Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 16/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ                                                     
                                                                                Σουφλί   11/06/2021
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                                                                     
Αρ.Πρωτ.: 5589

 

 

ΠΡΟΣ: Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 6η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο.

Έχοντας υπόψη επίσης :

- Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 74 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΑ) «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι»,

- το υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Εσωτερικών & Οργάνωσης, Γεν. Δ/νση Αποκέντρωσης & Τ.Α Δ/νση Οργάνωσης & Λειτουργίας Τ.Α με θέμα ¨Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19με τη διαδικασία των διατάξεων των άρθρων 67 παρ. 51 και 167 παρ. 12 του Ν. 3852/2010,

- την παρ. 1 του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/30.03.2020 τεύχος Α’) και την με αριθ. Εγκύκλιο 40/31-3-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών,

- την με αριθ. Εγκύκλιο 60249 /22-9-2020 του Υπουργείου Εσωτερικών

- την με αριθ. ΔΙΔΑΔ /Φ.69/133/οικ.20764/07-11-2020 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κατόπιν έκδοσης της αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.:71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β΄4899),

καλείστε να συμμετέχετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της υπηρεσίας e : Presence.gov.gr, (https://www.epresence.gov.gr), στις 16/06/2021, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:30, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') :

 

  Αιτήσεις, Ερωτήσεις, Ενημερώσεις

ΘΕΜΑ 1ο:

Έγκριση (5ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Σουφλίου έτους 2021                           
Εισηγητής : ο κ.  Πιστόλας Νικόλαος - Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο:

Έγκριση Τροποποίησης ( 4η ) Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Σουφλίου έτους 2021
Εισηγητής :Ο κ. Δαρούσης Δημήτριος (Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών)

ΘΕΜΑ 3ο:

Ανάκληση της υπ' αριθμ. 40/2021 απόφασης Δ.Σ.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημούτσης Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 4ο:

Έγκριση συντονιστικής επιτροπής για «Υγιείς Πόλεις» του Π.Ο.Υ.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Δημούτσης Αθανάσιος

ΘΕΜΑ 5ο:

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις  Δήμου Σουφλίου

Εισηγητής: Ο κ. Τσιαμίτας Θεόδωρος Αντιδήμαρχος Διοικητικών-Οικονομικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο:

Εξέταση Αίτησης του Συλλόγου Φίλων ΑΜΕΑ Σουφλίου «ΝΗΜΑ ΖΩΗΣ»

 Εισηγητής : Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Δημούτσης Αθανάσιος

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Δημούτσης Αθανάσιος

We use cookies
Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.