δήμου Ορφέα

 

104

Ανάκληση της υπ. αρ. 179/2010 απόφασης του Δήμου Τυχερού σχετικά με Δωρεά Ασθενοφόρου στο Π.Γ. Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και λήψη νέας απόφασης

 

105

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στον Παντήρ-Ρετζέπ Οσμάν του Αλή στο Γονικό

4ΑΣΡΩ15-0ΔΝ 

106

Παραχώρηση Κοινοχρήστου Έκτασης για Ανέγερση μονίμων Σταυλικών Εγκαταστάσεων στην κα Μπίμπαση Νετζιέ του Μουμίν στο Σιδηρώ

4ΑΣΡΩ15-0ΔΝ

107

Κατάρτιση Κανονισμού Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

4ΑΣΒΩ15-ΛΞΟ

108

Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

4ΑΣΒΩ15-2ΞΔ

109

Έγκριση Ενίσχυσης Λυκείου Τυχερού για εκδρομή

 

110

Διοργάνωση εκδηλώσεων γιορτών

4ΑΘ2Ω15-1

111

Θεσμοθέτηση και Καθορισμός Θέσεων Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ στο Δήμο Σουφλίου

ΒΕΦΙΩ15-4Κ1

112

Συγκρότηση Επιτροπής Καταρτισμού Ετησίου Μητρώου Αρρένων

 

113

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή Διαχείρισης LEADER _   Άξονας 4

 

114

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου, Προέδρου ΔΣ και Αντιδημάρχου

4ΑΣ0Ω15-Θ0Λ

115

Εξέταση διαφόρων αιτήσεων και εγγράφων

 

116

΄Εγκριση Οφειλών Προηγουμένων Ετών του Καλλικρατικού Δήμου Σουφλίου

 

117

Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

 

118

Επιχορήγηση του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΑΣ Έβρος Σουφλίου

4ΑΘΜΩ15-Ζ

119

Ορισμός Εκπροσώπου Διαχειριστικής Επιτροπής

 

120

Ορισμός Εκπροσώπου Ομιλητή για τον Εορτασμό της 14ης Μαϊου 2011

 

121

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (B΄ Δόση 2011)

 

122

Λήψη Απόφασης για Αδελφοποίηση με Δήμο Σουφλίου της Ισπανίας

4ΑΘ2Ω15-Η

123

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους   2011

4ΑΘΑΩ15-Φ

124

Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

4ΑΘΜΩ15-Γ

125

Λήψη Απόφασης Αποδοχής των όρων έγκρισης Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση Οφειλών ΠΟΕ

4ΑΘΜΩ15-Α

126

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης Εσόδων-Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου

4ΑΧΧΩ15-3ΙΞ 

127

Λήψη Απόφασης Παραχώρησης Ασθενοφόρου Αυτοκινήτου στο Γ.Π.Ν.Α.

4ΑΘ0Ω15-3 

128

Ανανέωση Προγραμματικής Σύμβασης "Ανταποκριτής ΟΑΕΔ"

4ΑΘ2Ω15-Α

129

Ορισμός Εκπροσώπων στο ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης Σουφλίου

4ΑΘΔΩ15-4

130

Έγκριση Κατάθεσης Πρότασης στο Πρόγραμμα "Οροσειράς Ροδόπης"      

45Ο9Ω15-59Σ

131

Έγκριση ΄Εκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής των Κοινωφελών Επιχειρήσεων Δήμου Σουφλίου

 

132

Έγκριση ή μη     δημιουργίας νέας στάσης ΚΤΕΛ   στη θέση Στρατοπέδου Προβατώνας

 

133

Ενημέρωση για το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και Ορισμός Εκπροσώπων

Β4ΠΩΩ15-Α0Θ

134

Έγκριση Εκτέλεσης Έργων Αμυντικής Οργάνωσης

 

135

Λήψη Απόφασης Μεταφοράς Ηρώου Πεσόντων Σουφλίου

 

136

Έγκριση   Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Μάνδρας, Σουφλίου, Λυκόφωτος & Κορνοφωλιάς

45ΟΠΩ15-4ΞΣ

137

Έγκριση   Εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στο Αμόριο και Δημοτικού Ακινήτου στο Σουφλί

4Α39Ω15-Ν

138

Έγκριση Μίσθωσης Ακινήτου στον Οικισμό Ταύρης Τοπικής Κοινότητας Προβατώνος

45ΒΔΩ15-6Β0

139

Έγκριση για δημιουργία 2ης στάσης ΚΤΕΛ   στη θέση Παλιάς Εκκλησίας Κυριακής

 

140

Επικύρωση Σύμβασης Χρηματοδότησης και ποσού που προβλέπεται για τη συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου στο έργο ENERGYNET από το Υπουργείο Οικονομίας - Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

4Α3ΨΩ15-Ψ

141

Αλλαγή Διευθύνουσας Υπηρεσίας για το έργο «Αντικατάσταση Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης   οδού Ν. Τομπαϊδη Τυχερού»

4Α3ΨΩ15-Γ

142

Έγκριση Μελέτης και τρόπου εκτέλεσης των εργασιών για τη συντήρηση του Βιολογικού Καθαρισμού

4ΑΣΗΩ15-ΣΥ9

143

Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Σουφλίου με την Περιφέρεια ΑΜΘ για το Πρόγραμμα Καταπολέμησης των Κουνουπιών

4Α3ΣΩ15-Ν

144

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου "Eπισκευή - Συντήρηση Δημοτικού Καταστήματος και Ανάπλαση Περιβάλλοντος Χώρου"

457ΡΩ15-52Η

145

Έγκριση Υποβολή Πρότασης στο ΙΝΤΕRREG IV του έργου " Eπέκταση & Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεθέρμανσης με καύσιμο βιομάζα" και έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης

 

146

Έγκριση Υποβολή Πρότασης στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2007-2013 (ΕΣΠΑ) του έργου " Αποκατάσταση Παλιού Αναπηνιστηρίου του συγκροτήματος "ΤΖΙΒΡΕ" στο Σουφλί ως Παραδοσιακού Μουσείο" έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης

4Α3ΗΩ15-8

147

Δαπάνες Φιλοξενίας Δήμου Σουφλίου Ισπανίας

4ΑΘ2Ω15-Ν

148

Καθορισμός Εξόδων Παράστασης Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ.με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

4ΑΜ1Ω15-ΑΚΙ

149

Εξέταση διαφόρων αιτήσεων και εγγράφων

 

150

Υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Βουλγαρία 2007-2013 Μέτρο 1.1 με τίτλο « Προμήθεια Κάδων Κομποστιοποίησης »

4Α3ΛΩ15-Ι

151

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Πόλης Σουφλίου "

 

152

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού (2η) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

4Α3ΨΩ15-Ο

153

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

4Α3ΚΩ15-Ρ

154

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : «Αποκατάσταση μεταβυζαντινού ναού Αγίου Αθανασίου Λαβάρων»

Β4ΘΡΩ15-ΒΝ4

155

Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΙΕΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

4Α3ΗΩ15-2

156

Υποβολή πρότασης στο ΠΕΠ Μακεδονίας _Θράκης 2007-2013 με τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ»

4Α3ΚΩ15-7

157

Συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου σε υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, Μέτρο 1.2 με τίτλο «Wine and Art (Κρασί και Τέχνη) »

4Α3ΚΩ15-Γ

158

΄Εγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου : "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΟΝΙΚΟΥ, ΟΥΡΑΝΙΩΝ, ΚΙΣΣΟΥ, ΑΝΩ ΜΙΚΡΑΚΙΟΥ"

4Α36Ω15-Η

159

Συμμετοχή του Δήμου Σουφλίου σε υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής                                                               Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, Άξονα Προτεραιότητας 2 με αντικείμενο τη βελτίωση της προσβασιμότητας στη διασυνοριακή περιοχή

4Α36Ω15-Ο

160

Ορισμός Εκπροσώπων ( με αναπληρωτές ) για την ανασυγκρότηση των Αθμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων

 

161

Μεταφορά της Σύμβασης Έργου από ΔΕΥΑΣ στο Δήμο Σουφλίου

4Α36Ω15-4

162

Έγκριση Μεταφοράς Αρμοδιοτήτων και Υποχρεώσεων Συγχρηματοδοτούμενων Έργων & Υποχρεώσεων   από ΔΕΥΑ Σουφλίου και Τυχερού στο Δήμο Σουφλίου

 

163

Έγκριση Επιβολής Μισθώματος σε Καλλιεργητές Αγροτεμαχίων Δημοτικής Ενότητας Τυχερού

 

164

Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας ως Δικαιούχου και του Δήμου Σουφλίου ως Συμπράττοντος Φορέα, για την υλοποίηση της πράξης : Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, σε δράσεις του Κοινωνικού Τομέα.

 

165

Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ ως Δικαιούχου και του Δήμου Σουφλίου ως Συμπράττοντος Φορέα, για την υλοποίηση της πράξης : Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας –Θράκης, σε δράσεις των τομέων Φυσικού Περιβάλλοντος, Αστικού Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

 

166

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στην Κουρού-Ογλού Σιαμπάν Μεριέμ του Αχμέτ στο Mεγάλο Δέρειο

4ΑΣΕΩ15-9ΚΗ

167

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

168

Εξέταση διαφόρων αιτήσεων και εγγράφων

 

169

Έγκριση Οριστικής Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης, Τρόπου Εκτέλεσης και Συνοδευτικών Μελετών του έργου "Βελτίωση Τοπικών Οδών Σιδηροχωρίου Δήμου Σουφλίου"

Β4ΩΖΩ15-Π23

170

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου "Βελτίωση Τοπικών Οδών Σιδηροχωρίου Δήμου Σουφλίου"

Β4ΩΖΩ15-ΨΒ9

171

Παύση   Λειτουργίας ΧΑΔΑ Σουφλίου στη θέση Μεγάλο Ρέμα

4ΑΣΥΩ15-ΡΞΞ

172

Τακτοποίηση Εκκρεμότητας Δικαιολογητικών για Ενταλματοποίηση Τιμολογίων της Δημοσυναιτεριστικής Α.Ε.

 

173

Έκδοση Απόφασης για την Επιβολή Τέλους Τέλεσης Πολιτικών Γάμων

4ΑΣ1Ω15-Κ04

174

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στην Νέδου Γιαννούλα του Αριστείδη στο Κισσάριο του Δήμου Σουφλίου

4ΑΣ1Ω15-236

175

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού (3η) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

4ΑΣΔΩ15-Ρ52 

176

Αποδοχή Παραίτησης Ορκωτών ως Εκκαθαριστών των Επιχειρήσεων Δήμου Σουφλίου

4ΑΣΔΩ15-64Α

177

Ορισμός Νέων Ορκωτών Εκκαθαριστών των Επιχειρήσεων Δήμου Σουφλίου

4ΑΣΔΩ15-ΡΡΩ

178

Έγκριση ΟΕΥ Δήμου Σουφλίου

ΒΟΧ7Ω15-ΦΑΨ

179

Έγκριση ΟΕΥ   Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

4ΑΜΙΩ15-ΤΩ1

180

Ορισμός Εκπροσώπου ( Με Αναπληρωτή ) για τη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Χορήγησης Βεβαιώσεων σε Παραγωγούς

4ΑΣΕΩ15-ΘΓΚ 

181

Ορισμός Εκπροσώπου ( Με Αναπληρωτή ) για τη συγκρότηση Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος

4ΑΣΕΩ15-Θ6Β

182

Διοργάνωση εκδηλώσεων γιορτών

45ΒΜΩ15-ΛΕΨ 

183

Έκδοση Εγγυητικής Eπιστολής Συμμετοχής

 

184

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου

4Α8ΥΩ15-ΟΜΨ

185

Έγκριση Παραχώρησης Έκτασης στο Αγρόκτημα Λευκίμης για Κατασκευή Οχυρωματικών Έργων

4ΑΣΔΩ15-ΚΑΨ

186

Έγκριση Εκμίσθωσης Έκτασης στο Αγρόκτημα Προβατώνα για Εγκατάσταση Εργοταξίου

 

187

Έγκριση Εκμίσθωσης Τμήματος Αγροτεμαχίου Αγρόκτηματος Τυχερού για Εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας

4ΑΣ3Ω15-ΝΑΦ

188

Έγκριση Εκμίσθωσης Έκτασης στο Αγρόκτημα Κορνοφωλιάς για Εγκατάσταση Εργοταξίου

4ΑΜΚΩ15-ΡΝ8

189

Έγκριση Απευθείας Ανάθεσης Προμήθειας Καυσίμων Κίνησης-Θέρμανσης έτους 2011

4ΑΜ2Ω15-1ΓΨ

190

Παραλαβή και Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτού Δήμου Σουφλίου"

Β44ΧΩ15-52Ψ

191

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτού Δήμου Σουφλίου"

 

192

Παραλαβή και Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνας Δήμου Σουφλίου"

Β44ΧΩ15-3ΘΦ

193

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου "Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Προβατώνας Δήμου Σουφλίου"

 

194

Έγκριση Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "Καθαρισμός Εστιών Μόλυνσης "

4ΑΣΔΩ15-953

195

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "Κατεδαφίσεις Ετοιμόρροπων και Επικίνδυνων Κτιρίων "

4ΑΣΔΩ15-ΦΕΒ 

196

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Ορφέα πλην περιοχής ΔΚ Μ. Δερείου"

4ΑΣΔΩ15-Γ3Σ

197

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου " Αγροτική Οδοποιϊα περιοχής ΔΚ Μ.Δερείου "

4ΑΣΔΩ15-0ΚΜ

198

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου " Αγροτική Οδοποιϊα Δ.Ε. Σουφλίου "

4ΑΣΔΩ15-ΑΦΧ

199

Παραχώρηση Λεωφορείου από το Δήμο Σουφλίου στο Φορέα Διαχείρισης Δάσους Δαδιάς

4ΑΣΔΩ15-ΩΨΞ

200

Ενημέρωση για Οφειλή που αφορά το Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου Σουφλίου και ανάθεση της υπόθεσης σε Δικηγόρο

 

201

Έγκριση παραχώρησης αγροτεμαχίου στο Ορεινό Αγρόκτημα Τυχερού για ανέγερση Αστυνομικού Τμήματος και εξουδιοδότηση Αντιδημάρχου για την υπογραφή των συμβολαιλογραφικών εγγράφων

45ΒΔΩ15-ΕΔΖ

202

Έγκριση Απόφασης της Τοπικής Κοινότητας Αμορίου για Διακοπή Κυκλοφορίας Οχημάτων κατά τις βραδινές ώρες

 

203

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

204

Έγκριση Πρόσληψης Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο ( 2 ) μηνών, για την κάλυψη και την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πυροπροστασίας

4ΑΣ3Ω15-ΡΚΦ 

205

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "Oλοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πόλης Σουφλίου" κατόπιν επικαιροποίησης της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡΑΑ

45ΠΖΩ15-Γ2Χ

206

Έγκριση Επιχορήγησης Δημ. Συμβουλίων Νεολαίας

4ΑΜ2Ω15-ΥΑΕ

207

Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγου Αιμοδοτών Σουφλίου

4ΑΜ2Ω15-ΚΟΦ

208

Ορισμός Ορκωτού Λογιστή για έλεγχο ισολογισμών Δημ. Ενότητας ΤΥΧΕΡΟΥ έτους 2009 - 2010

4Α8ΞΩ15-3ΗΝ 

209

Εξέταση αίτησης της Δημότισας κας Σοφίας Χατζησάββα για μείωση μισθώματος στο Τυχερό (Θράσσα)

4Α8ΚΩ15-ΓΓ9

210

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

211

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού (4η) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

45Π2Ω15-Δ9Η

212

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης (2ης) Εσόδων-Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου

4ΑΧ8Ω15-ΤΑΟ

213

Έγκριση Λειτουργίας Εμπορικών Καταστημάτων στην πόλη του Σουφλίου κατά τις Κυριακές - Aργίες

 

214

Παραχώρηση Χρήσης Γηπέδου Ρούσσας στην Αθλ. Μορφ. Ομάδα Ρούσας

 

215

Ορισμός Εκπροσώπων   Γυναικών του Δήμου Σουφλίου για συμμετοχή σε Συνεδρίαση και Σεμινάρια

 

216

Ρύθμιση Οφειλών Δημοτών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011

45ΟΗΩ15-3ΒΦ

217

Έγκριση μεταβίβασης τηλεφωνικής γραμμής στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού πάρκου Δάσους Δαδιάς - Λευκίμης - Σουφλίου

4Α84Ω15-ΩΞΘ

218

Έγκριση Προϋπολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΟΕΔΗΣ Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

4Α84Ω15-6ΑΒ

219

Μεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης ( ΚΟΕΔΗΣ ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Σουφλίου

45ΠΑΩ15-Ψ7Δ

220

Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ΚΟΕΔΗΣ

4Α84Ω15-ΦΓΞ

221

Έγκριση Κανονισμού Διαχείρισης ΚΟΕΔΗΣ

4Α87Ω15-361

222

Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού ΚΟΕΔΗΣ

4Α87Ω15-8ΔΜ

223

Έγκριση Διετούς Προγράμματος Δράσης ΚΟΕΔΗΣ

45Ο9Ω15-ΘΟΑ

224

Σύναψη Δανείου για πληρωμή υποχρεώσεων των πρώην Δημ. Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Ν. 3979/2011(   άρθρο 43 παρ. 5 ) και Σύναψη Δανείου για πληρωμή μελετών

4574Ω15-ΗΒΦ

225

Λήψη Απόφασης   έγκρισης Δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για εξόφληση Οφειλών ΠΟΕ

4574Ω15-ΒΔΕ

226

Εξέταση Προσφορών Επιλογής Τράπεζας για την κατάθεση Ταμειακών Διαθέσιμων του Δήμου

45ΟΠΩ15-ΤΞΠ

227

Πρόταση Συμμετοχής του Δήμου Σουφλίου στο Κοινωνικό πρόγραμμα Παροχής Διδασκαλίας μέσω διαδικτύου

 

228

Μεταφορά Προσωπικού της ΣΟΕΔΗΣ και Α.Ε. Κατασκευαστικής Τυχερού στο Δήμο Σουφλίου

Β49ΚΩ15-8ΝΗ

229

Έγκριση Εκμίσθωσης Ακινήτου στο Σουφλί ( Κουκούλι ) και στο Δέρειο

457ΒΩ15-ΤΞΙ

230

Παραχώρηση Χρήσης Ακινήτου ( Αρχοντικό Μπρίκα ) στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σουφλίου

 

231

Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΠΟΛΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

4574Ω15-1ΒΨ

232

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου "Αποκατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Δρόμων & Παρόδων της Πόλεως Σουφλίου"

4574Ω15-ΣΛΟ

233

Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής-Οριστικής παραλαβής του έργου "Αποχέτευση Οικισμού Σουφλίου - Υποδίκτυα Νοτίου και Δυτικού Τομέα" ( Έργο ΔΕΥΑΣ )

4574Ω15-Ν4Θ

234

Έγκριση   Συμμετοχής στο " ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ { RURENER } - Υπογραφή Καταστατικού "

 

235

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

Β44ΥΩ15-Ψ44

236

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ του έργου "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

Β44ΥΩ15-Δ9Κ

237

Έγκριση   Μελέτης, Τευχών Δημοπράτησης και Τρόπου Εκτέλεσης της δράσης με τίτλο "ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

 

238

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Πρόγραμμα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 - κωδ μετρ. 226- Δράσεις 1 με τίτλο "ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

 

239

Παραλαβή και Έγκριση Προκαταρτικής Μελέτης "Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων και Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων ΔΚ Τυχερού Δήμου Σουφλίου"

ΒΟΖΔΩ15-ΝΔΕ

240

Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σουφλίου για το Σχολικό Έτος 2011-2012

 

241

Αποδοχή Παραίτησης Εκμισθώτριας Καταστήματος στο Τυχερό και έγκριση νέας εκμίσθωσης

4Α8ΡΩ15-ΔΗΨ

242

Ορισμός Εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ

4Α84Ω15-ΣΙΨ

243

Εγκριση Απολογισμού   οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου   Σουφλίου

45Ο7Ω15-Π0Ρ

244

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Σουφλίου

45Ο7Ω15-Ω6Ν 

245

Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Ορφέα

45Ο7Ω15-Ν6Ι

246

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Ορφέα

45Ο7Ω15-ΙΨ6

247

Εγκριση Απολογισμού   οικ. έτους 2009 πρώην Δήμου   Τυχερού

45Ο7Ω15-ΔΥΞ

248

Εγκριση Απολογισμού   οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου   Τυχερού

45Ο7Ω15-57Θ

249

Αποδοχή Παραίτησης Ορκωτών ως Εκκαθαριστών των Επιχειρήσεων ( ΑΕ Κατασκευαστική Τυχερού & ΣΟΕΔΗΣ ) Δήμου Σουφλίου

6788Ω15-ΓΣ4 

250

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Γ΄ Δόση 2011 )

457ΡΩ15-3ΓΦ

251

Έγκριση Μετακίνησης Δημάρχου και Aντιδημάρχου

ΒΟΖΛΩ15-Ω9Χ

252

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

253

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού (5η) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2011

45ΟΠΩ15-ΥΙ4

254

Έγκριση Προαιρετικής Απελευθέρωσης Ωραρίου Λειτουργίας Καταστημάτων Παραδοσιακών Προϊόντων - Τουριστικού Ενδιαφέροντος στην πόλη του Σουφλίου

 

255

Έγκριση Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου ( Ανανέωση) στην Προβατώνα προς την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημοσυνεταιριστική Έβρος Α.Ε.

 

256

Άυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της Δημοσυνεταιριστικής Έβρος Α.Ε.

45ΟΨΩ15-ΕΡ3

257

Έγκριση Έκδοσης Εγγυητικών Eπιστολών Καλής Εκτέλεσης

 

258

Διαγραφή Οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους

 

259

Ρύθμιση Οφειλών Δημοτών σύμφωνα με το άρθρο 54 του Ν. 3979/2011

 

260

Έγκριση Παραχώρησης Έκτασης & Εγκατάστασης Ναϊδρίου στο Σουφλί

6ΠΒΚΩ15-ΖΧΣ 

261

Έγκριση Εκμίσθωσης Εστιατορίου Τυχερού ( Λίμνη Τυχερού )

45ΨΟΩ15-ΩΓΧ 

262

Έγκριση της Τοπογραφικής Μελέτης ‘’Τοπογραφική Αποτύπωση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.) στη θέση «Μέγα Ρέμα» Δήμου Σουφλίου

45ΠΑΩ15-ΜΝ9

263

Έγκριση της Οριστικής Μελέτης ‘’Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Μέγα Ρέμα» Δήμου Σουφλίου’’ ,των Τευχών Δημοπράτησης και του Τρόπου Εκτέλεσης  

45ΠΑΩ15-Ξ65

264

Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α , άξονας προτεραιότητας 4. «Προστασία εδαφικών συστημάτων & διαχείρισης στερεών αποβλήτων» για ‘’Αποκατάσταση Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Μέγα Ρέμα» Δήμου Σουφλίου’’

45ΠΑΩ15-Π6Ο

265

Έγκριση Παραλαβή Προωθημένης Μελέτης Αναγνώρισης (ΠΜΑ) "Μεταφορά της Σιδηροδρομικής Γραμμής Αλεξανδρούπολης Ορμενίου εκτός του Οικιστικού κορμού το οικισμού Σουφλίου"

4565Ω15-8Ο0

266

Παρουσίαση & Έγκριση Μελέτης Ανάδειξη- Προβολή Παραδοσιακών Στοιχείων πόλης Σουφλίου

 

267

Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

45ΟΨΩ15-ΔΞ3

268

Έγκριση της αρ. 26/2011 απόφασης του ΚΕΚΟΠΑΠ σχετικά με τα Τροφεία Παιδικών Σταθμών

45ΟΨΩ15-ΥΗΜ

269

Αποδοχή Παραίτησης και ορισμός νέου τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΕΔΗΣ

45ΟΨΩ15-5Δ3

270

Έγκριση Εκκαθάρισης   ΔΕΥΑ Τυχερού

ΒΕΥ8Ω15-ΦΥΑ 

271

Δίκτυο Παιδικής Προστασίας

 

272

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα '' ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ", Άξονας Προτεραιότητας Ι "Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές_ Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής_ Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας" με τίτλο πράξης : "ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚ¨Ο ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ"

 

273

Ανάθεση " Εργασίας : ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για την ένταξη του Δήμου Σουφλίου στο Πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ κωδ. Προσκλ. 1.20 { ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σε υφιστάμενα σχολικά κτίρια του Δήμου}. Σύνταξη- Ολοκλήρωση_Κατάθεση του απαιτούμενου φακέλου"

 

274

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

275

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 6η ) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους   2011

456ΥΩ15-61Α

276

Έγκριση Τριμηνιαίας Έκθεσης (3ης) Εσόδων-Εξόδων Προϋπολογισμού Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Σουφλίου

45Β8Ω15-3ΑΙ

277

Kατάρτιση   Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικ. Έτους 2012

ΒΟΝΜΩ15-6ΧΣ

278

Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Επιχ. Προγράμματος Δήμου Σουφλίου 2011 - 2014

 

279

Χαρακτηρισμός Έκτακτου Γεγονότος για τη Μεταφορά   Νερού στο Σιδηρώ

 

280

Χαρακτηρισμός Έκτακτου Γεγονότος της Πυρκαγιάς στη Λευκίμη

45Ψ6Ω15-ΕΟΞ

281

Ανανέωση Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου στην Δημοσυνεταιριστική ΑΕ

ΒΟΧ7Ω15-ΓΓΦ

282

Έγκριση Εκμίσθωσης Αγροτεμαχίων Πρωτοκκλησίου

45ΒΧΩ15-ΓΦ8 

283

Παραχώρηση Χώρου στη Λέσχη 4Χ4 Σουφλίου

ΒΟΖΖΩ15-Α1Ο

284

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Παραβατικότητας

 

285

Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή απολύσεων των εργαζομένων της υπό εκκαθάρισης επιχείρησης     ΣΟΕΔΗΣ λόγω μη ύπαρξης εκκαθαριστών

45Ψ0Ω15-9ΕΣ 

286

Συζήτηση για Εγκατάσταση & Εκμετάλλευση Λατομείου στην Τ.Κ. Πρωτοκκλησίου

 

287

Eνημέρωση για το θέμα Ψυρίδη

 

288

Έγκριση Δαπανών Φιλοξενίας Γιατρών που πραγματοποίησαν Υγειονομικούς ελέγχους στον Ορεινό Όγκο και της επισκέψεως της Πρέσβειρας Αμερικής

457ΡΩ15-ΨΛΣ 

289

Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Γιορτών

456ΑΩ15-Ξ2Ξ 

290

Ανάκληση Προσωρινών   Αδειών Λιανικής Πώλησης Ειδών Καπνοβιομηχανίας

457ΡΩ15-86Ρ

291

Έγκριση Χορήγησης η Μη Άδειας Στάσιμης Καντίνας στην Ταύρη

457ΡΩ15-1Β5

292

Τροποποίηση της αρ. 9/2011 απόφασης ΔΣ του Δήμου Σουφλίου

45ΨΟΩ15-ΥΓ6

293

Παραχώρηση Χώρου για τη στέγαση γραφείου Σχολικού Συμβούλου

4568Ω15-Ξ3Ε

294

Αποδοχή έργου INTERREG "Βελτίωση Οδού Σύνδεσης Οικισμών Γονικού- Ουρανίων- Κισσού- Άνω Μικρακίου "

Β4ΤΜΩ15-ΨΝΝ

295

Αποδοχή Παραίτησης τακτικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής & Εκλογή νέου μέλους

4568Ω15-Β0Κ

296

Έγκριση Δημοπράτησης του έργου "Ασφαλτοστρώσεις Δρόμων Σιδηροχωρίου"

 

297

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

298

Ψήφισμα για το Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Επιφανειών

 

299

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 7η ) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους   2011

45ΨΗΩ15-029

300

Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου 2011 - 2014

 

301

Έγκριση Ανταλλαγής Εκτάσεων με Ιδιώτη στον Αναδασμό Σουφλίου (1997 - 2003 ) & Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης

ΒΟΝΦΩ15-ΔΞΧ

302

Επικύρωση Έκπτωτου Αναδόχου του έργου " Ολοκλήρωση Δικτύου Αποχέτευσης Πόλης Σουφλίου"

45ΨΟΩ15-ΘΘΦ

303

Προτάσεις Χώρων προς ΕΠΑΕ για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής διαφημίσεων στο Σουφλί

 

304

«Καθορισμός Κοινοχρήστων Χώρων Κοινής Ωφελείας & Περιορισμών Δόμησης στο Οικισμό Λαβάρων της Τοπικής Κοινότητας Λαβάρων του Δήμου Σουφλίου»

Β44ΔΩ15-Φ8Ω

305

Υποβολή Πρότασης στο ΠΕΠ ΑΜΘ 2007-2013 για το έργο " Αποκατάσταση Μεταβυζαντινού Ναού Αγίου Αθανασίου Λαβάρων

Β44ΜΩ15-Κ78

306

Έγκριση Δικαιούχων Προσωρινών Διανομών Κοινοχρήστων Εκτάσεων Καλλιεργητικής Περιόδου 2011 -2012

 

307

Έγκριση   Εκμίσθωσης Δημοτικών Αγροτεμαχίων   Δήμου Σουφλίου

Β445Ω15-ΓΝΜ 

308

Έγκριση Κανονισμού Ύδρευσης

Β4ΩΡΩ15-Η17

309

Εγκριση Κανονισμού Καθαριότητας

Β4ΩΡΩ15-ΛΑΤ

310

Εγκριση Κανονισμού Αποχέτευσης

Β4ΩΡΩ15-ΠΛΧ

311

Τροποποίηση της αρ. 85/2011 απόφασης ΔΣ του Δήμου Σουφλίου σχετικά με Τέλος Χρήσης Πεζοδρομίων, Κοινοχρήστων Χώρων κ.λ.π.,

Β44ΓΩ15-Π6Μ

312

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

313

Έγκριση Δαπανών Φιλοξενίας Επιτροπής Πολιτισμού-Τουρισμού ΑΜΘ

45Ψ4Ω15-74Φ

314

Διοργάνωση Εκδηλώσεων & Γιορτών

Β4ΛΧΩ15-9Υ0

315

Έγκριση Επιχορήγησης Συλλόγων Αιμοδοτών Tυχερού & Oρφέα

45ΨΒΩ15-4ΙΚ

316

Έναρξη διαδικασιών προμήθειας Καυσίμων-Λιπαντικών 2012

ΒΟΖΛΩ15-9ΩΕ

317

Κατανομή Λειτουργικών Δαπανών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ( Δ΄ Δόση 2011 )

4565Ω15-ΟΧΥ 

318

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στον Τζαφέρογλου Σαλή του   Χασάν στο Mεγάλο Δέρειο

4565Ω15-0ΓΦ

319

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στην Μουσταφά Μεσιουρέ του Ραμαντάν στο Mεγάλο Δέρειο

4565Ω15-2Υ7

320

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στον Καχριμάν Μεμέτ του Οσμάν   στο Mεγάλο Δέρειο

4565Ω15-0ΚΚ

321

Έκδοση Αδειών Παραγωγών & Εξουσιοδότηση της υπηρεσίας για θεωρήσεις των υπαρχόντων Αδειών

 

322

Εξέταση αίτησης της ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΕ για μείωση ( 50 %) Δημοτικών Τελών

 

323

Εκμετάλλευση Λατομείου στην Τ.Κ. Πρωτοκκλησίου

ΒΟΝΑΩ15-ΔΟ6

324

Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

4565Ω15-ΡΤ5

325

Εγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου & Αντιδημάρχου στην Αθήνα

ΒΟΖΛΩ15-Χ7Η

326

Εγκριση Αναβολής Αποδοχής Παραίτησης Ορκωτών ως Εκκαθαριστών των Επιχειρήσεων ( ΑΕ Κατασκευαστική Τυχερού & ΣΟΕΔΗΣ ) Δήμου Σουφλίου

ΒΙΚΜΩ15-Χ7Ω

327

Απόφαση για Αναδρομικά Δημοτικών Υπαλλήλων ( 176 € )

ΒΟΖΞΩ15-ΧΟΦ

328

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2008 πρώην Δήμου Tυχερού

ΒΟΝΦΩ15-821

329

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2009 πρώην Δήμου Tυχερού

ΒΟΝΦΩ15-Π52

330

Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως οικ. έτους 2010 πρώην Δήμου Tυχερού

ΒΟΝΦΩ15-5ΝΥ

331

Παραλαβή - Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης για   το έργο "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ"

 

332

Έγκριση Υποβολής Πρότασης για το Κέντρο Υγείας Σουφλίου

 

333

Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία KΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΒΟΝ3Ω15-7Ω2 

334

Έγκριση Υποβολής Πρότασης που εξέδωσε η ΜΟΔ Α.Ε. με τίτλο " Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Σουφλίου για υλοποίηση Συχρηματοδοτούμενων Έργων "

 

335

Aιτήσεις - Ερωτήσεις ΔΣ - Ενημερώσεις

 

336

Aναμόρφωση Προϋπολογισμού ( 8η ) & Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους   2011

 

337

Συζήτηση και Πρόταση Ψηφίσματος επί των αιτήσεων των εργαζομένων του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι "

ΒΟΖΞΩ15-Ο86

338

Φορολογικές Αποφάσεις για το 2012

 

339

Είσπραξη τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων για τα έτη 2006 – 2010

 

340

Διαγραφή απαιτήσεων (οφειλών) κατά του Δήμου λόγω παραγραφής τους

ΒΟΝ3Ω15-ΚΧΧ 

341

Διαγραφή Οφειλών από χρηματικούς καταλόγους

 

342

Έγκριση Μίσθωσης Έκτασης Κορνοφωλιάς

 

343

Εξέταση Αίτησης   κας Αναστασίας Μέρμηγκα στο Τυχερό

Β4ΒΠΩ15-ΡΕΙ

344

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής-οριστικής παραλαβής του έργου "Κατασκευή ΚΑΠΗ Δήμου Σουφλίου"

ΒΟΖΤΩ15-ΖΘΦ

345

Εγκριση Δωρεάς Απολιθωμένου Κορμού στο Βοτανικό Κήπο του Δήμου Παύλου Μελά

Β44ΥΩ15-Ψ5Π

346

΄Εγκριση εξόδων μετακίνησης Δημάρχου

ΒΟΖΛΩ15-5Φ8

347

Έγκριση Υποβολής Πρότασης στο ΕΣΠΑ για το έργο "ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ"

 

348

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης πρόχειρου ποιμνιοστασίου στην Κιουτσούκ Σερικέ του Χασάν στη Ρούσσα

45ΨΗΩ15-ΝΡΑ

349

Άυξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΙΑΜΑΘ

ΒΟΝ3Ω15-6ΙΦ

350

Ψήφιση του Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου Οικονομικού Έτους 2012

ΒΟΖΘΩ15-ΘΩΧ

351

Έγκριση Απογραφής Περιουσίας-Ισολογισμού Έναρξης 1-1-2011 του Δήμου Σουφλίου

Β44ΜΩ15-Ω67

 

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.